Allmänna användar- och affärsvillkor för konsumenter (Version: 08.04.2019)

Välkommen till Babbel! Babbel (nedan kallad ”Babbel” eller ”webbplats”) är en webbplats på domänen www.babbel.com och även för mobila applikationer (appar för Android och iOS) som drivs av Lesson Nine GmbH (nedan kallad ”Lesson Nine” eller ”leverantör”), Max-Beer-Str. 2, 10119 Berlin. Mer information hittar du (nedan även kallad ”användare”) i vårt impressum.

Dessa allmänna användar- och affärsvillkor (nedan kallade ”allmänna villkor”) utgör i kombination med eventuella tillämpliga tilläggsvillkor i enlighet med punkt 5 rättslig ram för alla Babbel-tjänster som riktar sig till konsumenter. Avvikande och kompletterande regler gäller endast om detta avtalats uttryckligen.

Dessa allmänna villkor gäller för såväl gratistjänster som avgiftsbelagda tjänster från Babbel.

1. Erbjudna tjänster, tillämpningsområde

1.1 Babbel är ett webbaserat inlärningssystem som hjälper dig att fördjupa dina språkkunskaper på ett enkelt, modernt och effektivt sätt.

1.2 Vissa funktioner och innehåll är gratis för användaren. Avgiftsbelagda tjänster är tydligt märkta som sådana och kan utnyttjas mot betalning av gällande avgift eller pris.

1.3 Dessa allmänna villkor och de tjänster som dessa reglerar gäller endast för användare som handlar i egenskap av konsumenter. Som konsumenter räknas alla naturliga personer som ingår ett rättsavtal i syften som varken kan räknas som kommersiella eller är del av deras verksamhet som egenföretagare. För övriga avtalspartner gäller andra affärsvillkor.

2. Skapande av ett användarkonto och ingående av avtal

2.1 Hos Babbel kan användaren skapa ett enkelt användarkonto utan kostnad. Detta sker genom att användaren anger förnamn och e-postadress i registreringsformuläret, fastställer ett valfritt lösenord och godkänner dessa allmänna villkor. När användarkontot skapats kan ytterligare uppgifter anges via den personliga profilsidan. Varje användare kan endast registrera sig en gång. För att kunna skapa ett konto måste användaren vara myndig.

2.2 När det ifyllda registreringsformuläret har skickats in får användaren ett automatiskt genererat e-postmeddelande som innehåller en länk för bekräftelse av e-postadressen.

2.3 Användaren måste välja ett tillräckligt säkert lösenord och hålla detta hemligt. Så fort användaren får kännedom om eller borde ha fått kännedom om att lösenordet har blivit tillgängligt för obehöriga, måste lösenordet genast ändras.

2.4 Lesson Nine kommunicerar med användaren främst via den e-postadress som angetts i lösenordet och skickar framför allt avtalsrelevanta avsiktsförklaringar (t.ex. uppsägningar) på detta sätt. Användaren kan när som helst underrätta Lesson Nine om e-postadressen ändras.

3. Grundavtal

3.1 När ett användarkonto skapats kan användaren använda vissa grundfunktioner (”grundavtal”). Användaren har dock inget anspråk på att sådant innehåll och sådana funktioner ska vara gratis tillgängliga.

3.2 Grundavtal kan sägas upp när som helst med en frist på 14 dagar.

4. Premiumavtal

4.1 Lesson Nine erbjuder även avgiftsbelagda tjänster (”premiumavtal”) i olika pris- och löptidsmodeller. Priser på Babbel anges inklusive gällande moms.

4.2 Under menypunkten ”Priser” på webbplatsen hittar du en översikt av de premiumavtal som kan slutas. Genom att sluta ett premiumavtal får användaren åtkomst till inlärningsmaterial och kurser för valt språk inom ramen för respektive premiumavtal för hela avtalets löptid.

4.3 Betalningssätt, pris och löptid anges inom ramen för beställningsprocessen och visas i översikt innan beställningen slutförs. Premiumavtalet sluts när du klickar på knappen ”betala nu” (eller liknande).

4.4 Premiumavtal gäller under den löptid som väljs av användaren. De priser som gäller under avtalets hela löptid ska betalas i samband med att avtalet sluts.

5. Paketavtal

5.1 Om ett premiumavtal omfattar även – men inte uteslutande – en tjänst inom ramen för vilken språkundervisning sker live via internet, t.ex. ”Babbel Live” (nedan kallat ”virtual-classroom-tjänster”) och/eller en tjänst genom vilken man kan avlägga ett språkprov online. t.ex. ”Babbel-engelskprov” (nedan kallat ”språkprovstjänster”) (ett sådant premiumavtal kallas nedan endast ”paketavtal”), gäller tilläggsbestämmelserna i punkt 5. Om denna punkt 5 strider mot övriga punkter i de allmänna villkoren, har bestämmelserna i punkt 5 företräde (inklusive sådana bestämmelser, till vilka hänvisning ges i punkt 5).

5.2 Om paketavtalet även omfattar virtual-classroom-tjänster gäller de våra allmänna affärsvillkor för användning av Babbel-Live-tjänster (nedan kallat ”allmänna villkor för Babbel-Live”), såvida inget annat föreskrivs i punkt 5. Om paketavtalet även omfattar språkprovstester gäller för Babbel-engelskprovet våra allmänna affärsvillkor för utnyttjande av Babbel-engelskprov (nedan kallat ”allmänna villkor för Babbel-engelskprov”), såvida inget annat föreskrivs i punkt 5.

5.3 Paketavtalet sluts när användaren klickar på den knapp som utlöser en betalningsförpliktelse och som är har motsvarande benämning (t.ex. ”Betala nu”) (nedan kallat ”paketavtalsslut”).

5.4 Såvida inget annat anges i beställningsprocessen är paketavtalet ett tidsbegränsat avtal i enlighet med punkt 6.3 i dessa allmänna villkor utan automatisk förlängning. Om virtual-classroom-tjänster och/eller språkprovstester ingår i paketavtalet kan dessa användas så länge och i den utsträckning som specificeras vid avtalsslut och/eller föreskrivs i tillämpliga allmänna villkor för Babbel-Live resp. Babbel-engelskprov.

5.5 Såvida inget annat anges i beställningsprocessen gäller pengarna-tillbaka-garantin i enlighet med punkt 7 i dessa allmänna villkor inte för paketavtal.

6. Löptid, förlängning och uppsägning av avtal

6.1 Så länge inget avgiftsbelagt premiumavtal har slutits kan användaren när som helst säga upp grundavtalet enligt punkt 3.2.

6.2 Såvida inget annat avtalats vid avtalsslut är premiumavtal fortlöpande abonnemang som förlängs automatiskt med den löptid som specificeras i avtalet (t.ex. 3, 6 eller 12 månader), under förutsättning att användaren eller Lesson Nine inte säger upp respektive premiumavtal fram till 48 timmar före utgång av löptiden. Avgift för förlängningar faktureras i förväg. Alla avtal kan sägas upp i samband med utgången av respektive löptid.

6.3 Premiumavtal som köpts genom engångsbetalning är tydligt märkta som tidsbegränsade eller inte. Avtal med begränsad löptid går ut tillsammans med löptiden och behöver inte sägas upp. För avtal med obegränsad löptid gäller bestämmelserna nedan.

6.4 Uppsägning av avtal sker i användarprofilen på webbplatsen. Närmare information om uppsägning hittar du på följande webbplats under rubriken ”Hur säger jag upp mitt abonnemang?”: https://se.babbel.com/faq.

6.5 Premiumavtal som köpts via Apple App Store, Google Play Store från Google eller från andra leverantörer måste sägas upp i enlighet med gällande villkor från respektive leverantör. Närmare information finns på webbplatsen för Apple App Store, Google Play Store eller respektive annan leverantör.

6.6 Rätten till uppsägning av viktiga skäl påverkas inte.

7. Avtalsenlig pengarna-tillbaka-garanti för premiumavtal

7.1 Lesson Nine ger användaren en avtalsenlig rätt att med omedelbar verkan säga upp premiumavtal inom 20 dagar efter avtalsslut i enlighet med punkt 6.4. Om användaren säger upp avtalet inom nämnda frist sker återbetalning av det fullständiga beloppet.

7.2 Den avtalsenliga pengarna-tillbaka-garantin/uppsägningsrätten upphör permanent efter 20 dagar från och med avtalsslut och kan uttryckligen inte tillämpas på förlängda avtal i enlighet med punkt 6.2.

8. Betalningssätt

8.1 Såvida inget annat anges i beställningsprocessen ska avgifter för premium- och paketavtal betalas i förväg för hela avtalets löptid.

8.2 Betalning kan ske på alla de betalningssätt som anges på webbplatsen utan tilläggsavgift. Inom ramen för betalningsprocessen ger Lesson Nine en extern betalningsleverantör i uppdrag att bearbeta de betalningsuppgifter som användaren uppger.

8.3 När önskat betalningssätt har valts fyller användaren i nödvändiga uppgifter i respektive inmatningsfält. Betalningsleverantören har rätt att ta emot betalningar för Lesson Nines räkning. Lesson Nine förbehåller sig rätten att begränsa de erbjudna betalningssätten.

8.4 För grundläggande SEPA-betalningar gäller en kortare period för försändelse av förhandsinformation på 2 kalenderdagar i Tyskland, Österrike och Spanien och på 5 kalenderdagar i andra länder, enligt överenskommelse.

8.5 Fakturering sker digitalt. Fakturering i pappersformat tillämpas inte. Aktuella fakturor sparas på portalen och kan visas i den egna kundprofilen på adressen https://se.babbel.com/users/payments. Efter genomförd betalning kan det hända att fakturor delvis inte är tillgängliga.

8.6 Premium- eller paketavtal kan dessutom köpas genom inlösning av lämplig kupong. Tjänster som köps med kupong är tillgängliga endast under den begränsade tidsperiod som kupongen avser. Ingen ytterligare betalning krävs. Fakturering sker ej.

9. Ångerrätt

INFORMATION OM ÅNGERRÄTT

Användaren har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att behöva ange orsak. Ångerfristen är 14 dagar från och med dagen för avtalsslut. För att utnyttja din ångerrätt skickar du oss (Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Str. 2, 10119 Berlin, Tyskland, telefon: +1 (888) 901-2932 (toll free US), +44 20 3322 1969 (UK), +49 30 568 373876, E-post: support@babbel.com) en entydig förklaring (t.ex. brev, fax eller e-postmeddelande) om att du önskar säga upp avtalet. Du kan använda bifogad förlaga till ångerblankett, men detta är inte obligatoriskt.

Förlaga ångerblankett

Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du sänt iväg meddelandet om att du vill utnyttja din ångerrätt innan fristen har gått ut.

Om du utnyttjar din ångerrätt

Om du säger upp detta avtal kommer vi att återbetala alla belopp som du har betalat in till oss, inklusive leveransavgifter (med undantag av de extra avgifter som tillkommer om du väljer ett annat leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet som vi erbjuder). Återbetalning kommer att ske omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag vi tar emot meddelandet om att du säger upp avtalet. Återbetalning kommer att ske med det betalningssätt som du betalade på, såvida inget annat avtalats uttryckligen. Vi tar aldrig ut några avgifter i samband med återbetalning.

Bekräftelse av ångerrättens upphörande vid tjänster

Jag godkänner och begär uttryckligen att Lesson Nine GmbH börjar tillhandahålla den beställda tjänsten innan fristen för ångerrätten har gått ut. Jag är medveten om att jag förlorar min ångerrätt i samband med att Lesson Nine GmbH fullgör avtalet fullt ut.

10. Webbplatsens tillgänglighet, ansvarsbegränsning

10.1 Lesson Nine använder sig av aktuella och vanligt förekommande tekniker för att tillhandahålla sina tjänster. För att kunna använda Babbel i full utsträckning måste även användaren använda dessa tekniker (t.ex. aktuella webbläsartekniker, Adobe Flash) och möjliggöra deras användning på sin dator eller mobila enhet (t.ex. aktivering av Java Skript, cookies, pop-ups). Om föråldrade eller ej vanligt förekommande tekniker används kan det hända att användaren inte kan använda Babbel i full utsträckning.

10.2 Användaren ansvarar själv för de internettjänster och tillhörande utrustning som krävs för användning av Babbel i fråga om kostnader, säkerhet och dataanslutning.

10.3 Leverantören garanterar inte att de erbjudna tjänsterna lämpar sig för den enskilda användarens uppsatta mål.

10.4 Användaren har därför inte rätt till skadeståndskrav. Detta gäller inte vid krav på skadestånd av användaren som grundar sig på dödsfall, kropps- och hälsoskador eller brott mot väsentliga avtalsskyldigheter samt vid övriga skador som orsakats uppsåtligt eller på grund av grov vårdslöshet från Lesson Nines sida eller företagets rättsliga ombud eller medarbetare. Väsentliga avtalsskyldigheter är sådana skyldigheter som måste uppfyllas för att syftet med avtalet ska kunna uppnås. Väsentliga avtalsskyldigheter är sådana skyldigheter som måste uppfyllas för att avtalet överhuvudtaget ska kunna fullgöras och som avtalsparterna kan räkna med ska uppfyllas regelbundet.

10.5 Vid brott mot väsentliga avtalsskyldigheter begränsas ansvaret för Lesson Nine till avtalstypiska, förutsebara skador som beror på enkel vårdslöshet, såvida det inte handlar om skadeståndskrav av användaren som grundar sig på dödsfall, kropps- och hälsoskador.

10.6 Begränsningarna i punkt 10.4 och 10.5 omfattar även Lesson Nines rättsliga ombud eller medarbetare, om anspråk riktas direkt till dessa.

11. Skadeersättning

11.1 Babbel får endast användas i enlighet med dessa allmänna villkor. Användaren har särskilt ingen rätt till följande:

10.2 I de fall som beskrivs i punkt 11.1 samt i övriga fall av felaktig användning förpliktar sig användaren att hålla leverantören skadelös. Leverantören förbehåller sig rätten att spärra användarkonton utan föregående meddelande om detta om det finns tecken på felaktig användning eller missbruk och det ligger i leverantörens legitima intresse att spärra dessa konton.

12. Immateriella rättigheter

12.1 Alla texter, bilder och övriga material och verk på Babbel som kan skyddas enligt upphovsrätten är upphovsrättsskyddade. All användning som inte omfattas av avtalet, särskilt för kommersiella eller verksamhetsrelaterade ändamål, kräver föregående skriftligt tillstånd av leverantören.

12.2 Innehåll som uttryckligen tillhandahålls via en Creative Commons-licens omfattas av villkoren för tillämplig Creative Commons-licens.

12.3 För användning av märken, varumärken, designer och företagsbeteckningar som används av leverantören inom ramen för tjänsterna, krävs föregående skriftligt tillstånd av leverantören.

13. Innehåll som överförs av användare

13.1 Lesson Nine förbehåller sig rätten att utvärdera allt innehåll som laddas upp på Babbel av användaren. Detta sker i fullständigt anonymiserad form för marknadsanalys, marknadsutveckling och statistiska ändamål.

13.2 Användarna själva är skyldiga att se till att deras registreringsuppgifter inte missbrukas av obehöriga. I detta sammanhang är det särskilt viktigt att användarna ser till att inga obehöriga har åtkomst till deras registreringsuppgifter. Användaren försäkrar dessutom att det innehåll som han eller hon laddar upp på Babbel är fritt från virus, maskar, trojaner eller andra program som kan utgöra en risk eller skada funktion och tillgänglighet hos Babbel, andra webbplatser eller datorer tillhörande andra användare.

13.3 Användaren förpliktar sig att hålla leverantören skadelös vid skador som uppstår på grund av ett angrepp enligt beskrivningen i punkt 13.2.

13.4 Lesson Nine förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande utesluta användare från användningen av innehåll resp. att spärra eller radera upplagt innehåll, under förutsättning att legitimt intresse föreligger.

14. Slutbestämmelser

14.1 Avtalsförhållandet mellan Lesson Nine och användaren regleras av tysk rätt, såvida detta är rättsligt tillåtet. Om det land där konsumenten har sin hemvist föreskriver strängare konsumentskydd, påverkas inte detta.

14.2 Lesson Nine deltar inte i tvistlösningsförfaranden inför ett tvistlösningsorgan för konsumenter enligt definitionen i den tyska lagen för konsumenttvistlösning.

14.3 Om enskilda punkter i detta avtal upphör att gälla påverkas inte giltigheten hos avtalet i helhet. I stället för de ogiltiga punkterna tillämpas i så fall rättsliga bestämmelser, såvida sådana finns. Om detta dock innebär att en av avtalsparterna drabbas otillbörligt hårt upphör avtalet i sin helhet att gälla.

14.4 Lesson Nine förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor på objektiva grunder (t.ex. på grund av ändring av gällande lagstiftning, de egna tjänsterna eller teknisk utveckling). Detta gäller i synnerhet om nya tjänster som erbjuds av Lesson Nine kräver nya bestämmelser.

14.5 De nya allmänna villkoren kommer i så fall att i förväg skickas till användaren per e-post eller på annat lämpligt sätt. Om användaren inte motsäger sig de ändrade villkoren inom sex veckor anses de godtagna. Om användaren motsäger sig villkoren kan Lesson Nine spärra användarkontot. I så fall kommer redan inbetalda belopp för den återstående löptiden att återbetalas. Lesson Nine kommer att informera användaren om dessa rättsliga följder i e-postmeddelandet med de ändrade villkoren.


Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Str. 2, 10119 Berlin

15. Extra bestämmelser för personer med hemvist i Spanien

15.1 Om användaren har sin hemvist i Spanien gäller bestämmelserna i föreliggande klausul 15 tillsammans med de ovanstående bestämmelserna. Om dessa strider mot de ovanstående bestämmelserna kan användaren avgöra vilka bestämmelser som gäller för henne/honom.

15.2 Dessa bestämmelser gäller för alla tjänster eller produkter som erbjuds av Lesson Nine och tillhandahålls för användaren på ett användarvänligt sätt som är lätt att förstå innan varje avtal ingås.

15.3 Följande bestämmelser gäller kompletterande till klausul 2:

2.5. Varje användare kan bara logga in en gång. Användaren är skyldig att lämna fullständiga och exakta uppgifter. Inloggningen kan ske på olika sätt:

15.4 Aktiveringen och användningen av externa sociala nätverk där användaren är medlem över Lesson Nine-webbplatsen förutsätter identifiering och verifiering av användaren i det externa nätverket där datan hämtas. Användaren rekommenderas att läsa användarvillkoren och integritetspolicyn för nätverken som datan importeras från. I de här fallen måste användaren vara medveten om att man lämnar Lesson Nine-webbplatsen när man går till dessa nätverk och att Lesson Nine inte har något inflytande över vad som sker hos sådana sociala nätverk. Med anledning av detta avsäger sig Lesson Nine allt ansvar för samtliga brott mot säkerheten genom eller inom sådana sociala nätverk. När datan har importerats och lagts in i Lesson Nine-systemet garanterar Lesson Nine användaren tekniska och organisatoriska datasäkerhetsåtgärder enligt den gällande lagstiftningen.

15.5 Följande bestämmelser gäller kompletterande till klausul 8: Användaren får standardmässigt fakturorna på elektronisk väg. Om han/hon vill ha pappersfakturor måste ett e-postmeddelande med denna information skickas till följande adress support@babbel.com. Faktureringssättet ändras sedan vid nästa faktura som ska sammanställas.

15.6 Lesson Nine förbehåller sig rätten att ändra dessa standardvillkor av objektiva skäl (t.ex. på grund av ändringar i lagstiftningen eller i det egna erbjudandet, tekniska utvecklingar o.s.v.). Detta gäller framför allt när de nya erbjudandena från Lesson Nine kräver nya bestämmelser

De ändrade standardvillkoren skickas i förväg till användaren per e-post eller på annat lämpligt sätt. Användaren måste acceptera eller avböja standardvillkoren på det sätt som anges i meddelandet om ändringarna i standardvillkoren.

Om användaren inte motsätter sig de ändrade standardvillkoren inom sex veckor och fortsätter att använda applikationen från Babbel när denna frist löpt ut så anses de nya standardvillkoren vara accepterade från och med fristens slutdatum. Annars kan användaren meddela att de nya standardvillkoren inte accepteras och/eller säga upp sitt konto inom en frist på 6 veckor. Vid ett bestridande (såväl uttryckligt som underförstått) spärrar Lesson Nine användarens konto när fristen på 6 veckor har löpt ut. Betalningar som redan gjorts ersätts proportionellt i förhållande till den betalda resterande löptiden. Lesson Nine informerar separat om dessa rättsliga följder i e-postmeddelandet med de ändrade standardvillkoren.

16. Extra bestämmelser som gäller för bosatta i Amerikas förenta stater

16.1 För användare som är bosatta i Amerikas förenta stater gäller bestämmelserna i detta avsnitt 16 kompletterande till de ovan angivna. Vid inkonsekvenser kan användaren välja vilka bestämmelser som ska användas.

16.2 Skapa ett användarkonto och ingå avtal

För avsnitt 2 i standardvillkoren gäller följande kompletterande bestämmelser:

2.5 Användaren bekräftar att han aldrig kommer att skaffa sig åtkomst till en annan persons konto eller använda detta utan tillstånd.

2.6 Användaren bekräftar att han inte kommer att överföra sitt konto till en annan person eller organisation utan att först ha skriftligt samtycke från Lesson Nine.

2.7 Lesson Nine förbehåller sig rätten att ta bort eller förbjuda det användarnamn eller liknande identifierare som användaren valt när Lesson Nine enligt egen bedömning anser att användarnamnet/identifieraren är opassande eller kränker tredje parts rättigheter (inklusive alla märkesnamn, om tillämpligt).

16.3 Språkportalens innehåll och tillgänglighet, ansvar

Det som anges här nedanför ersätter avsnitt 10 i standardvillkoren:

10.1 Lesson Nine nyttjar de aktuella tekniker som allmänt används i denna bransch för att tillhandahålla sin tjänst. För att kunna utnyttja de erbjudna Lesson Nine-tjänsterna i full omfattning måste även användaren nyttja dessa tekniker (t.ex. moderna webbläsartekniker, Adobe Flash) eller göra det möjligt att använda dem på den egna datorn (exempelvis genom att aktivera Java Script, Cookies och Pop-ups). Om äldre eller inte allmänt brukliga tekniker används kan användaren eventuellt inte nyttja de erbjudna Lesson Nine-tjänsterna i full omfattning. Användaren ansvarar själv för alla förluster eller skador som drabbar honom, Lesson Nine eller tredje part på grund av att han inte använder moderna tekniker vid åtkomsten till Babbel.

16.4 Skadeersättning

För avsnitt 11 i standardvillkoren gäller följande kompletterande bestämmelser:

11.1.1 Användaren samtycker till att (a) inte förändra några delar hos Babbel utan att först ha uttryckligt, skriftligt medgivande från Lesson Nine; (b) inte ladda ner eller kopiera någon form av kontoinformation till förmån för tredje part; (c) inte samla eller använda produktförteckningar, beskrivningar eller priser; inte sälja Babbel eller dess innehåll vidare eller utnyttja detta kommersiellt; inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja vidare eller på annat sätt exploatera Babbel för kommersiella syften utan uttryckligt, skriftligt medgivande från Lesson Nine; inte använda några metataggar eller andra “dolda taggar” tillsammans med namnet Babbel eller andra märkesnamn från Lesson Nine utan uttryckligt, skriftligt medgivande från Lesson Nine.

11.1.2 Användaren samtycker till att inte kringgå och att inte avaktivera eller på annat sätt försämra några säkerhetsrelevanta funktioner hos Babbel eller därmed förbundna webbplatser och/eller surfplatte- och/eller mobila användningar eller funktioner som förhindrar eller minskar användningen eller kopieringen av innehåll eller begränsar användningen av Babbel.

11.1.3 Användaren förpliktar sig att inte använda ett automatiserat system inklusive “robots”, “spiders” eller “offline readers” som får åtkomst till Babbel på ett sätt som gör att det skickas fler serverförfrågningar till Babbel och/eller Lesson Nine under en viss period än vad en person vid förnuftsmässiga bedömningskriterier skulle kunna producera under samma period med en vanlig online-webbläsare. Trots ovanstående tillåter Lesson Nine att operatörer av offentliga sökmotorer använder spiders för att kopiera sidinnehåll för utformningen av offentligt tillgängliga sökindex. Det gäller dock enbart för detta syfte och i den omfattning som är nödvändig för detta. Det gäller inte för cachar eller arkiv. Lesson Nine förbehåller sig rätten att upphäva dessa undantag generellt eller vid särskilda fall. Användaren förpliktar sig att vare sig samla personuppgifter inklusive kontonamn från Babbel eller att felaktigt använda kommunikationssystemen (t.ex. kommentarsfält, e-post) som tillhandhålls av Babbel för kommersiella reklamsyften. Användaren förpliktar sig att aldrig skapa kommersiell reklam via Babbel som avser innehållet hos Babbels användare. Användaren förpliktar sig att följa alla gällande lagar och föreskrifter med avseende på användningen av Babbel och alla därmed förbundna tjänster, webbplatser och mobila och/eller surfplatte-användningar.

16.5 Slutbestämmelser

Det som anges här nedanför ersätter avsnitt 14 och alla eventuellt motsägelsefulla bestämmelser på annat ställe i standardvillkoren:

14.1 Överenskommelser mellan Lesson Nine och användaren lyder under lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland, med undantag för innehåll som lyder under upphovsrättslagarna i USA. I dessa fall gäller de motsvarande lagarna där. FN-överenskommelsen om avtal avseende internationell varuförsäljning (CISG) används inte. Parterna kommer överens om att utesluta sådana bestämmelser i den tyska internationella privaträtten som skulle kunna leda till att enbart en annan lagstiftning gäller.

14.4 och 14.5 Lesson Nine kan när som helst ändra eller revidera standardvillkoren enligt egen bedömning och användaren accepterar alla sådana eventuella ändringar eller omarbetningar. De ändrade standardvillkoren publiceras under denna adress och vi rekommenderar användarna att kontrollera regelbundet. Om användaren inte är införstådd med en av dessa bestämmelser måste han omgående sluta använda denna webbplats eller en av de andra Babbel-tjänsterna eller mobila och/eller surfplatte-användningar. Om användaren har betalat för premiumtjänster och motsätter sig dessa standardvillkor ska han informera Lesson Nine omgående. Vi kommer att stänga det berörda kontot och ge den aktuella användaren full ersättning för avgiften för den resterande löptiden.

För avsnitt 14 i standardvillkoren gäller följande kompletterande bestämmelser:

14.6 Försummelse från Lesson Nines sida att utöva eller genomdriva en rättighet eller en bestämmelse i standardvillkoren eller integritetspolycin innebär inte att den här rättigheten eller den här bestämmelsen inte gäller. Om enskilda punkter i standardvillkoren eller integritetspolycin inte skulle var rättsligt verksamma så berörs inte övriga delar av detta utan de förblir rättsligt bindande.

14.7 Användaren och Lesson Nine bekräftar att hela avtalet mellan användaren och Lesson Nine utgörs av dessa standardvillkor och all den rättsliga information som Lesson Nine publicerat och som finns med här.

14.8 Parterna avtalar att om användaren inte har en hemvist i Tyskland gäller endast den lagstiftning som är aktuell där företaget Lesson Nine har sitt säte.

14.9 Rättigheter och licenser som garanteras inom ramen för dessa standardvillkor får inte överföras av användaren. Lesson Nine kan dock göra detta utan begränsningar.

14.10 Användaren samtycker oberoende av eventuella, avvikande stadgor eller lagar till att alla anspråk eller grunder för klagomål som härrör från standardvillkoren måste ställas inom ett (1) år efter att de uppstått och att de annars är ogiltiga för alltid.

17. Extra bestämmelser som endast gäller personer som är bosatta i Brasilien

17.1 För användare som är bosatta i Brasilien gäller även bestämmelserna i detta avsnitt 15 vid sidan av de som angivits tidigare. Vid inkonsekvenser mellan de tidigare angivna bestämmelserna och de i detta avsnitt 15 kan användare som är bosatta i Brasilien välja de bestämmelser som är mest förenliga med bestämmelserna i lagen nr. 8.078/90.

17.2 Informationen som följer här gäller vid sidan av vad som anges i avsnitten 6 och 9:

Förlängning: När den överenskomna avtalsperioden löpt ut förlängs avtalet automatiskt med den överenskomna perioden, d.v.s. 3 (tre), 6 (sex) eller 12 (tolv) månader, om inte användaren har sagt upp tjänsten innan den överenskomna löptiden är slut. Användaren samtycker till att hela fakturabeloppet för varje ursprungligen överenskommen löptidsförlängning ska betalas på respektive första dag.

Uppsägning: Enligt bestämmelserna i lag nr. 8.078/90 kan alla avtal som omfattas av dessa standardvillkor sägas upp på användarens begäran inom ramen för dennes rätt att häva avtalet. Detta ska ske inom en frist på 7 dagar som inleds med avtalsunderskriften eller nyttjande av tjänsten. I detta fall har användaren rätt till en korrekt korrigerad ersättning avseende de gjorda betalningarna.

Premiumtjänster kan när som helst sägas upp av båda parter utan att ange orsak innan den aktuella löptiden är slut. Om Lesson Nine säger upp en premiumtjänst utan att ange övertygande orsak får användaren en proportionell kostnadsersättning motsvarande den kvarvarande avtalsperioden för tjänsterna/produkterna. Om användaren säger upp sin premiumtjänst senare än 7 dagar efter avtalsunderskriften eller tjänstens nyttjande utan att ange övertygande orsak så förlorar han alla anspråk på ersättning för de motsvarande betalningarna.

Premiumtjänster kan sägas upp av båda parter med anledning av övertygande orsaker som beror på oförutsedda händelser eller force majeure. I detta fall förfaller inga belopp eller kompensationer för någon av parterna, med förbehåll för att Lesson Nine ersätter användaren för redan gjorda betalningar avseende den kvarvarande avtalsperioden för ännu utestående tjänster/produkter. Återbetalningarna som anges i detta avsnitt förfaller till betalning inom en frist på 30 dagar som inleds med uppsägning från en av de båda parterna.

17.3 Användaren överlåter rättigheterna att kassera betalningar med kreditkort eller PAYPAL till av företaget angiven tredje part för slutandet av avtalet och översändningen av material.

17.4 Tidigare angiven tredje part agerar i användarens namn och övertar inget ansvar för skatter som kan bli aktuella vid dessa procedurer.