Babbel GmbH | Ogólne warunki umów spółki Babbel z użytkownikami końcowymi

Maj 2021 r.

1. Postanowienia ogólne | zakres

1.1. Niniejsze Ogólne warunki umów spółki Babbel z użytkownikami końcowymi (dalej jako “OWU”) mają zastosowanie do wszystkich umów pomiędzy spółką Babbel GmbH z siedzibą pod adresem Andreasstraße 72, 10243 Berlin, Niemcy (dalej jako „Babbel”) a jej klientami, którzy są konsumentami w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego, tj. osobami fizycznymi, które dokonują czynności prawnej głównie do celów innych niż cele handlowe lub cele w zakresie samozatrudnienia (dalej jako „Użytkownicy”), na rzecz których spółka Babbel świadczy Usługi (zgodnie z definicją tego pojęcia poniżej).

1.2. Niniejsze OWU mają zastosowanie do każdego dokumentu zamówienia oraz do wszystkich procesów w zakresie składania zamówień realizowanych za pomocą Internetu, poczty elektronicznej lub aplikacji pomiędzy spółką Babbel a Użytkownikiem (dalej jako „Zamówienie”). Niniejsze OWU zostają włączone do warunków każdego uzgodnionego Zamówienia.

1.3. Niniejsze OWU mają także zastosowanie do przyszłych umów pomiędzy spółką Babbel a Użytkownikiem, bez konieczności zawarcia przez spółkę Babbel odniesienia do nich w poszczególnych umowach. Niniejsze OWU uważa się za zaakceptowane przez Użytkownika najpóźniej w chwili skorzystania przez niego z dostępu do Usług.

1.4. Niniejsze OWU wyłączają zastosowanie wszelkich innych ogólnych warunków umów. Ogólne warunki umów Użytkownika, które różnią się od niniejszych OWU, są z nimi sprzeczne lub mają względem nich charakter uzupełniający, stają się częścią Zamówienia wyłącznie jeśli spółka Babbel wyrazi pisemną zgodę na ich obowiązywanie oraz wyłącznie w zakresie określonym w tej zgodzie.

1.5. W szczególnych wypadkach indywidualne umowy z Użytkownikiem mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWU, pod warunkiem, że zostaną zawarte w formie pisemnej.

1.6. Użyte w niniejszych OWU wyrażenia „na piśmie”, „forma pisemna” i ich odmiany mają to samo znaczenie co wyrażenie „na piśmie” w rozumieniu § 126 niemieckiego kodeksu cywilnego. Elektroniczną wymianę egzemplarzy dokumentów podpisanych odręcznie oraz dokumentów podpisanych za pomocą zwykłego podpisu elektronicznego (np. oferowanego w ramach usługi DocuSign lub Adobe Sign) uważa się za wystarczającą. O ile w niniejszych OWU wyraźnie nie wskazano inaczej, zwykłe wiadomości przesłane pocztą elektroniczną uważa się za niewystarczające.

1.7. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia przekazane przez Użytkownika spółce Babbel, w szczególności powiadomienia o wypowiedzeniu lub o określeniu terminu dla swojej ważności muszą zostać dokonane co najmniej w formie tekstowej w rozumieniu § 126b niemieckiego kodeksu cywilnego (dla jasności: formę zwykłej wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną uważa się za wystarczającą), chyba że niniejsze OWU stanowią inaczej.

1.8. Zawarte w niniejszych OWU odniesienia do przepisów ustawowych mają wyłącznie charakter wyjaśniający. W związku z tym postanowienia ustawowe obowiązują także bez podania takiego wyjaśnienia, pod warunkiem, że nie zostały one bezpośrednio zmienione albo że ich stosowanie nie zostało wyraźnie wyłączone w niniejszych OWU.

2. Usługi Bezpłatne i Usługi Płatne | Okres Próbny

2.1. Z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych w poszczególnych Zamówieniach, spółka Babbel przyznaje Użytkownikowi prawo dostępu do jej oprogramowania do nauki języków, które oferowane jest w modelu „oprogramowanie jako usługa”, w tym do wszystkich powiązanych stron internetowych, przestrzeni, usług, aplikacji oraz odpowiednich treści i funkcji edukacyjnych określonych w Zamówieniu (dalej jako „Usługi”). Usługi mogą obejmować jeden albo większą liczbę produktów spółki Babbel opisanych na jej stronie internetowej w jej aktualnej wersji. Usługi mogą być oferowane bezpłatnie, z ograniczonym zakresem funkcjonalności (dalej jako „Usługi Bezpłatne”) albo za Opłatą za Usługę (zgodnie z definicją tego pojęcia poniżej), w którym to wypadku udostępnione zostają określone funkcjonalności (dalej jako „Usługi Płatne”) uzgodnione i określone w Zamówieniu.

2.2. Spółka Babbel może dokonać aktualizacji wstecznej, ograniczyć lub w inny sposób zmodyfikować Usługi Bezpłatne w dowolnej chwili i bez uprzedniego powiadomienia. Z zastrzeżeniem postanowień art. 15, do Usług Bezpłatnych nie mają zastosowania jakiekolwiek gwarancje, obowiązki odszkodowawcze, zobowiązania w zakresie Utrzymania lub Wsparcia (zgodnie z definicją tych pojęć poniżej) ani zobowiązania spółki Babbel w zakresie zapewnienia dostępności. Usługi Bezpłatne nie są gwarancją (przyszłych) funkcji produktów oferowanych w ramach Usług Płatnych, w związku z czym Użytkownik nie powinien działać w oparciu o ich charakterystykę przy podejmowaniu decyzji o zakupie Usług Płatnych.

2.3. Spółka Babbel może bezpłatnie albo po obniżonych Opłatach za Usługi przyznać Użytkownikowi dostęp do Usług Płatnych celem zapoznania się z nimi, na okres określony przez spółkę Babbel wedle jej wyłącznego uznania (dalej jako „Okres Próbny”). Spółka Babbel może dokonać aktualizacji wstecznej, ograniczyć lub w inny sposób zmodyfikować Usługi udostępnione na Okres Próbny w dowolnej chwili i bez uprzedniego powiadomienia. Z zastrzeżeniem postanowień art. 15, do Okresu Próbnego nie mają zastosowania jakiekolwiek gwarancje, obowiązki odszkodowawcze, zobowiązania w zakresie Utrzymania lub Wsparcia ani zobowiązania spółki Babbel w zakresie zapewnienia dostępności. Spółka Babbel może anulować albo zakończyć Okres Próbny w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym. Okres Próbny nie jest gwarancją (przyszłych) funkcji produktów, w związku z czym Użytkownik nie powinien działać w oparciu o niego przy podejmowaniu decyzji o zakupie Usług Płatnych. Z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych w Zamówieniu, Okres Próbny dotyczący Usług może ulec zakończeniu i automatycznie przekształcić się w zwykłe Usługi Płatne.

2.4. Spółka Babbel może korzystać z usług podwykonawców, w tym dostawców oprogramowania zewnętrznego, w celu wykonania dowolnych ze swoich zobowiązań z tytułu dowolnego Zamówienia.

3. Konto Użytkownika | Złożenie Zamówienia

3.1. Aby móc skorzystać z Usług, Użytkownik zobowiązany jest utworzyć konto użytkownika, akceptując niniejsze OWU, podając określone dane osobowe oraz określając swoje hasło w formularzu rejestracji udostępnionym przez spółkę Babbel w Internecie (dalej jako „Konto Użytkownika”). Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma od spółki Babbel wiadomość e-mailową z potwierdzeniem, która umożliwi mu aktywację Konta Użytkownika. Poprzez utworzenie Konta Użytkownika pomiędzy Użytkownikiem a spółką Babbel zostaje zawarta wiążąca umowa uprawniająca Użytkownika do korzystania z Usług Bezpłatnych.

3.2. Jeśli Użytkownik pragnie skorzystać z określonych Usług Płatnych, może on przesłać odpowiednie Zamówienie do spółki Babbel za pośrednictwem Konta Użytkownika. Oferty złożone przez spółkę Babbel w odniesieniu do Usług Płatnych nie są wiążące. Przesyłając Zamówienie, Użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia odpowiedniej umowy. Proces składania zamówienia składa się z następujących elementów: wybranie opcji, zweryfikowanie lub poprawienie dokonanego wyboru, wpisanie odpowiednich danych, wybranie metody płatności oraz złożenie, w sposób wiążący, zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Oferta Użytkownika staje się wiążąca dla obu stron dopiero po potwierdzeniu przez spółkę Babbel jej przyjęcia w drodze przesłania wiadomości e-mailowej (dalej jako „Potwierdzenie Zamówienia”). Potwierdzenie Zamówienia obejmuje również podanie szczegółowych informacji dotyczących Zamówienia złożonego przez Użytkownika oraz numeru Zamówienia.

3.3. Po sfinalizowaniu Zamówienia spółka Babbel nie przechowuje tekstu umowy (niniejsze OWU oraz warunki danego Zamówienia). Tekst umowy nie będzie w związku z tym dostępny dla Użytkownika.

4. Prawo do korzystania | Ograniczenia w zakresie korzystania

4.1. Z zastrzeżeniem warunków Zamówienia, spółka Babbel udziela Użytkownikowi, na Okres Bezpłatny, Wstępny Okres Świadczenia Usług oraz każdy Okres Przedłużenia Świadczenia Usług (zgodnie z definicją tych pojęć poniżej), niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa i licencji o zasięgu światowym, bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z Usług wyłącznie do celów prywatnych (dalej jako „Licencja”). Usługi oferowane są w sposób określony w odpowiednim opisie, w jego aktualnej wersji, zamieszczonym na stronie internetowej spółki Babbel, w tym we wprowadzeniu dla użytkownika (jeśli występuje) oraz w odpowiedziach na często zadawane pytania (dalej jako „Dokumentacja”).

4.2. Użytkownik nie może, bezpośrednio ani pośrednio, dokonywać następujących czynności (ani zezwalać na ich dokonanie jakimkolwiek osobom trzecim): (a) udzielać sublicencji, sprzedawać, odsprzedawać, przenosić, dokonywać cesji, rozpowszechniać, udostępniać, wynajmować, wydzierżawiać, wykorzystywać do zewnętrznych celów handlowych, outsourcować, wykorzystywać na zasadzie użytkowania równoczesnego lub biura usług, wykorzystywać w środowisku dostawcy usług aplikacyjnych lub dostawcy usług zarządzanych ani w inny sposób generować dochodu z Usług; (b) kopiować Usług do jakiejkolwiek sieci publicznej lub sieci rozproszonej; (c) podejmować w odniesieniu do jakiejkolwiek części Usług czynności w zakresie dekompilacji, inżynierii odwrotnej lub dezasemblacji ani innych działań mających na celu poznanie kodu źródłowego, kodu obiektowego lub będących ich podstawą struktury, koncepcji, wiedzy eksperckiej (know-how) lub algorytmów lub innych mechanizmów operacyjnych Usług, chyba że w danym wypadku jest to dozwolone w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów; (d) modyfikować, dokonywać adaptacji, tłumaczyć ani opracowywać utworów zależnych na podstawie całości ani żadnej części Usług (poza zakresem, w którym wyraźną zgodę na takie działania wyrazi spółka Babbel lub zakresem wyraźnie dozwolonym w ramach Usług); (e) modyfikować informacji o prawach własności wyświetlanych w Usługach lub ich komponentach; (f) korzystać z Usług z naruszeniem obowiązujących przepisów (w tym przepisów i ograniczeń w zakresie eksportu oraz środków kontroli i przepisów w zakresie bezpieczeństwa narodowego) lub poza zakresem praw określonym w niniejszym art. 4; (g) konfigurować Usług w taki sposób, by pozyskać (i) dane określone jako wrażliwe dane osobowe lub „szczególne kategorie danych osobowych” w unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (dalej jako „RODO”) lub w obowiązujących krajowych przepisach o ochronie danych; (ii) hasła lub inne dane uwierzytelniające; (iii) dane płatnicze lub inne dane finansowe, dane biometryczne lub dane genetyczne; (iv) dane dotyczące osób w wieku poniżej szesnastu (16) lat (dalej łącznie jako „Dane Zabronione”) ani (h) wykorzystywać Usług do (i) przechowywania, pobierania lub przesyłania materiałów naruszających prawa innych osób, zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, złośliwego kodu lub złośliwego oprogramowania; (ii) podejmowania działań w zakresie phishingu, spammingu, ataków typu denial-of-service lub innych działań oszukańczych lub przestępczych; (iii) ingerowania w lub zakłócania integralności lub działania systemów osób trzecich lub stanowiących ich część usług lub danych; (iv) podejmowania prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do Usług lub do systemów lub sieci spółki Babbel lub (v) przeprowadzania lub zlecania osobom trzecim przeprowadzenia testów penetrujących, ocen podatności na zagrożenia i innych ocen w zakresie bezpieczeństwa.

4.3. Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Babbel, Użytkownik nie może powielać, przetwarzać, rozpowszechniać, udostępniać ani wykorzystywać do celów publicznej reprodukcji jakiejkolwiek zawartości Usług, chyba że uprawnienie do takich działań wyraźnie wynika z możliwości w zakresie udostępniania przysługujących mu jako integralna część Usług.

4.4. Użytkownik nie może dokonywać, bezpośrednio ani pośrednio, eksportu ani ponownego eksportu Usług, danych technicznych ani jakichkolwiek ich kopii, części lub produktów wytworzonych bezpośrednio na ich podstawie z naruszeniem obowiązujących przepisów.

4.5. Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie w sposób określony w Dokumentacji.

4.6. Spółka Babbel może monitorować sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Usług oraz może zabronić mu korzystania z Usług lub zawiesić możliwość korzystania z nich jeśli uzna, że narusza to postanowienia niniejszego art. 4.

5. Obowiązki Użytkownika

5.1. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że będzie korzystał z Usług wyłącznie w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

5.2. Użytkownik zobowiązany jest na własny koszt zapewnić i utrzymać sprzęt i usługi dodatkowe konieczne do uzyskania połączenia i dostępu do Usług oraz korzystania z nich, w szczególności modemów, sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania, systemów operacyjnych i sieci (dalej jako „Sprzęt”). Aktualne wymogi spółki Babbel w zakresie Sprzętu dostępne są (w ich aktualnej wersji) na jej stronie internetowej.

5.3. Użytkownik jest także odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa Sprzętu, Konta Użytkownika, haseł (w szczególności haseł Użytkownika) oraz plików, jak również za wszelkie przypadki użycia Konta Użytkownika lub Sprzętu za wiedzą Użytkownika albo bez jego wiedzy. Użytkownik nie może udostępniać jakichkolwiek haseł ani kodów dostępu nieupoważnionym osobom trzecim.

5.4. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść danych i wszelkich innych materiałów wyświetlanych, publikowanych, wprowadzanych, przechowywanych, wymienianych lub przesyłanych przez niego w Usługach lub za ich pomocą (dalej jako „Treści”). Spółka Babbel nie jest w stanie kontrolować informacji przekazywanych przez Użytkownika w trakcie korzystania przez niego z Usług i nie może zagwarantować rzetelności przekazanych informacji. Spółka Babbel może, bez uprzedniego powiadomienia i nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności, zbadać skargi lub podejrzenia naruszeń Zamówienia, o których poweźmie wiadomość, i może podjąć działania, które uzna za odpowiednie, w szczególności odrzucić, odmówić opublikowania lub usunąć dowolne Treści lub inne dane lub ograniczyć, zawiesić lub anulować dostęp Użytkownika do Usług.

5.5. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić aktualność i prawidłowość danych podanych w Koncie Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić spółkę Babbel o każdym nieupoważnionym przypadku wykorzystania hasła lub konta oraz o każdym innym znanym mu albo przez niego podejrzewanym naruszeniu bezpieczeństwa Usług lub ich wykorzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Wirtualna Klasa

6.1. Jeśli tak ustalono w Zamówieniu, spółka Babbel będzie świadczyć Usługi Płatne na rzecz Użytkownika w sposób umożliwiający mu uczestnictwo w sesjach nauki języka obcego z nauczycielami języków obcych za pośrednictwem technologii live streamingu w Internecie, w formie sesji indywidualnych (dalej jako „Babbel Intensive”) albo grupowych (dalej jako „Babbel Live”) (dalej łącznie jako „Wirtualna Klasa”), z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień niniejszego art. 6. Usługi Wirtualnej Klasy są usługami w rozumieniu § 611 niemieckiego kodeksu cywilnego.

6.2. Spółka Babbel oferuje Usługi Wirtualnej Klasy w zamian za tzw. kredyty (dalej jako „Kredyty”), które zawarte są w Zamówieniu lub mogą zostać nabyte osobno. Jeśli Kredyty (w tym prawo do uczestnictwa w sesji Wirtualnej Klasy) nie zostaną wykorzystane, wygasają one (a) po trzydziestu (30) dniach od ich zakupu albo (b) w chwili wypowiedzenia albo wygaśnięcia danego Zamówienia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Koszt zakupu Kredytów nie podlega zwrotowi; nie są również w odniesieniu do nich naliczane odsetki.

6.3. Aby zarezerwować sesję w Wirtualnej Klasie, Użytkownik zobowiązany jest skorzystać z platformy internetowej spółki Babbel dostępnej pod adresem przez nią wskazanym (dalej jako „Platforma Internetowa”). Każdy wniosek o rezerwację sesji złożony przez Użytkownika podlega rozpatrzeniu w zależności od dostępności danego nauczyciela języka obcego we wskazanym terminie oraz dostępności miejsc w wybranej sesji. Po potwierdzeniu wniosku o rezerwację sesja w Wirtualnej Klasie będzie wiążąca dla spółki Babbel i dla Użytkownika.

6.4. Usługi Wirtualnej Klasy świadczone są za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub w ramach aplikacji Babbel. Użytkownik odpowiedzialny jest za spełnienie dodatkowych wymogów w zakresie Sprzętu określonych przez spółkę Babbel w odniesieniu do Usług Babbel Intensive lub Babbel Live; wymogi te mogą być okresowo zmieniane i są dostępne na stronie internetowej spółki Babbel.

6.5. Aby móc skorzystać z Usług Wirtualnej Klasy, Użytkownik może zostać zobowiązany do użycia zewnętrznego oprogramowania wideokonferencyjnego wskazanego przez spółkę Babbel w wymogach dotyczących Sprzętu, które mogą być okresowo zmieniane. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za pozyskanie tego oprogramowania wideokonferencyjnego, włącznie z prawami do użytkowania go, na własny koszt, a spółka Babbel nie składa jakichkolwiek oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do dostępności lub określonych funkcjonalności takiego zewnętrznego oprogramowania wideokonferencyjnego.

6.6. Spółka Babbel zobowiązana jest podjąć starania w celu zapewnienia dostępności wskazanego nauczyciela języka obcego dla Użytkownika w ramach Usług Wirtualnej Klasy. Niemniej jednak spółka Babbel zastrzega sobie prawo do zastąpienia wyznaczonego nauczyciela języka obcego innym nauczycielem języka obcego o takich samych kwalifikacjach przed rozpoczęciem sesji Wirtualnej Klasy, bez podania przyczyny.

6.7. Treść, zakres, godzina i czas trwania sesji Wirtualnej Klasy określone są na Platformie Internetowej. Spółka Babbel zastrzega sobie prawo do dokonania adaptacji lub uzupełnienia treści i zakresu sesji w dowolnym czasie, w odpowiedni sposób i w interesie Użytkownika.

6.8. Spółka Babbel i dany nauczyciel języka obcego mogą określić szczegółowe treści lub przebieg każdej sesji Wirtualnej Klasy wedle ich własnego uznania. W odniesieniu do Usług Babbel Intensive spółka Babbel dołoży racjonalnych handlowo starań w celu zrealizowania wniosków Użytkownika dotyczących konkretnych treści lub przebiegu sesji. Każda sesja Wirtualnej Klasy może obejmować do pięciu (5) minut czynności administracyjnych (np. określenie zadania domowego, sporządzenie notatek).

6.9. Rezerwacja sesji Wirtualnej Klasy ograniczona jest do określonego Użytkownika.

6.10. Spółka Babbel oraz nauczyciel języka obcego zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z sesji Wirtualnej Klasy w dowolnej chwili na podstawie nieodpowiedniego zachowania. W takim wypadku Kredyty należne za tę sesję uznaje się w całości wykorzystane, w związku z czym nie podlegają one zwrotowi.

6.11. Użytkownik może anulować każdą sesję Wirtualnej Klasy w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. Spółka Babbel może anulować dowolną sesję Wirtualnej Klasy, bez podania przyczyny, do dwudziestu czterech (24) godzin przed jej zaplanowaną godziną rozpoczęcia. W wypadku choroby wyznaczonego nauczyciela języka obcego, działania siły wyższej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza kontrolą spółki Babbel, może ona anulować sesję Wirtualnej Klasy na mniej niż dwadzieścia cztery (24) godziny przed jej zaplanowaną godziną rozpoczęcia. W każdym z wypadków, o których mowa w niniejszym ustępie 6.11, spółka Babbel będzie zwolniona ze swoich zobowiązań w zakresie świadczenia odpowiednich Usług Wirtualnej Klasy.

6.12. Dla swojej skuteczności anulowanie sesji Wirtualnej Klasy musi zostać dokonane za pomocą Platformy Internetowej.

6.13. Jeśli Użytkownik lub spółka Babbel dokonają anulowania sesji Wirtualnej Klasy na co najmniej dwadzieścia cztery (24) godziny przed jej zaplanowaną godziną rozpoczęcia, w odniesieniu do tej sesji nie zostaną pobrane żadne Kredyty.

6.14. Jeśli Użytkownik (a) anuluje sesję Wirtualnej Klasy na mniej niż dwadzieścia cztery (24) godziny przed jej zaplanowaną godziną rozpoczęcia albo (b) nie weźmie udziału w sesji Wirtualnej Klasy w całości albo w części, wszystkie Kredyty należne za tę sesję zostaną w całości pobrane i nie będą one podlegać zwrotowi.

6.15. Wszelkie materiały szkoleniowe zapewnione przez spółkę Babbel lub nauczyciela języka obcego w związku z Usługami Wirtualnej Klasy mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie w celu przygotowania się do zajęć we własnym zakresie oraz do działań następczych w tym zakresie, jak również do prywatnych celów informacyjnych. Materiały szkoleniowe nie mogą być powielane, przetwarzane, rozpowszechniane ani wykorzystywane do celów reprodukcji publicznej bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Babbel. Nagrywanie dźwięku lub obrazu z sesji Wirtualnej Klasy przez Użytkownika jest zabronione.

7. Utrzymanie i Wsparcie w zakresie Usług Płatnych

7.1. Z zastrzeżeniem uiszczenia przez Użytkownika Opłat za Usługi, spółka Babbel zapewnia Utrzymanie i Wsparcie w odniesieniu do Usług Płatnych w zakresie określonym w Zamówieniu. „Wsparcie” oznacza zobowiązanie spółki Babbel do reagowania na racjonalne wnioski o wsparcie ze strony Użytkownika w odniesieniu do Usług Płatnych poprzez rozwiązywanie problemów i zapewnianie pomocy. „Utrzymanie” oznacza zobowiązania spółki Babbel w zakresie Usług Płatnych dotyczące usuwania błędów, naprawiania tzw. bugów oraz dostarczania aktualizacji i ulepszeń udostępnionych przez nią wedle jej wyłącznego uznania.

7.2. Wsparcie zapewniane jest Użytkownikowi za pomocą adresu e-mailowego support@babbel.com lub innych adresów poczty elektronicznej, które spółka Babbel może okresowo wskazywać, za pomocą czatu na żywo na stronie internetowej spółki Babbel lub za pomocą numerów telefonu wskazanych na stronie internetowej spółki Babbel, w każdym wypadku co najmniej od poniedziałku do piątku w zwykłych godzinach pracy.

7.3. Spółka Babbel zobowiązana jest dołożyć racjonalnych starań w zakresie zgodnym z obowiązującymi w branży normami w celu zapewnienia Utrzymania w odniesieniu do Usług Płatnych w sposób minimalizujący liczbę błędów i zakłóceń w Usługach. Użytkownik może zgłaszać spółce Babbel błędy za pośrednictwem adresu support@babbel.com lub innych adresów poczty elektronicznej, które spółka Babbel może okresowo wskazywać, lub za pomocą czatu na żywo na stronie internetowej spółki Babbel. Spółka Babbel zobowiązana jest dołożyć racjonalnych handlowo starań w celu sprawnego naprawienia zgłoszonych błędów, (a) pod warunkiem, że Użytkownik przekaże spółce Babbel szczegółowy opis błędu i jego powtarzalności oraz (b) w zależności od priorytetu błędu, który spółka Babbel określa wedle jej wyłącznego i racjonalnego uznania.

7.4. Jeśli przeprowadzona przez spółkę Babbel analiza wykaże, że błąd zgłoszony przez Użytkownika w rzeczywistości nie wystąpił albo nie jest związany z Usługami Płatnymi, spółka Babbel może obciążyć Użytkownika kosztami, które poniosła w związku z tą analizą i które jest w stanie wykazać.

7.5. Opłaty z tytułu zapewniania Utrzymania i Wsparcia są uwzględnione w Opłatach za Usługi.

8. Dostępność Usług Płatnych

8.1. Pod warunkiem uiszczenia przez Użytkownika Opłat za Usługi, spółka Babbel udostępni Użytkownikowi Usługi Płatne zgodnie z postanowieniami niniejszego art. 8.

8.2. Spółka Babbel zobowiązuje się dołożyć racjonalnych starań, by zapewnić, że Usługi Płatne będą dostępne dla Użytkownika za pomocą Internetu przez nie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć i pół procent (99,5%) roku kalendarzowego (przy założeniu, że dzień trwa dwadzieścia cztery (24) godziny, a tydzień ma siedem (7) dni), z wyłączeniem (a) tymczasowych niedostępności związanych z planowanymi lub nieplanowanymi działaniami w zakresie Utrzymania realizowanymi przez spółkę Babbel lub dostawców zewnętrznych oraz (b) niedostępności z przyczyn pozostających poza racjonalnym zakresem kontroli spółki Babbel. Spółka Babbel zobowiązana jest dołożyć racjonalnych starań, by z wyprzedzeniem poinformować o wszelkich planowanych zakłóceniach w świadczeniu Usług.

8.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do Usług Płatnych po stronie Użytkownika, np. dostęp do Internetu, nie może zostać zagwarantowany, w związku z czym spółka Babbel nie ponosi odpowiedzialności za mankamenty połączenia internetowego lub sprzętu Użytkownika.

9. Opłaty | Warunki płatności | Ograniczenie prawa do potrącenia

9.1. Użytkownik zobowiązany jest uiszczać na rzecz spółki Babbel opłaty z tytułu Usług Płatnych określonych w Zamówieniu, zgodnie z niniejszymi OWU (dalej jako „Opłaty za Usługi”).

9.2. Spółka Babbel zastrzega sobie prawo do zmiany Opłat za Usługi w odniesieniu do kolejnego Okresu Przedłużenia Świadczenia Usług co najmniej na sześćdziesiąt (60) dni przed końcem Wstępnego Okresu Świadczenia Usług albo aktualnego Okresu Przedłużenia Świadczenia Usług.

9.3. Użytkownik zobowiązany jest uiszczać Opłat za Usługi z użyciem metod płatności oferowanych na stronie internetowej spółki Babbel.

9.4. Spółka Babbel zazwyczaj wystawia faktury w formie elektronicznej – w takim wypadku płatność musi zostać w całości zaksięgowana na rachunku spółki Babbel w ciągu trzydziestu (30) dni od daty przesłania faktury pocztą elektroniczną.

9.5. Po przekazaniu Użytkownikowi powiadomienia w formie pisemnej (zwykłą wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną uważa się za wystarczającą), spółka Babbel może zawiesić dostęp Użytkownika do Usług Płatnych zgodnie z § 320 niemieckiego kodeksu cywilnego jeśli nie otrzyma ona płatności w ciągu czternastu (14) dni od terminu jej wymagalności.

9.6. Użytkownik może skorzystać z prawa do potrącenia wyłącznie w zakresie, w jakim jego roszczenia zostały (a) ostatecznie potwierdzone przez sąd, (b) są niesporne lub (c) zostały uznane przez spółkę Babbel.

10. Okres obowiązywania | Wypowiedzenie

10.1. Zamówienie zaczyna wiązać w dniu w nim określonym.

10.2. Każde Zamówienie dotyczące Usług Bezpłatnych pozostaje w mocy przez czas nieokreślony, chyba że zostanie wypowiedziane zgodnie z jego postanowieniami (dalej jako „Okres Bezpłatny”). Spółka Babbel lub Użytkownik mogą w dowolnej chwili wypowiedzieć dane Zamówienie dotyczące Usług Bezpłatnych ze skutkiem natychmiastowym.

10.3. Każde Zamówienie dotyczące Usług Płatnych pozostaje w mocy przez okres wstępny w nim określony (dalej jako „Wstępny Okres Świadczenia Usług”). Wstępny Okres Świadczenia Usług automatycznie i w sposób ciągły ulega przedłużeniu na kolejne okresy, zgodnie z postanowieniami Zamówienia (dalej jako „Okres Przedłużenia Świadczenia Usług”), chyba że Zamówienie zostanie wypowiedziane na piśmie przez spółkę Babbel lub przez Użytkownika z okresem wypowiedzenia wynoszącym (a) siedem (7) dni dla Usług Wirtualnej Klasy oraz (b) czterdzieści osiem (48) godzin dla Usług Płatnych innych niż Usługi Wirtualnej Klasy, w obu przypadkach ze skutkiem na koniec aktualnego Wstępnego Okresu Świadczenia Usług lub Okresu Przedłużenia Świadczenia Usług. Użytkownik nie może bez podania przyczyny wypowiedzieć Zamówienia dotyczącego Usług Płatnych ze skutkiem przed końcem Wstępnego Okresu Świadczenia Usług ani żadnego z Okresów Przedłużenia Świadczenia Usług.

10.4. Powyższe pozostaje bez wpływu na prawo stron do wypowiedzenia Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym za uzasadnioną przyczyną. Uzasadniona przyczyna zachodzi w szczególności w wypadku, gdy (a) strona dokona istotnego naruszenia Zamówienia i nie usunie go w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia w tym zakresie (zwykłą wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną uważa się za wystarczającą); (b) Użytkownik zalega z płatnością przez więcej niż czterdzieści pięć (45) dni; (c) Użytkownik naruszy ograniczenia w zakresie użytkowania określone w art. 4 lub (d) Użytkownik zaprzestanie dokonywania należnych płatności lub znacznemu pogorszeniu ulegnie jego sytuacja majątkowa.

11. Ograniczona rękojmia w zakresie Usług Płatnych

11.1. Użytkownik upewnił się, że specyfikacja Usług opisana w Dokumentacji spełnia jego potrzeby i życzenia. Użytkownikowi znane są podstawowe funkcjonalności i funkcje Usług. Zakres, charakter i jakość Usług określone są w niniejszych OWU, w Zamówieniu oraz w Dokumentacji. Wszelkie inne informacje lub wymogi stanowią część Zamówienia wyłącznie jeśli Użytkownik i spółka Babbel zdecydują tak na piśmie lub jeśli spółka Babbel potwierdzi ten fakt na piśmie. Opisy produktów, ilustracje, programy testowe itp. nie stanowią gwarancji ani umów co do określonych specyfikacji. Dla swojej ważności umowa dotycząca gwarancji wymaga pisemnego potwierdzenia ze strony członka zarządu spółki Babbel.

11.2. Spółka Babbel udziela rękojmi, że Usługi Płatne będą we wszystkich istotnych aspektach zgodne z funkcjonalnością opisaną w aktualnej Dokumentacji dotyczącej danej wersji Usług Płatnych. W razie naruszenia tej rękojmi spółka Babbel zobowiązana będzie dołożyć racjonalnych handlowo starań, by dokonać modyfikacji Usług Płatnych tak, aby były one zgodne z Dokumentacją we wszystkich istotnych aspektach, a jeśli spółka Babbel będzie niezdolna do przywrócenia takiej funkcjonalności w zasadniczym zakresie w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o naruszeniu, Użytkownik będzie mógł wypowiedzieć Zamówienie w formie pisemnej oraz otrzymać proporcjonalny zwrot niewykorzystanych Opłat za Usługi, które zostały uiszczone z góry (jeśli miało to miejsce) w odniesieniu do niewykorzystanego dostępu do Usług Płatnych. Aby móc skorzystać z powyższego środka prawnego, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić spółkę Babbel na piśmie o każdym przypadku naruszenia powyższej rękojmi oraz zainstalować i skonfigurować Usługi zgodnie z Dokumentacją. Wszelka odpowiedzialność spółki Babbel na zasadzie ryzyka za istnienie wad pierwotnych, o której mowa w § 536a niemieckiego kodeksu cywilnego, zostaje wyłączona. Roszczenia odszkodowawcze Użytkownika związane z naruszeniem tej rękojmi podlegają ograniczeniom wskazanym w art. 15.

11.3. Użytkownikowi w żadnym wypadku nie przysługuje prawo do uzyskania kodu źródłowego Usług.

12. Prawa własności | Dane Użytkownika | Aktualizacje

12.1. Spółka Babbel i jej dostawcy są właścicielami wszelkich praw własności, w tym praw autorskich, praw do baz danych, patentów, tajemnic przedsiębiorstwa, znaków towarowych oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej i rozwiązań technicznych do i w zakresie Usług, w szczególności w zakresie zawartości edukacyjnej i metod dydaktycznych, i zachowują te prawa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawa przyznane mu w ramach danego Zamówienia nie stanowią tytułu prawnego do Usług ani nie są źródłem ich własności.

12.2. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa, tytuły prawne i interesy do swoich danych oraz do wszelkich treści, jak również do danych, które są oparte na danych Użytkownika i treściach. Użytkownik udziela spółce Babbel niewyłącznego, nieprzenoszalnego i nieograniczonego prawa i licencji, o zasięgu światowym i z prawem udzielania sublicencji, na wykorzystywanie danych Użytkownika oraz wszelkich treści wyłącznie w związku ze świadczeniem Usług. Spółka Babbel nie ponosi względem Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z danymi Użytkownika ani jakimikolwiek treściami.

12.3. Spółka Babbel zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych wersji i aktualizacji Usług, w szczególności w zakresie zmian projektu, metod działania, specyfikacji technicznych, systemów i innych funkcji Usług, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

13. Ochrona danych

13.1. Użytkownik i spółka Babbel zobowiązani są w każdym wypadku przestrzegać wymogów określonych w obowiązujących przepisach o ochronie danych i prywatności, w szczególności RODO.

13.2. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Babbel zawarte są w jej polityce prywatności, która dostępna jest tutaj.

14. Obowiązek uwolnienia od odpowiedzialności

14.1. Bez uszczerbku względem jakiejkolwiek innej odpowiedzialności Użytkownika z tytułu umowy lub przepisów ustawowych, Użytkownik zobowiązany jest uwolnić na swój koszt spółkę Babbel oraz jej Podmioty Powiązane, pracowników, podwykonawców, dostawców i odsprzedawców od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikłych z naruszenia przez Użytkownika postanowień art. 4 albo w związku z takim naruszeniem lub z korzystania przez Użytkownika z Usług oraz zapłacić wszelkie koszty i odszkodowania ostatecznie zasądzone od spółki Babbel przez sąd właściwy wskutek podniesienia takiego roszczenia. „Podmiot Powiązany” oznacza każdy podmiot, który bezpośrednio albo pośrednio kontroluje, jest kontrolowany przez albo pozostaje pod wspólną kontrolą ze spółką Babbel lub który jest jej podmiotem zależnym, w którym posiada ona całość udziałów; „kontrola” oznacza posiadanie, bezpośrednio albo pośrednio, co najmniej pięćdziesiąt jeden procent (51%) kapitałowych papierów wartościowych albo udziałów w kapitale.

14.2. W związku z roszczeniami odszkodowawczymi, o których mowa w niniejszym art. 14, spółka Babbel zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Użytkownika o wszelkich roszczeniach, które w jej opinii mieszczą się w zakresie obowiązku uwolnienia od odpowiedzialności; niemniej jednak nieprzekazanie takiego powiadomienia nie zwalnia Użytkownika z jego zobowiązań wynikających z niniejszego art. 14, za wyjątkiem zakresu, w jakim brak powiadomienia istotnie utrudnia Użytkownikowi obronę przed roszczeniem. Spółka Babbel może na własny koszt i wedle własnego uznania zaoferować wsparcie w obronie, ale Użytkownik kieruje obroną i wszelkimi negocjacjami związanymi z osiągnięciem ugody w odniesieniu do tego typu roszczeń. Ugoda, jeśli ma być prawnie wiążąca dla spółki Babbel, nie jest ostateczna dopóki spółka Babbel nie zaakceptuje jej w formie pisemnej, przy czym nie może ona bezzasadnie odmówić akceptacji, obwarować jej warunkami ani opóźnić jej wyrażenia.

14.3. Spółka Babbel zobowiązuje się na własny koszt bronić Użytkownika przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich (albo, wedle jej uznania, doprowadzić do ugody) w zakresie, w jakim roszczenia te oparte są na twierdzeniu, że Usługi naruszają lub stanowią przywłaszczenie patentu, prawa autorskiego, znaku towarowego lub tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej, oraz zapłacić wszelkie koszty i odszkodowania ostatecznie zasądzone od Użytkownika przez sąd właściwy wskutek podniesienia tego typu roszczenia. W wypadku, gdy korzystanie z Usług prowadzi albo w wyłącznej opinii spółki Babbel może prowadzić do podniesienia tego typu roszczenia, może ona wedle własnego wyboru i na własny koszt (a) zastąpić odpowiednie Usługi funkcjonalnie odpowiadającym im rozwiązaniem, które nie powoduje naruszenia; (b) uzyskać licencję umożliwiającą dalsze korzystanie przez Użytkownika z danej Usługi lub (c) w odpowiednich wypadkach niezwłocznie wypowiedzieć Zamówienie w całości albo w części oraz dokonać proporcjonalnego zwrotu Opłat za Usługi, które zostały zapłacone z góry w odniesieniu do danych Usług (licząc od dnia wypowiedzenia). Powyższe zobowiązanie spółki Babbel do uwolnienia od odpowiedzialności nie ma zastosowania (i) jeśli Usługi zostaną zmodyfikowane przez Użytkownika lub przez osobę trzecią, za której działania Użytkownik odpowiada; (ii) jeśli Usługi zostaną połączone z produktami, aplikacjami lub procesami nieoferowanymi przez spółkę Babbel, jednak wyłącznie w zakresie, w jakim domniemane naruszenie zostało spowodowane przez to połączenie lub (iii) w przypadku nieupoważnionego wykorzystania Usług. Postanowienia niniejszego ust. 14.3 stanowią wyłączny środek prawny przysługujący Użytkownikowi w odniesieniu do roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej i tajemnic przedsiębiorstwa osób trzecich.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

15.1. Spółka Babbel ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu (a) utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu spowodowanego przez spółkę Babbel, jej przedstawicieli prawnych lub osób wspierających ją w realizacji świadczenia; (b) szkód spowodowanych celowo lub wskutek rażącego niedbalstwa przez spółkę Babbel, jej przedstawicieli prawnych lub osób wspierających ją w realizacji świadczenia; (c) szkód wynikłych z braku gwarantowanych cech oraz (d) roszczeń podniesionych na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt.

15.2. Spółka Babbel ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia jej podstawowych zobowiązań z tytułu niniejszych OWU przez nią samą, jej przedstawicieli prawnych lub osoby wspierające ją w realizacji świadczenia. Zobowiązania podstawowe oznaczają zasadnicze zobowiązania, które stanowią istotę Zamówienia i na wykonaniu których Użytkownik polega. Jeśli naruszenie zobowiązania podstawowego jest wynikiem zwykłego niedbalstwa spółki Babbel, jej przedstawicieli prawnych lub osób wspierających ją w realizacji świadczenia, odpowiedzialność spółki Babbel z tego tytułu jest ograniczona do kwoty, którą spółka Babbel mogła przewidzieć w chwili wykonywania danej Usługi.

15.3. Z zastrzeżeniem w każdym wypadku postanowień ust. 15.1 i 15.2, spółka Babbel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia zobowiązań innych niż podstawowe wskutek zwykłego niedbalstwa jej samej, jej przedstawicieli prawnych lub osób wspierających ją w realizacji świadczenia.

15.4. Spółka Babbel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody i krzywdy poniesione przez Użytkownika bezpośrednio albo pośrednio wskutek nieupoważnionego korzystanie przez Użytkownika z Usług w celu przetwarzania Zabronionych Danych.

15.5. Spółka Babbel ponosi odpowiedzialność za utratę danych wyłącznie do kwoty typowych kosztów ich odzyskania, które zaistniałyby, gdyby Użytkownik regularnie stosował odpowiednie środki w zakresie tworzenia kopii zapasowych.

15.6. Z zastrzeżeniem w każdym wypadku postanowień ust. 15.1, łączna odpowiedzialność spółki Babbel wynikająca z danego Zamówienia albo w związku z nim, niezależnie od tego czy ma ona charakter umowny, deliktowy czy inny, w żadnym wypadku nie może przekroczyć stu pięćdziesięciu procent (150%) wartości łącznych Opłat za Usługi zapłaconych lub podlegających zapłacie przez Użytkownika na podstawie tego Zamówienia.

15.7. Spółka Babbel nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zapewnia, że Użytkownik osiągnie jakiekolwiek konkretne postępy lub sukcesy w nauce języka w związku z korzystaniem z Usług.

15.8. Wszelka inna odpowiedzialność spółki Babbel nieobjęta zakresem niniejszego art. 15 zostaje co do zasady wyłączona.

16. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy | Oświadczenie w sprawie niezwłocznego rozpoczęcia realizacji umowy

16.1. Użytkownikowi przysługuje następujące prawo do odstąpienia od umowy:

Informacja o prawie Użytkownika do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik może odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu (14) dni bez podania przyczyny.

Okres, w którym możliwe jest odstąpienie, kończy się po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym umowa została zawarta. Aby wykonać prawo do odstąpienia od umowy, należy powiadomić spółkę Babbel GmbH (adres siedziby: Andreasstraße 72, 10243 Berlin, Niemcy, tel.: +1(888)901-2932 (USA, numer bezpłatny), +44 20 3322 1969 (Zjednoczone Królestwo), +49 30 568 373876 (Niemcy), e-mail: support@babbel.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo przesłane pocztą, faks lub e-mail). Użytkownik może skorzystać z tego wzorca odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu na odstąpienie od umowy, wystarczające jest jeśli Użytkownik wyśle swoją wiadomość o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli Użytkownik odstąpi od niniejszej umowy, niezwłocznie, a w każdym wypadku nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym zostaniemy powiadomieni o jego decyzji o odstąpieniu od umowy, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Użytkownika metody dostawy innej niż oferowany przez nas najtańszy rodzaj standardowej dostawy). Zwrotu dokonamy za pomocą tej samej metody płatności, której Użytkownik użył przy pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na użycie innej metody; niezależnie od użytej metody, Użytkownik nie poniesie jakichkolwiek opłat w związku ze zwrotem środków.


Koniec informacji o prawie Użytkownika do odstąpienia od umowy16.2. Użytkownik niniejszym wyraża wyraźną zgodę na rozpoczęcie przez spółkę Babbel realizacji umowy przed końcem określonego w ust. 16.1 okresu, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyrażając tę zgodę traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia jej realizacji przez spółkę Babbel. Jeśli Użytkownik mimo to odstąpi od umowy, która obejmuje Usługi Wirtualnej Klasy, zobowiązany on będzie zapłacić spółce Babbel wynagrodzenie z tytułu Usług tego typu, które zostały wykonane zanim odstąpienie stało się skuteczne.

17. Bezpieczeństwo informatyczne

17.1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że jego tożsamość Użytkownika i hasło uzyskane w związku z rejestracją do celów korzystania z Usług są przechowywane i wykorzystywane w sposób bezpieczny, a osoby trzecie nie mają do nich dostępu i w związku z tym nie są w stanie ich wykorzystać. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieupoważnione korzystanie z Usług.

17.2. W razie podejrzenia, że nieupoważniona osoba poznała tożsamość Użytkownika lub jego hasło, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić spółkę Babbel o tym fakcie, zmieniając swoją tożsamość Użytkownika lub hasło.

17.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za straty i szkody poniesione przez spółkę Babbel w wypadku, gdy Użytkownik celowo albo wskutek niedbalstwa ujawnił swoją tożsamość/hasło osobie trzeciej lub jeśli jego tożsamość lub hasło znajdą się w posiadaniu nieupoważnionej osoby w inny sposób, chyba że niezwłocznie powiadomi on spółkę Babbel o podejrzeniu, że takie zdarzenie mogło mieć miejsce.

17.4. Spółka Babbel zobowiązana jest wdrożyć racjonalne środki mające na celu zapewnienie, że Usługi są zabezpieczone w sposób zgodny z obowiązującymi w branży normami.

18. Cesja | Nowacja | Zakaz cesji

18.1. Spółka Babbel może dokonać cesji danego Zamówienia lub powiązanych praw w całości albo w części na osobę trzecią, pod warunkiem, że cesja taka nie ma negatywnego wpływu na prawa Użytkownika z tytułu tego Zamówienia.

18.2. Na wniosek spółki Babbel Użytkownik zobowiązany będzie niezwłocznie zawrzeć z osobą trzecią umowę nowacji w odniesieniu do danego Zamówienia, tak by umożliwić spółce Babbel wykonywanie jej praw z tytułu ust. 18.1.

18.3. Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Babbel Użytkownik nie może dokonać cesji swoich praw lub obowiązków z tytułu żadnego Zamówienia.

19. Całość porozumienia | Rozłączność postanowień | Zmiany | Aktualizacja

19.1. Zamówienie, w tym niniejsze OWU, stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a spółką Babbel w odniesieniu do jego przedmiotu, zastępując wszelkie uprzednie negocjacje i ustalenia pomiędzy stronami w odniesieniu do tego przedmiotu, zarówno pisemne, jak i ustne.

19.2. W wypadku, gdy dane postanowienie Zamówienia, w tym niniejszych OWU, okaże się być lub zostanie uznane za nieskuteczne lub nieważne w całości albo w części, fakt ten pozostanie bez wpływu na skuteczność i ważność pozostałych postanowień. Postanowienie nieskuteczne lub nieważne podlega zastąpieniu postanowieniem z prawnego punktu widzenia możliwie jak najbardziej zbliżonym do tego, co strony ustaliłyby w związku z duchem i celem postanowienia pierwotnego oraz Zamówienia gdyby miały świadomość nieskuteczności lub nieważności postanowienia pierwotnego. Jeśli nieskuteczność lub nieważność danego postanowienia wynika z ustalenia określonego poziomu świadczenia lub zakreślenia określonego czasu (terminu lub konkretnej daty), nieskuteczny lub nieważny poziom świadczenia lub nieskuteczne lub nieważne zakreślenie czasu podlega zastąpieniu poziomem świadczenia lub zakreśleniem czasu z prawnego punktu widzenia możliwie jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego poziomu świadczenia lub zakreślenia czasu. Powyższe ma również zastosowanie do wszelkich luk w Zamówieniu, w tym w niniejszych OWU, które nie były zamiarem stron. Strony wyraźnie oświadczają, że ich wolą jest, by niniejszy artykuł nie miał wyłącznie skutku przeniesienia ciężaru dowodu, ale by w całości zostało wyłączone zastosowanie § 139 niemieckiego kodeksu cywilnego.

19.3. Zmiany i uzupełnienia Zamówienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej (wymianę zwykłych wiadomości e-mailowych uważa się za wystarczającą). To samo dotyczy uzgodnienia odstępstwa od stosowania wymogu formy pisemnej lub jego zniesienia.

19.4. Spółka Babbel może okresowo zmieniać lub aktualizować niniejsze OWU ze skutkiem na przyszłość w zakresie koniecznym z przyczyn technicznych, gospodarczych lub prawnych. O każdej aktualizacji niniejszych OWU Użytkownik musi zostać powiadomiony w formie tekstowej (zwykłą wiadomość e-mailową uważa się za wystarczająca) nie później niż na sześć (6) tygodni przed proponowanym terminem jej wejścia w życie. Użytkownik może zatwierdzić aktualizację albo wyrazić względem niej sprzeciw przed proponowanym terminem jej wejścia w życie. Aktualizację uważa się za zatwierdzoną przez Użytkownika, chyba że wyrazi on sprzeciw względem niej przed proponowanym terminem jej wejścia w życie. Spółka Babbel zobowiązana jest wyraźnie powiadomić o tym Użytkownika w przekazywanym mu powiadomieniu.

20. Prawo właściwe | Rozstrzyganie sporów konsumenckich

20.1. Prawem właściwym dla wszelkich Zamówień oraz kwestii, sporów lub roszczeń (zarówno mających swoje źródło w umowie, jak i nie) wynikłych z ich przedmiotu lub faktu ich złożenia lub w związku z nimi są bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju zwyczajowego miejsca zamieszkania Użytkownika (tj. przepisy prawa tego kraju, których obowiązywania nie można wyłączyć w drodze umowy). W pozostałym zakresie obowiązują przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

20.2. Komisja Europejska zapewnia internetową platformę służącą do rozstrzygania sporów, która jest dostępna pod tym adresem. Spółka Babbel nie jest zobowiązana ani nie jest skłonna uczestniczyć w takim postępowaniu mającym na celu rozstrzygnięcie sporu ani w postępowaniu mającym na celu rozstrzygnięcie sporu toczącym się przed innym organem arbitrażu konsumenckiego.

Babbel GmbH
Sąd Rejonowy dla Berlina-Charlottenburga, HRB, 110215
Maj 2021 r.


W przypadku Użytkowników dożywotniej licencji spółki Babbel dodatkowo obowiązują Ogólne warunki umów licencji dożywotnich spółki Babbel. Kliknij tutaj.

Babbel GmbH | Ogólne warunki umów licencji dożywotnich spółki Babbel

Maj 2021 r.

1. Zakres | Zastosowanie Ogólnych warunków umów z użytkownikami końcowymi

1.1 Niniejsze ogólne warunki umów licencji dożywotnich spółki Babbel („Ogólne warunki umów licencji dożywotnich“) firmy Babbel GmbH, Andreasstraße 72, 10243 Berlin, Niemcy („Babbel“) stosuje się oprócz Ogólnych warunków umów spółki Babbel z użytkownikami końcowymi, z późniejszymi zmianami („Ogólne warunki umów z użytkownikami końcowymi“).

1.2 Niniejsze Ogólne warunki umów licencji dożywotnich stosuje się do wszystkich Zamówień, które dotyczą udzielenia Licencji dożywotniej ( zdefiniowanej poniżej). Ogólne warunki umów każdego uzgodnionego Zamówienia na Licencję dożywotnią powinny obejmować niniejsze Ogólne warunki umów licencji dożywotnich.

1.3 Ogólne warunki umów z użytkownikami końcowymi (w tym wszelkie terminy w nich zdefiniowane) mają również zastosowanie do Zamówień na Licencję dożywotnią. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi warunkami umów licencji dożywotnich a Ogólnymi warunkami umów z użytkownikami końcowymi, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Ogólnych warunków umów licencji dożywotnich.

2. Licencja dożywotnia

2.1 Z chwilą przyjęcia przez spółkę Babbel odpowiedniej oferty Użytkownika, zostaje złożone Zamówienie na Licencję dożywotnią przez Użytkownika w spółce Babbel. "Licencja dożywotnia" jest licencją na korzystanie z Usług Płatnych, udzielaną Użytkownikowi przez spółkę Babbel z tym zastrzeżeniem, że w drodze odstępstwa od art. 10.2 i 10.3 Ogólnych warunków umów z użytkownikami końcowymi, Zamówienie zostaje zawarte z Użytkownikiem dożywotnio i wygasa, zgodnie z postanowieniami niniejszego art. 2, wyłącznie w przypadku śmierci Użytkownika. Licencja dożywotnia oraz prawa i obowiązki z nią związane nie przechodzą na spadkobierców Użytkownika.

2.2. Usługi Wirtualnej Klasy nie mogą być objęte Zamówieniem na Licencję dożywotnią.

2.3 Usługi oferowane są w sposób określony w aktualnej wersji Dokumentacji. Spółka Babbel może modyfikować Usługi oferowane w ramach Licencji dożywotniej w zakresie uzasadnionym dla Użytkownika, biorąc pod uwagę uzasadnione interesy Użytkownika i spółki Babbel.

2.4 Żadna ze stron nie jest uprawniona do wypowiedzenia Zamówienia na Licencję dożywotnią bez podania przyczyny. Powyższe pozostaje bez wpływu na prawo stron do wypowiedzenia Zamówienia na Licencję dożywotnią ze skutkiem natychmiastowym za uzasadnioną przyczyną . (por. art. 10.4 Ogólnych warunków umów z użytkownikami końcowymi).

2.5 Zamówienie na Licencję dożywotnią wygasa w całości także w przypadku zaprzestania świadczenia Usług przez spółkę Babbel oraz zaprzestania prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

3. Zmiana niniejszych Ogólnych warunków umów licencji dożywotnich spółki Babbel

Spółka Babbel może okresowo zmieniać lub aktualizować niniejsze Ogólne warunki umów licencji dożywotnich dla istniejących Zamówień ze skutkiem na przyszłość w zakresie koniecznym z przyczyn technicznych, gospodarczych lub prawnych. O każdej aktualizacji niniejszych Ogólnych warunków umów licencji dożywotnich Użytkownik musi zostać powiadomiony w formie tekstowej (zwykłą wiadomość e- mailową uważa się za wystarczająca) nie później niż na sześć (6) tygodni przed proponowanym terminem jej wejścia w życie. Użytkownik może zatwierdzić aktualizację albo wyrazić względem niej sprzeciw przed proponowanym terminem jej wejścia w życie. Aktualizację uważa się za zatwierdzoną przez Użytkownika, chyba że wyrazi on sprzeciw względem niej przed proponowanym terminem jej wejścia w życie. Spółka Babbel zobowiązana jest wyraźnie powiadomić o tym Użytkownika w przekazywanym mu powiadomieniu.


Babbel GmbH
Sąd Rejonowy dla Berlina-Charlottenburga, Niemcy, HRB 110215
Maj 2021 r.


Dodatkowo zastosowanie mają Ogólne warunki umów spółki Babbel z użytkownikami końcowymi. Kliknij tutaj