Ogólne warunki użytkowania i warunki handlowe dla konsumentów (stan na: 08.04.2019)

Witaj na portalu Babbel! Babbel jest usługą dostępną jako domena internetowa www.babbel.com oraz jako aplikacje mobilne (aplikacje na systemy Android oraz iOS) (dalej zwaną jako „Babbel” lub „Witryna internetowa”) firmy Lesson Nine GmbH (dalej zwaną „Lesson Nine” lub „Dostawca”), Max-Beer-Str. 2, 10119 Berlin. Więcej informacji dla Użytkownika znajduje się w naszej stopce redakcyjnej.

Niniejsze Warunki użytkowania i warunki handlowe (zwane dalej: „OWH”) w połączeniu z wszelkimi obowiązującymi warunkami dodatkowymi zgodnie z ust. 5 stanowią wiążące ramy prawne dla wszystkich usług Babbel przeznaczonych dla konsumentów. Przepisy odmienne i uzupełnienia obowiązują tylko w przypadku ich wyraźnego uzgodnienia.

Niniejsze OWH mają zastosowanie zarówno dla darmowych, jak i płatnych usług Babbel.

1. Oferowane usługi, zakres obwiązywania

1.1 Babbel to internetowy system nauczania, który pozwala rozwinąć umiejętności językowe w prosty, nowoczesny i skuteczny sposób.

1.2 Niektóre funkcje i treści są dostępne dla Użytkownika bezpłatnie. Płatne usługi są wyraźnie oznaczone jako takie i mogą być wykorzystane po uiszczeniu odpowiednich opłat lub cen.

1.3 Niniejsze OWH oraz regulowane przez nie usługi są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników, którzy działają jako konsumenci. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej części nie może zostać zaliczony ani do jej działalności handlowej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej. Dla wszystkich pozostałych kontrahentów obowiązują inne warunki handlowe.

2. Tworzenie konta użytkownika i zawarcie umowy

2.1 Użytkownik może bezpłatnie utworzyć zwykłe konto użytkownika w usłudze Babbel. W tym celu należy wpisać swoje imię i adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, określić dowolnie wybrane hasło i zaakceptować niniejsze OWH. Dodatkowe dane można wprowadzić po utworzeniu konta użytkownika za pośrednictwem strony profilu osobistego. Każdy Użytkownik może zarejestrować się tylko raz. Warunkiem otwarcia konta użytkownika jest pełnoletność Użytkownika.

2.2 Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail z hiperłączem umożliwiającym mu uwierzytelnienie się za pomocą adresu e-mail.

2.3 Użytkownik musi wybrać wystarczająco bezpieczne hasło i zachować je w tajemnicy. Gdy tylko Użytkownik dowie się lub ma przypuszczenia, że jego hasło jest znane nieuprawnionej osobie trzeciej, musi natychmiast dokonać zmiany hasła.

2.4 Firma Lesson Nine będzie komunikować się z Użytkownikiem głównie za pośrednictwem jego adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym, a w szczególności może informować go o wszelkich oświadczeniach woli (np. wypowiedzeniach), które są istotne dla realizacji warunków umowy. Użytkownik może w dowolnym momencie poinformować firmę Lesson Nine o aktualnym adresie e-mail.

3. Umowa podstawowa

3.1 Po utworzeniu konta użytkownika dostępne są niektóre podstawowe funkcje („Umowa podstawowa”). Użytkownik nie jest jednak uprawniony do bezpłatnej dostępności takich treści i funkcji.

3.2 Podstawowe umowy mogą zostać rozwiązane w dowolnym momencie z okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni.

4. Umowa Premium

4.1 Ponadto firma Lesson Nine oferuje płatne usługi („Umowa Premium”) według różnych modeli cenowych i okresowych. Jeśli ceny są podawane w serwisie Babbel, należy rozumieć, że zawierają one obowiązujący ustawowy podatek od sprzedaży.

4.2 W zakładce menu „Ceny” witryny internetowej Użytkownik znajdzie przegląd dostępnych do rezerwacji umów premium. Rezerwując umowę premium, Użytkownik otrzymuje dostęp do treści szkoleniowych i kursów wybranego języka w ramach właściwej umowy premium w całym okresie obowiązywania umowy.

4.3 Sposób rozliczania, cena i czas trwania są wymienione podczas procesu zamawiania i są szczegółowo zaprezentowane przed zakończeniem zamówienia. Umowa premium zostaje zawarta po kliknięciu przycisku „Zapłać teraz” (lub podobnego).

4.4 Umowy Premium zawierane są na czas określony wybrany przez Użytkownika. Ceny za cały okres są płatne w momencie zawierania umowy.

5. Umowy pakietowe

5.1 Jeśli umowa premium obejmuje również – ale nie wyłącznie – usługę, za pomocą której można prowadzić internetowe lekcje online na żywo, np. usługa „Babbel Live” (zwane dalej „Wirtualna klasa”) oraz/lub usługa, za pomocą której można przeprowadzić internetowy test językowy z certyfikatem ukończenia, np. „Test z języka angielskiego Babbel” (zwany dalej „Testem językowym”) (taka umowa premium, zwana jest dalej „Umową pakietową”), zastosowanie mają dodatkowe postanowienia niniejszego Punktu 5. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym punktem 5 a pozostałymi postanowieniami OWH pierwszeństwo mają postanowienia punktu 5 (w tym klauzule, o których mowa w punkcie 5).

5.2 Jeśli umowa pakietowa obejmuje również usługi Wirtualnej Klasy, wówczas zastosowanie mają Ogólne warunki handlowe dotyczące korzystania z usługi Babbel Live (zwane dalej „OWH Babbel Live”), o ile niniejszy Punkt 5 nie stanowi inaczej. Jeśli umowa pakietowa obejmuje również usługi Testu językowego, wówczas dla Testu z języka angielskiego Babbel zastosowanie mają Ogólne warunki handlowe dotyczące korzystania z usługi Testu z języka angielskiego Babbel (zwane dalej „OWH Testu z języka angielskiego Babbel”), o ile niniejszy Punkt 5 nie stanowi inaczej.

5.3 Umowa pakietowa zostaje zawarta, gdy Użytkownik kliknie przycisk, który zatwierdza zobowiązanie do zapłaty i jest właściwie opatrzony wyraźnym komunikatem (na przykład „Zapłać teraz”) (dalej „Zawarcie umowy pakietowej”).

5.4 Jeśli nie postanowiono inaczej w procesie zamówienia, umowa pakietowa jest umową na czas określony zgodnie z punktem 6.3 niniejszych OWH i nie jest automatycznie przedłużana. Ponadto usługi Wirtualnej klasy oraz lub usługi Testu językowego zawarte w umowie pakietowej, mogą być stosowane tak długo oraz w sposób jaki określono podczas zawierania umowy pakietowej oraz/lub w odpowiednio stosowanych OWH Babbel Live lub OWH Testów z języka angielskiego Babbel.

5.5 Jeśli nie postanowiono inaczej w procesie zamawiania, „Gwarancja zwrotu pieniędzy” zgodnie z punktem 7 niniejszych OWH nie dotyczy umów pakietowych.

6. Okres obowiązywania, przedłużanie i rozwiązywanie umów

6.1 Dopóki nie zostanie zawarta płatna umowa premium, Użytkownik może wypowiedzieć umowę podstawową w dowolnym momencie zgodnie z punktem 3.2.

6.2 Jeśli nie postanowiono inaczej w momencie zawarcia umowy, umowy premium są subskrypcjami, które automatycznie przedłużają się na kolejny okres umowny (np. 3, 6 lub 12 miesięcy), jeśli Użytkownik lub firma Lesson Nine nie wypowie aktualnej umowy premium do 48 godzin przed jej wygaśnięciem. Opłaty za okresy odnowienia również będą naliczane z góry. Wszystkie umowy mogą zostać rozwiązane na koniec aktualnego okresu.

6.3 Umowy premium, które są zawierane w ramach „Jednorazowej płatności”, są wyraźnie oznaczone jako zawierane na czas określony lub nieokreślony. Jeśli są zawarte na czas określony, umowa kończy się wraz z upływem tego terminu, bez konieczności wypowiedzenia. Jeśli są one bezterminowe, stosuje się odpowiednio poniższe ustępy.

6.4 Rozwiązanie umowy następuje w profilu użytkownika na stronie internetowej. Dokładną procedurę można znaleźć na stronie “Jak anulować subskrypcję?”: https://pl.babbel.com/faq.

6.5 Umowy premium zakupione za pośrednictwem aplikacji Apple App Store, Google Play Store lub innych dostawców usług muszą zostać rozwiązane zgodnie z obowiązującymi warunkami danego usługodawcy. Dokładna procedura jest opisana na stronie internetowej Apple App Store, Google Play Store lub innego usługodawcy.

6.6 Prawo do wypowiedzenia Umowy ze szczególnie ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.

7. Umowna „Gwarancja zwrotu pieniędzy” w przypadku umów premium

7.1 Firma Lesson Nine przyznaje użytkownikowi umowne prawo do wypowiedzenia umów premium w ciągu 20 dni od zawarcia umowy ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z punktem 6.4. Jeśli Użytkownik złoży wypowiedzenie w określonym czasie, opłata zostanie zwrócona w całości.

7.2 Umowna „Gwarancja zwrotu pieniędzy” – prawo do wypowiedzenia wygasa nieodwołalnie po upływie okresu 20 dni od daty zawarcia umowy i nie jest związana z okresami dotyczącymi przedłużenia umowy zgodnie z punktem 6.2.

8. Metody płatności

8.1 Jeśli nie postanowiono inaczej w zamówieniu, umowy premium i umowy pakietowe są płatne z góry za cały okres obowiązywania.

8.2 Płatności można dokonać za pośrednictwem dowolnej metody płatności wymienionej na stronie internetowej bez dodatkowych opłat. W ramach procesu płatności firma Lesson Nine zleca zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych przetwarzanie danych dotyczących płatności wprowadzonych przez Użytkownika.

8.3 Po wybraniu żądanego systemu płatności Użytkownik wprowadza w odpowiednie pola wymagane dane. Wybrany dostawca usług płatniczych jest uprawniony do pobrania płatności na rzecz firmy Lesson Nine. Firma Lesson Nine zastrzega sobie prawo do ograniczenia oferowanych systemów płatności.

8.4 W przypadku poleceń zapłaty opartych na SEPA, uzgodniono skrócenie okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 dni kalendarzowe w Niemczech, Austrii i Hiszpanii, i 5 dni kalendarzowych obowiązujących w innych krajach.

8.5 Rachunek generowany jest w formie cyfrowej. Rezygnuje się z wystawiania rachunków w formie papierowej. Aktualne rachunki zapisywane są w portalu i są dostępne w profilu klienta pod adresem https://pl.babbel.com/users/payments. Po uregulowaniu płatności rachunki mogą czasami nie być już dostępne.

8.6 Umowy premium lub umowy pakietowe można również zawierać z wykorzystaniem właściwego kodu rabatowego. Gdy usługi są nabywane za pomocą kodów rabatowych, są one zawsze dostępne tylko przez ograniczony czas określony kodem rabatowym. Nie powstaje obowiązek dokonywania dodatkowej zapłaty i rachunek nie jest wystawiany.

9. Prawo odstąpienia od umowy

POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania powodu. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować nas (Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Str. 2, 10119 Berlin, Niemcy, telefon: +1 (888) 901-2932 (toll free US), +44 20 3322 1969 (UK) +49 30 568 373876, e-mail: support@babbel.com) w formie zrozumiałego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, faksem lub poprzez wiadomość e-mail) o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od tej umowy. Można w tym celu wykorzystać dołączony przykładowy formularz odstąpienia od umowy, jednak jego użycie nie jest obowiązkowe.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, że powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia umowy zostanie wysłane przed upływem terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli Użytkownik odstąpi od tej umowy, jesteśmy zobowiązani zwrócić takie Użytkownikowi wszystkie płatności, jakie od niego otrzymaliśmy, włącznie z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z różnicy między innym wybranym przez Użytkownika sposobem dostawy a oferowanym przez nas najtańszym, standardowym sposobem dostawy), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, którą klient wybrał do pierwotnej transakcji, chyba, że z klientem postanowiono wyraźnie inaczej; w żadnym przypadku w związku z tym zwrotem nie zostaną naliczone opłaty.

Potwierdzenie wygaśnięcia prawa do odstąpienia od usług

Zgadzam się i wyraźnie żądam, aby firma Lesson Nine GmbH rozpoczęła wykonywanie zleconej usługi przed upływem okresu wypowiedzenia. Mam świadomość, że tracę prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli umowa zostanie w całości zrealizowana przez firmę Lesson Nine GmbH.

10. Dostępność witryny internetowej, ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Firma Lesson Nine korzysta z aktualnych i powszechnie używanych technologii do realizacji swoich usług. Aby móc w pełni korzystać z usługi Babbel, Użytkownik musi także korzystać z tych technologii (np. aktualnych technologii przeglądarek internetowych, Adobe Flash) lub umożliwić ich używanie na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym (np. aktywacja skryptu Java, plików cookie, wyskakujących okienek). Podczas korzystania ze starszych lub nieaktualnych technologii możliwe jest, że Użytkownik będzie mógł korzystać z usługi Babbel jedynie w ograniczonym zakresie.

10.2 Usługi internetowe wymagane do korzystania z Babbel oraz niezbędny do tego sprzęt są wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika w odniesieniu do konieczności ponoszenia związanych z tym kosztów, dostępności i bezpieczeństwa transmisji danych.

10.3 Dostawca wyraźnie nie gwarantuje, że oferowane usługi są odpowiednie dla konkretnych celów realizowanych przez danego Użytkownika.

10.4 Roszczenia użytkownika o odszkodowanie są wykluczone. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych ze strony Użytkownika wynikających z uszczerbku na zdrowiu, zagrożenia dla życia lub istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne), jak również odpowiedzialności za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażącego zaniedbania, naruszenia obowiązków ze strony firmy Lesson Nine, jej prawnych przedstawicieli lub pełnomocników. Istotne zobowiązania umowne to te, których spełnienie jest konieczne do zrealizowania celu umowy. „Zobowiązaniem kardynalnym” lub „Istotnymi zobowiązaniami umownymi” są zobowiązania, których spełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie warunków umowy, a także ich niezawodne przestrzeganie na rzecz partnera umowy.

10.5 W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych firma Lesson Nine będzie odpowiedzialna jedynie za szkody typowe dla umowy, możliwe do przewidzenia, jeżeli wynika to wyłącznie z zaniedbania, chyba że dotyczy to roszczeń odszkodowawczych Użytkownika wynikających z zagrożenia życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

10.6 Ograniczenia zawarte w punktach 10.4 i 10.5 mają również zastosowanie dla przedstawicieli prawnych i pełnomocników firmy Lesson Nine, jeśli roszczenia są zgłaszane bezpośrednio przeciwko nim.

11. Zwolnienie z odpowiedzialności za szkody

11.1 Z usługi Babbel można korzystać tylko zgodnie z niniejszymi OWH. Użytkownicy nie są upoważnieni w szczególności do:

11.2 W przypadkach opisanych w punkcie 11.1, a także we wszystkich innych przypadkach niewłaściwego użytkowania, Użytkownik zgadza się na zabezpieczenie interesów Dostawcy. W każdym przypadku Dostawca zastrzega sobie prawo do blokowania kont użytkowników bez powiadomienia, gdy tylko pojawi się podejrzenie niewłaściwego użytkowania lub nadużycia, a Dostawca ma uzasadniony interes w nałożeniu takiej blokady.

12. Prawa własności intelektualnej

12.1 Wszystkie teksty, zdjęcia i inne treści podlegające prawom autorskim oraz dzieła udostępnione w ramach portalu Babbel są chronione prawem autorskim. Wszelkie ich wykorzystanie pozaumowne, szczególnie w celach komercyjnych lub biznesowych, wymaga uprzedniej zgody Dostawcy na piśmie.

12.2 Treści dostarczane w ramach licencji Creative Commons podlegają odpowiednim warunkom korzystania z tej licencji.

12.3 Jakiekolwiek wykorzystanie znaków towarowych, marek, wzorów i nazw firm używanych przez Dostawcę w ramach oferowanej usługi wymaga również uprzedniej zgody Dostawcy w formie pisemnej.

13. Treści przesyłane przez Użytkownika

13.1 Firma Lesson Nine zastrzega sobie prawo do oceny wszystkich treści przesłanych do portalu Babbel w całkowicie anonimowej formie w celu analizy rynku, rozwoju i statystyk.

13.2 Użytkownik zobowiązuje się również do zagwarantowania, że podczas wprowadzania jego danych rejestracyjnych nie mogą pojawić się ​​żadne nadużycia ze strony osób trzecich. W tym kontekście Użytkownik jest szczególnie zobowiązany nie udostępniać osobom trzecim swoich danych rejestracyjnych. Ponadto Użytkownik oświadcza, że treści wprowadzane przez niego na portalu Babbel nie zawierają wirusów, robaków, trojanów lub innych programów, które mogłyby zagrozić lub osłabić funkcjonowanie lub zasoby portalu Babbel, innych stron internetowych lub komputerów innych użytkowników.

13.3 Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Dostawcę z ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z ataku zgodnie z postanowieniami w punkcie 13.2.

13.4 Firma Lesson Nine zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wykluczenia Użytkowników z dostępu do treści lub zablokowania oraz usunięcia edytowanych treści.

14. Postanowienia końcowe

14.1 Stosunek umowny między firmą Lesson Nine a Użytkownikiem mieści się w zakresie dozwolonym przez prawo i podlega prawu niemieckiemu. Jeśli prawo kraju, w którym konsument jest rezydentem, gwarantuje większą ochronę konsumenta, pozostanie ono nienaruszone.

14.2 Firma Lesson Nine nie bierze udziału w żadnych postępowaniach rozstrzygających spory przed konsumencką radą arbitrażową w rozumieniu ustawy o rozstrzygnięciach sporów konsumenckich.

14.3 Umowa pozostaje wiążąca w pozostałych częściach nawet w przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów. W miejscu nieskutecznych punktów zastosowanie znajdują regulacje ustawowe, jeśli są dostępne. W zakresie, w jakim stanowiłoby to nieuzasadnioną trudność dla jednej ze Stron umowy, staje się ona nieskuteczna jako całość.

14.4 Firma Lesson Nine zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH z ważnych powodów (np. ze względu na zmiany sytuacji prawnej lub własnej oferty, zmiany techniczne itp.). Jest to szczególnie ważne, gdy nowe oferty firmy Lesson Nine wymagają stosowania nowych przepisów.

14.5 Zmienione OWH są uprzednio wysyłane do Użytkownika przez e-mail lub w dowolnej innej odpowiedniej formie. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwi się zmienionym OWH w ciągu sześciu tygodni, uznawane są one za zaakceptowane. W przypadku sprzeciwu firma Lesson Nine może zablokować konto użytkownika, a już dokonane płatności zostaną zwrócone proporcjonalnie do pozostałego okresu umownego. Firma Lesson Nine osobno przedstawia takie konsekwencje prawne w wiadomości e-mail zawierającej zmienione OWH.


Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Str. 2, 10119 Berlin

15. Dodatkowe postanowienia dotyczące osób z miejscem zamieszkania w Hiszpanii

15.1 Jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Hiszpanii, obowiązują go postanowienia klauzuli 15 oraz wszystkie postanowienia wyszczególnione powyżej. W przypadku sprzeczności tych postanowień z postanowieniami wyszczególnionymi powyżej, użytkownik może sam zdecydować, które postanowienia będą go obowiązywały.

15.2 Postanowienia te obowiązują w zakresie wszystkich usług lub produktów oferowanych przez Lesson Nine i zostaną udostępnione użytkownikowi przed zawarciem jakiejkolwiek umowy w formie łatwo dostępnej i zrozumiałej.

15.3 Jako uzupełnienie klauzuli 2 obowiązują następujące postanowienia:

2.5. Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko raz. Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych. Rejestracja może odbywać się na różne sposoby:

15.4 Aktywacja i korzystanie z za pośrednictwem strony internetowej Lesson Nine z zewnętrznych portali społecznościowych, których użytkownik jest członkiem, wymaga identyfikacji i weryfikacji użytkownika w sieci zewnętrznej, z której pobierane są dane. Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z warunkami użytkowania i polityką prywatności tych sieci, z których importowane są dane. W takich przypadkach użytkownik musi mieć świadomość, że w przypadku dostępu do tych sieci opuszcza on stronę Lesson Nine i Lesson Nine nie ma wpływu na to, co będzie działo się w takich portalach społecznościowych. Tym samym Lesson Nine nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa przez te portale społecznościowe lub w ramach tych portali społecznościowych. Po imporcie danych i zapisaniu ich w systemie Lesson Nine, Lesson Nine gwarantuje użytkownikowi zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa spełniających wymogi obowiązujących przepisów ustawowych.

15.5 Jako uzupełnienie klauzuli 8 obowiązują następujące postanowienia:

Użytkownik otrzymuje faktury standardowo drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik życzy sobie otrzymywać faktury w formie papierowej, musi wysłać e-mail z taką informacją na następujący adres support@babbel.com. Zmiana sposobu dostarczania faktury zacznie obowiązywać od kolejnej faktury.

15.6 Lesson Nine zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych z przyczyn obiektywnych (np. z powodu zmiany sytuacji prawnej lub własnej oferty, rozwoju technicznego itd.). Obowiązuje to szczególnie w przypadku, gdy nowe oferty firmy Lesson Nine wymagają zastosowania nowych przepisów.

Zmienione Ogólne Warunki Handlowe zostaną przesłane użytkownikowi z wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny stosowny sposób. Użytkownik musi zaakceptować lub odrzucić Ogólne Warunki Handlowe zgodnie z mechanizmem podanym w informacji o zmianie Ogólnych Warunków Handlowych.

Jeśli nie wyrazi sprzeciwu wobec zmienionych Ogólnych Warunków Handlowych w ciągu sześciu tygodni i po upływie tego terminu nadal będzie korzystał z aplikacji Babbel, to jest to równoznaczne z akceptacją nowych Ogólnych Warunków Handlowych z dniem upływu ww. terminu. W przeciwnym razie użytkownik jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec nowych Ogólnych warunków Handlowych i/lub wypowiedzieć swoje konto w terminie 6 tygodni. W przypadku sprzeciwu (zarówno wyraźnego jak i milczącego) Lesson Nine po upływie okresu 6 tygodni zablokuje konto użytkownika, już uiszczone płatności zostaną zwrócone w proporcji do już opłaconego pozostałego okresu obowiązywania umowy. Lesson Nine poinformuje odrębnie o ww. skutkach prawnych w e-mailu zawierającym informacje o zmianie Ogólnych Warunków Handlowych.

16. Dodatkowe postanowienia obowiązujące osoby z miejscem zamieszkania w Stanach Zjednoczonych Ameryki

16.1 Użytkowników mających swoje miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych Ameryki obowiązują dodatkowo postanowienia pkt. 16 oraz postanowienia wymienione powyżej; w przypadku sprzeczności użytkownik może sam zdecydować, które przepisy należy zastosować.

16.2 Utworzenie konta użytkownika i zawarcie umowy

W odniesieniu do pkt. 2 OWH obowiązują następujące postanowienia dodatkowe:

2.5 Użytkownik potwierdza, że nigdy bez pozwolenia nie skorzysta z dostępu do konta innej osoby ani nie będzie z takiego konta korzystał.

2.6 Użytkownik potwierdza, że nie przeniesie swojego konta na inną osobę ani organizację bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Lesson Nine.

2.7 Lesson Nine zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub usunięcia wybranej przez użytkownika nazwy użytkownika lub podobnego identyfikatora, jeśli Lesson Nine uzna, że nazwa lub identyfikator jest niestosowna/-y lub narusza prawa osób trzecich (w tym nazw marek, jeśli zawarte w nazwie).

16.3 Treść i dostępność portalu językowego, odpowiedzialność cywilna

Poniższe postanowienie zastępuje pkt. 10 OWH:

10.1 Lesson Nine stosuje dla celów świadczenia swoich usług aktualne i stosowane w tej branży technologie. Aby móc korzystać z pełnego zakresu usług oferowanych przez Lesson Nine, użytkownik musi również stosować te technologie (np. nowoczesne przeglądarki internetowe, Adobe Flash) lub umożliwić ich stosowanie na swoim komputerze (na przykład aktywując Java Script, pliki cookies i wyskakujące okienka). Jeśli użytkownik będzie korzystał ze starszych lub niestosowanych powszechnie technologii, będzie mógł korzystać z usług oferowanych przez Lesson Nine tylko w ograniczonym zakresie. Wyłącznie użytkownik odpowiada za szkody wyrządzone sobie samemu, Lesson Nine lub osobom trzecim wskutek niekorzystania z nowoczesnych technologii podczas dostępu do usług Babbel.

16.4 Zwolnienie z odpowiedzialności za szkody

W odniesieniu do pkt. 11 OWH obowiązują następujące postanowienia dodatkowe:

11.1.1 Użytkownik wyraża zgodę na to, (a) że nie będzie zmieniał żadnej z części składowych Babbel bez uprzedniej, pisemnej zgody Lesson Nine; (b) że nie będzie pobierał ani kopiował żadnych informacji dotyczących konta na rzecz osoby trzeciej; (c) że nie będzie gromadził ani wykorzystywał żadnych list produktów, opisów ani cen; nie będzie odsprzedawał ani wykorzystywał do celów komercyjnych usług Babbel ani ich treści; nie będzie dla celów komercyjnych powielał, tworzył duplikatów, kopii, odsprzedawał ani w inny niż dozwolony sposób wykorzystywał usług Babbel bez wyraźnej pisemnej zgody Lesson Nine; nie będzie bez wyraźnej, pisemnej zgody Lesson Nine korzystał z metatagów lub innych „ukrytych tagów“, korzystając z nazwy Babbel lub innych marek Lesson Nine.

11.1.2 Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie ograniczał, obchodził, dezaktywował ani w inny sposób ograniczał żadnych funkcji zabezpieczających Babbel ani związanych z tym stron internetowych i/lub aplikacji mobilnych lub funkcji, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie treści, lub ograniczają korzystanie z Babbel.

11.1.3 Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania ze zautomatyzowanych systemów, w tym robotów, pajączków czy tzw. offline readers, które uzyskiwałyby dostęp do usług Babbel w taki sposób, który powodowałby wysyłanie w określonym czasie więcej zapytań do serwera Babbel i/lub Lesson Nine niż zrobiłby to w takim samym okresie człowiek przy założeniu spełnienia rozsądnych kryteriów i przy użyciu zwykłej przeglądarki internetowej. Niezależnie od powyższego Lesson Nine zezwala operatorom publicznych wyszukiwarek na korzystanie z pajączków do kopiowania treści stron celem stworzenia dostępnych publicznie indeksów wyszukiwania, jednak wyłącznie w tym celu i wyłącznie w zakresie do tego niezbędnym. Powyższe niedozwolone jest w celu tworzenia caches lub archiwizacji. Lesson Nine zastrzega sobie prawo do odwołania tego wyjątku w zakresie ogólnym lub w określonych przypadkach. Użytkownik zobowiązuje się do niegromadzenia danych osobowych w tym nazw kont Babbel i niewykorzystywania udostępnianych przez Babbel systemów komunikacyjnych (np. pól komentarzy, e-maili) dla celów komercyjnych, do których nie są przeznaczone. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie za pośrednictwem Babbel tworzył komercyjnej reklamy skierowanej do treści pochodzących od użytkowników Babbel. W zakresie korzystania z serwisu Babbel i wszelkich związanych z nim usług, stron internetowych i/lub aplikacji mobilnych użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych.

16.5 Postanowienia końcowe

Poniższy zapis zastępuje pkt. 14 i wszelkie ewentualne sprzeczne z nim postanowienia znajdujące się w innych zapisach OWH:

14.1 Porozumienia zawarte między Lesson Nine a użytkownikiem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec za wyjątkiem treści, które podlegają ustawom Stanów Zjednoczonych Ameryki o prawach autorskich; w tych przypadkach obowiązują tamtejsze przepisy ustawowe. Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie znajduje zastosowania. Strony uzgadniają wyłączenie takich postanowień niemieckiego międzynarodowego prawa prywatnego, które mogłyby skutkować wyłącznym stosowaniem innego orzecznictwa.

14.4 i 14.5 Lesson Nine przysługuje prawo do zmiany OWH wg własnego uznania w dowolnym momencie, przy czym użytkownik wyraża zgodę na wszelkie takie zmiany. Zmienione OWH zostaną opublikowane pod tym adresem. Zalecamy użytkownikom regularne sprawdzanie ich treści. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na którekolwiek z ww. postanowień, musi bezzwłocznie zaprzestać korzystania z tej strony internetowej lub z innych usług lub aplikacji mobilnych Babbel. Jeśli użytkownik opłacił usługi Premium i złoży sprzeciw wobec postanowień OWH, proszony jest o bezzwłoczne poinformowanie o tym Lesson Nine. W takim przypadku zamkniemy konto i zwrócimy użytkownikowi pełną kwotę za niewykorzystany okres świadczenia usługi.

W odniesieniu do pkt. 14 OWH obowiązują następujące postanowienia dodatkowe:

14.6 Niedopatrzenie Lesson Nine w zakresie skorzystania z praw lub realizacji jakiegokolwiek postanowienia OWH lub polityki prywatności nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeśli poszczególne postanowienia OWH są nieskuteczne, to pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone i w mocy.

14.7 Użytkownik i Lesson Nine potwierdzają, że niniejsze OWH i wszelkie opublikowane przez Lesson Nine i tutaj zawarte informacje prawne stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a Lesson Nine.

14.8 Jeśli użytkownik nie posiada miejsca zamieszkania w Niemczech, strony ustalają, że zawarta umowa podlega jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Lesson Nine.

14.9 Użytkownik nie jest uprawniony do cesji praw i licencji udzielonych w ramach niniejszych OWH, Lesson Nine jednak ma do tego prawo nieograniczone.

14.10 Niezależnie od innej treści statutów czy przepisów ustawowych, użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie roszczenia lub pozwy wynikające z przepisów OWH winny być dochodzone w ciągu jednego (1) roku, licząc od daty ich zaistnienia, w przeciwnym razie uznane zostaną za niebyłe.

17. Warunki dodatkowe dotyczące wyłącznie osób z miejscem zamieszkania w Brazylii

17.1 Użytkowników zamieszkałych w Brazylii obowiązują, oprócz postanowień wymienionych wyżej, postanowienia wyszczególnione w pkt. 15. W przypadku sprzeczności między ww. postanowieniami a postanowieniami z pkt. 15 użytkownicy zamieszkali w Brazylii uprawnieni są zgodnie z ustawą nr 8.078/90 do wyboru postanowień najbardziej im odpowiadających.

17.2 Informacje wyszczególnione poniżej obowiązują dodatkowo względem informacji zawartych w pkt. 6 i 9:

Przedłużenie: Po upływie ustalonego okresu obowiązywania umowy ulega ona przedłużeniu o ustalony okres, tj. 3 (trzy), 6 (sześć) lub 12 (dwanaście) miesięcy, chyba że użytkownik wypowiedział korzystanie z usługi przed upływem ustalonego okresu obowiązywania umowy. Użytkownik wyraża zgodę na to, że całkowita kwota faktury z tytułu każdego pierwotnie ustalonego przedłużenia okresu obowiązywania umowy będzie wymagalna zawsze pierwszego dnia przedłużonego okresu.

Wypowiedzenie: Zgodnie z postanowieniami ustawy nr 8.078/90 użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia wszystkich umów przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych w ciągu wynoszącego 7 dni okresu rozpoczynającego się wraz z podpisaniem umowy lub rozpoczęciem korzystania z usługi, co stanowi skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku użytkownik uprawniony jest do żądania zwrotu zapłaconych, należycie skorygowanych płatności.

Usługi Premium mogą zostać wypowiedziane przez obie strony przed upływem stosownego terminu w każdej chwili bez podania ważnych przyczyn. W przypadku wypowiedzenia usługi Premium przez Lesson Nine bez podania ważnych przyczyn, użytkownik otrzyma zwrot kosztów w wysokości proporcjonalnej do pozostałego umownego okresu korzystania z usługi/produktów. W przypadku wypowiedzenia usługi Premium przez klienta bez podania ważnych przyczyn w terminie późniejszym niż 7 dni od podpisania umowy lub rozpoczęcia korzystania z usługi, traci on prawo do roszczeń o zwrot dokonanych płatności.

Usługi Premium mogą zostać wypowiedziane przez obie strony z ważnych przyczyn, którymi są nieprzewidziane zdarzenia lub siła wyższa. W takim przypadku żadna ze stron nie jest zobowiązana do zapłaty żadnych kwot ani wyrównań, pod warunkiem, że Lesson Nine zwróci użytkownikowi zrealizowane już płatności za jeszcze niewykorzystane usługi/produkty z pozostałego okresu obowiązywania umowy. Zwroty, o których mowa w niniejszym punkcie stają się wymagalne w ciągu 30 dni, licząc od daty złożenia wypowiedzenia przez jedną ze stron.

17.3 Użytkownik przenosi na osoby trzecie podane przez przedsiębiorstwo prawo do ściągania płatności za pośrednictwem karty kredytowej lub usługi PAYPAL dla celów zawarcia umowy oraz wysyłki materiałów.

17.4 Wymienione wyżej osoby trzecie działają w imieniu użytkownika i nie są odpowiedzialne za uiszczanie podatków, które mogą być ewentualnie związane z tymi transakcjami.