Ogólne warunki użytkowania i warunki handlowe dla konsumentów

Witamy w Babbel! Babbel jest usługą dostępną online na stronie internetowej www.babbel.com, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnych (aplikacje dla systemów Android i iOS) (dalej „Babbel” lub „Strona internetowa”) firmy Lesson Nine GmbH (dalej „Lesson Nine” lub „Usługodawca”), Max-Beer-Str. 2, 10119 Berlin, Niemcy. Dalsze informacje są dostępne dla Użytkownika (dalej „Użytkownik”) w naszej nocie prawnej.

Niniejsze ogólne warunki użytkowania i warunki handlowe (dalej: „OWH”), wraz z wszelkimi warunkami dodatkowymi mającymi zastosowanie zgodnie z pkt. 5, stanowią ostateczne ramy prawne dla wszystkich usług Babbel przeznaczonych dla konsumentów. Odmienne i uzupełniające postanowienia obowiązują tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione.

Niniejsze OWH mają w równym stopniu zastosowanie do ofert bezpłatnych i odpłatnych udostępnianych za pośrednictwem strony lub aplikacji Babbel.

1. Oferowane usługi, zakres zastosowania

1.1 Babbel to system nauki online, który pozwala w prosty, nowoczesny i efektywny sposób doskonalić swoje umiejętności językowe.

1.2 Niektóre funkcje i treści są dostępne dla Użytkownika bezpłatnie. Usługi podlegające opłacie są wyraźnie określone jako takie i można z nich korzystać, wnosząc każdorazowo podaną opłatę lub płacąc kwotę określoną w każdym przypadku.

1.3 Niniejsze OWH i usługi, których świadczenie regulują, przeznaczone są wyłącznie dla Użytkowników występujących w charakterze konsumentów. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, których w znacznej mierze nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej. W stosunku do wszystkich pozostałych kontrahentów obowiązują inne warunki handlowe.

2. Założenie konta Użytkownika i zawarcie umowy

2.1 Użytkownik może bezpłatnie założyć w Babbel zwykłe konto Użytkownika. W tym celu należy wpisać swoje imię oraz adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym, wprowadzić wybrane przez siebie hasło i zaakceptować niniejsze OWH. Pozostałe dane można wprowadzić na stronie z profilem osobowym po utworzeniu konta Użytkownika. Każdy Użytkownik może zarejestrować się tylko raz. Użytkownik może utworzyć konto Użytkownika pod warunkiem, że jest osobą pełnoletnią.

2.2 Po wysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Użytkownik otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail z hiperłączem, za pomocą którego może potwierdzić swoją tożsamość/adres e-mail.

2.3 Użytkownik zobowiązany jest wybrać wystarczająco bezpieczne hasło i zachować je w tajemnicy. Gdy tylko Użytkownik dowie się lub powinien był dowiedzieć się, że dostęp do jego hasła ma osoba trzecia, zobowiązany jest niezwłocznie je zmienić.

2.4 Lesson Nine będzie komunikować się z Użytkownikiem przede wszystkim za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym i może w ten sposób informować go w szczególności o oświadczeniach woli istotnych z punktu widzenia umowy (np. o wypowiedzeniu). Użytkownik może w każdej chwili podać Lesson Nine aktualny adres e-mail.

3. Umowa podstawowa

3.1 Po utworzeniu konta Użytkownika można korzystać z podstawowych funkcji („Umowa podstawowa”). Użytkownik nie może jednak rościć sobie prawa do bezpłatnego dostępu do takich treści i funkcji.

3.2 Umowę podstawową można wypowiedzieć w sposób prawidłowy w każdej chwili z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.

4. Umowa premium

4.1 Lesson Nine oferuje również usługi odpłatne („Umowa premium”) według różnych modeli cenowych oraz modeli okresów użytkowania. Wszystkie ceny podane na stronie i w aplikacji Babbel są cenami zawierającymi ustawowy podatek VAT obowiązujący w danej chwili.

4.2 W punkcie menu „Cennik” na stronie internetowej Użytkownik znajdzie przegląd Umów premium, które może zawrzeć. Zawierając Umowę premium, Użytkownik przez cały okres obowiązywania umowy ma dostęp do treści edukacyjnych i kursów wybranego języka w ramach odpowiedniej Umowy premium.

4.3 Forma rozliczenia, cena i okres obowiązywania podawane są w procesie składania zamówienia i w pełni podsumowywane przed jego zakończeniem. Umowa premium zawierana jest poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać teraz” (lub podobnego).

4.4 Umowy premium zawierane są na czas określony wybrany w każdym przypadku przez Użytkownika. Należności za cały okres obowiązywania umowy są płatne w momencie jej zawarcia.

5. Umowy pakietowe

5.1 Jeżeli Umowa premium obejmuje również, ale nie wyłącznie, usługę, w ramach której można korzystać z lekcji języka obcego online na żywo, np. „Babbel Live” (dalej „Usługi wirtualnej klasy”) i/lub usługę, w ramach której można przystąpić do egzaminu językowego online oraz otrzymać certyfikat ukończenia, np. „Egzamin z języka angielskiego Babbel” (dalej „Usługi przeprowadzania egzaminu językowego”) (taka umowa premium zwana jest dalej „Umową pakietową”), wówczas zastosowanie mają dodatkowe postanowienia niniejszego pkt. 5. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym pkt. 5 a innymi punktami OWH pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego pkt. 5 (w tym postanowienia, do których odnosi się niniejszy pkt. 5).

5.2 Jeżeli Umowa pakietowa obejmuje również Usługi wirtualnej klasy, wówczas w tym zakresie obowiązują Ogólne warunki korzystania z usług Babbel Live (dalej „OWH Babbel Live”), o ile w niniejszym pkt. 5 nie przewidziano inaczej. Jeżeli Umowa pakietowa obejmuje również usługi przeprowadzania egzaminów językowych, wówczas w odniesieniu do egzaminu z języka angielskiego Babbel obowiązują Ogólne warunki dotyczące egzaminu z języka angielskiego Babbel (dalej „OWH dotyczące egzaminu z języka angielskiego Babbel”), o ile w niniejszym pkt. 5 nie przewidziano inaczej.

5.3 Umowa pakietowa zostaje zawarta, gdy Użytkownik kliknie przycisk uruchamiający zobowiązanie płatnicze, oznaczony w odpowiedni i jednoznaczny sposób (np. „Zapłać teraz”) (dalej „Zawarcie Umowy pakietowej”).

5.4 O ile w procesie składania zamówienia nie wskazano inaczej, Umowa pakietowa jest umową zawieraną na okres określony w pkt. 6.3 niniejszych OWH i nie następuje automatyczne jej przedłużenie. Ponadto korzystanie ze wszelkich Usług wirtualnej klasy i/lub Usług przeprowadzania egzaminów językowych objętych Umową pakietową jest możliwe pod warunkiem i w zakresie, w jakim są one określone w momencie zawierania Umowy pakietowej i/lub w odpowiednich OWH Babbel Live, lub w każdorazowo obowiązujących OWH dotyczących egzaminów z języka angielskiego Babbel, w zależności od przypadku.

5.5 O ile w procesie składania zamówienia nie określono inaczej, zgodnie z pkt. 7 niniejszych OWH „gwarancja zwrotu środków” nie ma zastosowania do umów pakietowych.

6. Okres obowiązywania, przedłużenie i rozwiązanie umowy

6.1 Jeżeli nie została zawarta odpłatna Umowa premium, Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę podstawową zgodnie z pkt. 3.2.

6.2 O ile w momencie zawarcia umowy nie postanowiono inaczej, Umowy premium są subskrypcjami ciągłymi, które są automatycznie odnawiane na okres ustalony każdorazowo w umowie (np. 3, 6 lub 12 miesięcy), chyba że Użytkownik lub Lesson Nine wypowie daną umowę premium na 48 godzin przed końcem danego okresu. Opłaty za okresy przedłużenia umowy będą również fakturowane z góry. Wszystkie umowy mogą zostać rozwiązane z końcem danego okresu.

6.3 Umowy premium opłacone w ramach „jednorazowej płatności” są wyraźnie określone jako zawarte na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, wygasa z końcem tego okresu bez konieczności jej wypowiedzenia. Jeżeli umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, stosuje się do niej odpowiednio poniższe ustępy.

6.4 Umowa może zostać rozwiązana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres support@babbel.com. Szczegółowy opis procedury znajduje się na następnej stronie w sekcji „W jaki sposób mogę zrezygnować z subskrypcji”: http://pl.babbel.com/faq.

6.5 Umowy premium wykupione za pośrednictwem sklepów Apple App Store, Google Play Store lub innych usługodawców należy wypowiadać zgodnie z obowiązującymi w danym przypadku warunkami określonymi przez poszczególnych usługodawców. Szczegółowy opis procedury znajduje się na stronie internetowej Apple App Store, Google Play Store lub stronie innego usługodawcy.

6.6 Prawo do wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.

7. Umowna „gwarancja zwrotu środków” w przypadku Umów premium

7.1 Lesson Nine przyznaje Użytkownikowi umowne prawo do wypowiedzenia umowy premium w terminie 20 dni od zawarcia umowy, ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z pkt. 6.4. Jeśli Użytkownik rozwiąże umowę w tym terminie, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości.

7.2 Prawo do wypowiedzenia umowy z „gwarancją zwrotu środków” wygasa nieodwołalnie po upływie 20 dni od zawarcia umowy i wyraźnie nie ma zastosowania do okresów przedłużenia zgodnie z pkt. 6.2.

8. Warunki płatności

8.1 O ile w procesie składania zamówienia nie ustalono inaczej, opłaty za Umowy premium i Umowy pakietowe są płatne z góry za cały okres obowiązywania umowy.

8.2 Płatności można dokonać bez dodatkowych opłat za pomocą dowolnej metody płatności spośród metod wymienionych na stronie internetowej. W ramach procesu płatności Lesson Nine zleca zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych przetwarzanie danych płatniczych wprowadzonych przez Użytkownika.

8.3 Po wybraniu żądanego systemu płatności Użytkownik wprowadza wymagane dane w odpowiednich polach danych. Dostawca usług płatniczych, któremu powierzono te zadania, jest uprawniony do przyjmowania płatności w imieniu Lesson Nine. Lesson Nine zastrzega sobie prawo do ograniczenia oferowanych systemów płatności.

8.4 W przypadku podstawowych poleceń zapłaty SEPA stosuje się krótszy termin powiadomienia, wynoszący 2 dni kalendarzowe w Niemczech, Austrii i Hiszpanii, oraz 5 dni kalendarzowych w innych krajach.

8.5 Faktury wystawiane są w formie elektronicznej. Odstępuje się od fakturowania w formie papierowej. Bieżące faktury przechowywane są na portalu i można je przeglądać w profilu klienta pod adresem http://pl.babbel.com/users/payments. Po dokonaniu płatności niektóre faktury mogą być już niedostępne.

8.6 Umowy premium lub Umowy pakietowe można również zawrzeć poprzez zrealizowanie odpowiedniego kuponu rabatowego. Gdy usługi są nabywane za pośrednictwem kuponów, są one dostępne tylko przez ograniczony czas, w zależności od kuponu. Nie ma wówczas obowiązku dokonywania dodatkowej zapłaty. Faktura nie zostanie wówczas wystawiona.

9. Prawo do odstąpienia od umowy

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA

Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami (Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Str. 2, 10119 Berlin, Niemcy, tel.: +49 30 779079 510, e-mail: support@babbel.com), składając jednoznaczne oświadczenie (np. listem przesłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia

Aby dochować terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy niezwłocznie zwrócimy wszystkie płatności otrzymane od Użytkownika, w tym wszelkie koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Użytkownika innego sposobu dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa), najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu kosztów dokonamy z wykorzystaniem tej samej metody płatności, która została użyta przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Użytkownikiem; w żadnym przypadku Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami za zwrot kosztów.

Potwierdzenie wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do usług

Zgadzam się i wyraźnie domagam się, aby Lesson Nine GmbH rozpoczęła realizację zamówionej usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Zdaję sobie sprawę, że tracę prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Lesson Nine GmbH w pełni się z niej wywiąże.

10. Dostępność strony internetowej, ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Świadcząc usługi, Lesson Nine korzysta z powszechnie stosowanych obecnie technologii. Aby móc w pełni korzystać ze strony lub aplikacji Babbel, Użytkownik musi również korzystać z tych technologii (np. aktualne technologie przeglądarek, Adobe Flash) lub aktywować je na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym (np. aktywacja skryptu Java, plików cookie, wyskakujących okien). W przypadku korzystania ze starszych lub nieużywanych powszechnie technologii może okazać się, że Użytkownik będzie w stanie korzystać ze strony lub aplikacji Babbel tylko w ograniczonym zakresie.

10.2 W odniesieniu do usług internetowych wymaganych do korzystania z oferty Babbel oraz niezbędnego sprzętu Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność w zakresie poniesionych kosztów, dostępności i bezpieczeństwa transmisji danych.

10.3 Usługodawca wyraźnie nie gwarantuje, że oferowane usługi są odpowiednie do realizacji konkretnych celów poszczególnych Użytkowników.

10.4 Roszczenia odszkodowawcze Użytkownika są wykluczone. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych Użytkownika z tytułu narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia bądź naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań zasadniczych), jak również odpowiedzialności za inne szkody, wynikające z naruszenia obowiązków wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Lesson Nine, jej przedstawicieli prawnych lub agentów. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których wypełnienie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy. „Zobowiązanie zasadnicze” lub „istotne zobowiązania umowne” są to zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do właściwego wykonania umowy i na których spełnieniu strona umowy stale polega i może polegać.

10.5 W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych Lesson Nine ponosi odpowiedzialność za przewidywalne szkody typowe dla umowy tylko wówczas, gdy powstały one na skutek zwykłego niedbalstwa, chyba że chodzi o roszczenia Użytkownika z tytułu narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

10.6 Ograniczenia zawarte w pkt. 10.4 i 10.5 mają również zastosowanie do przedstawicieli prawnych i agentów Lesson Nine, jeżeli roszczenia wysuwane są bezpośrednio przeciwko nim.

11. Zwolnienie z odpowiedzialności

11.1 Produkty oferowane przez Babbel mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi OWH. Użytkownicy nie są upoważnieni w szczególności do:

11.2 W przypadkach opisanych w pkt. 11.1, jak również we wszystkich innych przypadkach niewłaściwego użytkowania, Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności. W każdym przypadku Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania kont Użytkowników bez uprzedzenia, gdy tylko pojawią się oznaki nieprawidłowego lub niewłaściwego użycia, a Usługodawca będzie miał uzasadniony interes w zablokowaniu danego Użytkownika.

12. Prawa własności intelektualnej

12.1 Wszelkie teksty, obrazy i inne treści oraz utwory podlegające prawu autorskiemu udostępniane w ramach produktu oferowanego przez Babbel są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek użycie niezgodne z umową, w szczególności w celach handlowych lub operacyjnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

12.2 Treści wyraźnie udostępnione na licencji Creative Commons podlegają warunkom odpowiedniej licencji Creative Commons.

12.3 Wykorzystywanie wszelkich znaków towarowych, marek, wzorów i nazw handlowych używanych w ramach oferty przez Usługodawcę również wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

13. Treści przekazywane przez Użytkowników

13.1 Lesson Nine zastrzega sobie prawo do oceny wszelkich treści zamieszczanych przez Użytkownika na stronie lub w aplikacji Babbel w całkowicie anonimowej formie w celu analizy rynku, rozwoju i opracowywania statystyk.

13.2 Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia, że jego dane zgłoszeniowe nie zostaną wykorzystane do nadużyć przez osoby trzecie. W związku z tym Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim swoich danych zgłoszeniowych. Ponadto Użytkownik oświadcza, że treści, zamieszczane przez niego na stronie lub w aplikacji Babbel, są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich oraz innych programów, które mogłyby zagrażać czy też pogarszać funkcjonalność lub wpływać negatywnie na treści strony lub aplikacji Babbel, innych stron internetowych bądź komputerów innych Użytkowników.

13.3 Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ataku zgodnie z pkt. 13.2.

13.4 Lesson Nine zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikom dostępu do treści lub zablokowania bądź usunięcia opublikowanych treści, jeżeli ma w tym uzasadniony interes.

14. Postanowienia końcowe

14.1 Stosunek umowny pomiędzy Lesson Nine a Użytkownikiem podlega prawu niemieckiemu w prawnie dopuszczalnym zakresie. Jeżeli prawo państwa, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania, przewiduje wyższy poziom ochrony konsumenta, pozostaje ono nienaruszone.

14.2 Lesson Nine nie uczestniczy w żadnych postępowaniach przed konsumenckim biurem mediacyjnym w rozumieniu niemieckiej Ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

14.3 Pozostałe części umowy pozostają w mocy nawet w przypadku, gdy poszczególne punkty zostaną uznane za nieważne. Punkty nieważne zostaną, w miarę możliwości, zastąpione przepisami ustawowymi. Jeżeli jednak wiązałoby się to z nieuzasadnionymi trudnościami dla jednej ze stron umowy, umowa staje się nieważna w całości.

14.4 Lesson Nine zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH z przyczyn obiektywnych (np. z powodu zmiany sytuacji prawnej lub własnej oferty, rozwoju technicznego itp.). Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy nowe oferty Lesson Nine wymagają nowych regulacji.

14.5 Zmienione OWH zostaną przesłane Użytkownikowi z wyprzedzeniem pocztą elektroniczną lub w innej odpowiedniej formie. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec OWH w ciągu sześciu tygodni, uznaje się, że je zaakceptował. W przypadku sprzeciwu Lesson Nine może zablokować konto Użytkownika, dzięki czemu już dokonane płatności zostaną zwrócone proporcjonalnie do pozostałego okresu. Lesson Nine wskaże te konsekwencje prawne oddzielnie w wiadomości e-mail z załączonymi zmienionymi OWH.

Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Str. 2, 10119 Berlin, Niemcy
Warunki obowiązują od 26.09.2018 r.