Babbel – Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób w ramach Babbel, usługi oferowanej przez spółkę Babbel GmbH (dalej łącznie jako „Babbel” lub „my”), dane osobowe są przetwarzane w ramach stron internetowych, aplikacji i innych platform internetowych (naszych „Usług”). Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jakie rodzaje informacji zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy oraz opisuje stosowane przez nas praktyki w zakresie udostępniania danych oraz możliwości wyboru przysługujące użytkownikom w odniesieniu do tych danych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa:

Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszej Polityki Prywatności, w celu uzyskania najnowszych informacji o stosowanych przez nas praktykach w zakresie prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności będzie aktualizowana, by odzwierciedlać wszelkie zmiany w zakresie stosowanych przez nas praktyk. Jeśli zmiany te będą istotne, użytkownicy zostaną powiadomieni zgodnie z obowiązującymi przepisami zanim wejdą one w życie.

Z kim mogę się skontaktować?

W razie pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, naszych praktyk w zakresie prywatności lub chęci wykonania swojego prawa prosimy o kontakt z nami za pomocą jednej z następujących metod:

E-mail: privacy@babbel.com

Poczta:

Babbel GmbH

Andreasstraße 72

10243 Berlin

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub innym pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych można skontaktować się pod powyższym adresem e-mailowym.

Jakie są moje prawa?

Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym czasie jeśli ma pytania dotyczące jego praw w zakresie prywatności danych lub chce wykonać dowolne z następujących praw przysługujących mu na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie nr 2016/679 – „RODO“). Użytkownikowi przysługuje:

Jeśli użytkownik chce wnieść skargę do krajowego organu nadzorczego w odniesieniu do sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, może on skontaktować się z lokalnym organem sprawującym nadzór nad ochroną danych („lokalny” oznacza organ właściwy dla miejsca zamieszkania lub pracy użytkownika albo miejsca, w którym miało miejsce domniemane naruszenie).

Właściwym organem w Berlinie w Niemczech jest:

Berliński Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Friedrichstraße 219, 10969 Berlin

Okresy przechowywania danych i ich usuwanie

Dane użytkownika przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do wykonania naszych zobowiązań umownych lub prawnych lub do realizacji innych dozwolonych celów, w których informacje te zostały przez nas zebrane, w tym w celu wykrywania oszustw i incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz zapobiegania im. Po upływie obowiązującego okresu przechowywania danych podejmujemy środki mające na celu trwałe usunięcie danych lub ich agregację lub anonimizację.

Odwiedzanie naszej strony internetowej

Jeśli użytkownik chce jedynie przejrzeć naszą stronę internetową, nie zbieramy jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem danych przesyłanych do nas przez przeglądarkę internetową użytkownika, np.:

W celu ochrony prywatności użytkownika usuwamy albo dokonujemy anonimizacji adresu IP w określonym terminie. W rezultacie niemożliwe staje się powiązanie przypisanych do tego adresu danych z osobą użytkownika. Informacje, które przechowujemy, mają formę zanonimizowaną i są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z optymalizacją działania naszej strony internetowej. Celem tymczasowego przechowywania powyższych danych jest utworzenie koniecznego połączenia pomiędzy urządzeniem użytkownika a naszym serwerem oraz zapewnienie, że nasza strona internetowa ładuje się w prawidłowy sposób. W związku z tym dane te są konieczne do wyświetlenia naszej strony internetowej na urządzeniu użytkownika, jak również do uniknięcia problemów w tym zakresie oraz komunikatów o błędach technicznych. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Świadczenie usług Babbel

Dane użytkownika przetwarzamy w celu wykonania naszej umowy z nim, jak również w celu świadczenia i wdrażania zamówionych przez niego usług w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Powyższe obejmuje również:

W zakresie, w jakim celem jest realizacja umowy zawartej z użytkownikiem lub świadczenie zamówionych przez niego usług, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W pozostałych wypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym nasz prawnie uzasadniony interes dotyczy wskazanych powyżej celów.

Konto użytkownika w usłudze Babbel

Aby móc korzystać z oferowanych przez nas kursów językowych Babbel, użytkownik musi zarejestrować się na naszej stronie internetowej/w naszej aplikacji. W trakcie rejestracji na naszej stronie internetowej zbieramy i przechowujemy podstawowe dane użytkownika, takie jak jego nazwa (użytkownika), adres poczty elektronicznej i hasło. Dodatkowo gdy użytkownik zapisze się do naszych Usług lub złoży u nas zamówienie, zbieramy dane dotyczące płatności i rejestrujemy fakt zaakceptowania naszych Ogólnych Warunków Umów.

Wprowadzone dane są chronione poprzez przesłanie ich za pomocą połączenia szyfrowanego – tak samo, jak w wypadku odwiedzin na naszej stronie internetowej. Po potwierdzeniu pomyślnego dokonania operacji dane użytkownika będą przechowywane do chwili aż podejmie on decyzję o ich usunięciu albo o usunięciu swojego konta użytkownika. Celem zbierania powyższych danych jest utworzenie konta użytkownika, co umożliwi mu korzystanie z rozszerzonego zakresu usług oferowanych na naszej stronie internetowej. Rejestracja jest dobrowolna i może zostać cofnięta, a dane użytkownika mogą zostać w każdej chwili usunięte. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Kontakt

Użytkownik może skontaktować się z nami na różne sposoby za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz naszej aplikacji. Jeśli użytkownik chce zgłosić ogólny wniosek, może on skontaktować się z nami, pisząc do Działu Obsługi Klienta na adres support@babbel.com lub korzystając z metod kontaktu opisanych w naszym Centrum Pomocy, które dostępne jest tutaj. W tym kontekście dane przetwarzamy wyłącznie w celu komunikowania się z użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku wykonywanie umowy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Osobisty panel słownictwa

Za każdym razem, gdy użytkownik ukończy kurs w naszej aplikacji lub na naszej stronie internetowej, wszystkie ćwiczone słowa i zdania oraz wyniki ćwiczeń użytkownika zapisywane są w jego osobistym panelu słownictwa. Inni użytkownicy nie mają dostępu do tych danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku wykonywanie umowy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Babbel Live

Usługa Babbel Live oferuje użytkownikom możliwość udziału w cyfrowych lekcjach nauki języka obcego w niewielkich grupach (1–6 osób). W przypadku tej usługi użytkownicy spotykają się z nauczycielem w celu odbycia lekcji. W ramach tej lekcji określane są cele edukacyjne i realizowane są ćwiczenia językowe, a nauczyciel wspiera użytkowników w nauce języka. W ramach przedmiotowej usługi przetwarzane są dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie rejestracji. W związku z tym nazwa użytkownika będzie widoczna dla nauczyciela i pozostałych uczestników.

Lekcje Babbel Live prowadzone są za pomocą amerykańskiej platformy do spotkań internetowych Zoom (https://zoom.us). Podpisaliśmy z właścicielem tej platformy umowę o przetwarzanie danych, która zawiera unijne standardowe klauzule umowne, by zapewnić bezpieczne przesyłanie danych użytkownika.

Skonfigurowaliśmy również ustawienia programu Zoom w taki sposób, by przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do prowadzenia wirtualnych lekcji. Funkcje takie jak śledzenie uwagi oraz inne opcje analityczne są zawsze wyłączone.

Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności stosowanych przez Zoom dostępne są pod adresem https://zoom.us/privacy.

Badania, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Dane zgromadzone o naszych klientach przetwarzamy do celów badawczych w obszarach istotnych dla celów realizowanych przez Babbel. Obszary te to w szczególności uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, przetwarzanie języków naturalnych oraz tzw. deep learning, a także śledzenie skuteczności procesów edukacyjnych realizowanych w Internecie. Badania prowadzone przez Babbel skupiają się na rozwiązywaniu rzeczywistych, codziennych problemów w zakresie nauki nowych języków i mają na celu usprawnianie i rozwijanie aktualnej oferty usług. Wszelkie działania w tym obszarze prowadzone są zgodnie z uznanymi normami w zakresie ochrony danych naukowych. Oznacza to także, że przetwarzamy dane użytkownika wyłącznie w formie poddanej anonimizacji albo pseudonimizacji, np. poprzez zastąpienie wszelkich danych umożliwiających zidentyfikowanie użytkownika, jak np. jego imię i nazwisko, innymi informacjami.

Badania prowadzone są przez Babbel w następujących celach:

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika do opisanych powyżej celów w zakresie badań jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym nasze prawnie uzasadnione interesy dotyczą wskazanych powyżej celów.

Rejestracja za pomocą Sieci Społecznościowych

Dodatkowo do naszego standardowego procesu rejestracji, użytkownik może zarejestrować się w naszej usłudze m.in. za pomocą jego konta na Facebooku (dalej łącznie jako „Sieci Społecznościowe”), wykorzystując wtyczkę o nazwie „Zaloguj się przez Facebooka”. Jeśli użytkownik skorzysta z jednej z tych funkcji, zostanie on przekierowany na stronę internetową odpowiedniego dostawcy oraz poprowadzony przez proces rejestracji.

Aby zapewnić ochronę prywatności użytkownika, wszelkie przekazywane przez niego dane są przesyłane za pomocą bezpiecznego połączenia poprzez daną platformę. Nie wykorzystujemy danych logowania użytkownika w celu uzyskania dostępu do jakichkolwiek jego danych osobowych, jak np. lista znajomych czy kontaktów; nie przechowujemy też tych informacji do naszych własnych celów. Pomiędzy kontem użytkownika w usłudze Babbel a jego kontem na Facebooku nie istnieje stałe połączenie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie rodzaje informacji Facebook zbiera, należy zapoznać się z odpowiednim oświadczeniem w sprawie prywatności: https://facebook.com/policy.php. Celem zbierania danych jest rejestracja za pomocą istniejącego konta użytkownika, co umożliwia korzystanie z rozszerzonej funkcjonalności strony internetowej Babbel. Rejestracja za pośrednictwem Sieci Społecznościowych jest dobrowolna i może zostać przerwana w dowolnej chwili poprzez wylogowanie się z danego konta w mediach społecznościowych. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Newsletter

Jeśli użytkownik jest zainteresowany otrzymywaniem informacji o naszej firmie i o naszych produktach, może on zapisać się do naszego newslettera. Będzie on wtedy otrzymywał wiadomości e-mailowe, w których konieczne będzie kliknięcie w odnośnik w celu potwierdzenia otrzymania newslettera. Podany przez użytkownika adres e-mailowy przechowujemy do chwili wypisania się przez niego z newslettera. Aby to zrobić, należy skorzystać z odpowiedniego odnośnika zawartego w każdej z wiadomości e-mailowych przesłanych w ramach newslettera. Wiadomości w ramach newslettera rozsyłane są przez profesjonalnego usługodawcę.

Aby chronić prywatność użytkownika, stosujemy metodę „podwójnego potwierdzenia” mającą na celu upewnienie się, że podany adres e-mailowy faktycznie należy do użytkownika. Dodatkowo zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z wybranym przez nas usługodawcą. Użytkownik może również wypisać się z newslettera w dowolnym czasie, usuwając tym samym swój adres e-mailowy z bazy danych usługodawcy. Celem przetwarzania danych jest przesyłanie newslettera na osobisty adres e-mailowy użytkownika w celu zrealizowania jego wniosku o przesyłanie informacji o naszej firmie i o naszych usługach. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika wyrażona zgodnie z unijnymi wymogami w zakresie ochrony danych zawartymi w art. 6 1 lit. a RODO.

Jeśli użytkownik zarejestruje się w usłudze Babbel, będziemy mu również przesyłać marketingowe wiadomości e-mailowe (reklama kierowana do aktualnych klientów). Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw względem otrzymywania tych wiadomości, pisząc na adres privacy@babbel.com lub zmieniając ustawienia swojego konta Babbel (pod adresem http://de.babbel.com/users/settings/edit). W każdej marketingowej wiadomości e-mailowej zawarty jest także odnośnik, którego kliknięcie oznacza rezygnację z otrzymywania tych wiadomości. Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes dotyczący reklamowania naszych produktów i usług.

W wiadomościach e-mailowych przesyłanych w ramach newslettera korzystamy z zagnieżdżonych grafik w formie pikseli, które informują nas czy wiadomość została otwarta i które z zawartych w niej odnośników zostały kliknięte; pozwala nam to zoptymalizować naszą ofertę. Dane zbieramy w formie poddanej pseudonimizacji, do ogólnych celów oceny statystycznej oraz w celu optymalizacji i dalszego rozwoju oferowanych przez nas treści, jak również by komunikować się z klientami. Dane te nie są powiązane z danymi osobowymi użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku nasz wskazany powyżej prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przesyłane przez nas marketingowe wiadomości e-mailowe mają na celu przekazanie użytkownikowi treści, które mogą być dla niego istotne, oraz zrozumienie czym nasi użytkownicy są faktycznie zainteresowani. Jeśli użytkownik nie chce, byśmy analizowali jego zachowania w zakresie korzystania z naszych usług, może on zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mailowych lub domyślnie dezaktywować grafikę w swoim programie pocztowym. Dane dotyczące interakcji użytkownika z naszymi marketingowymi wiadomościami e-mailowymi przechowywane są w formie poddanej pseudonimizacji, co pozwala usprawnić dostarczanie treści i usuwanie wad technicznych; następnie dane te poddawane są pełnej anonimizacji.

Aplikacje

Dodatkowo do naszej strony internetowej oferujemy także aplikacje na smartfony działające w oparciu o różne systemy operacyjne. Zbieramy także, za pomocą oprogramowania zewnętrznego, dane dotyczące korzystania z tych aplikacji w celu wykrywania i poprawiania błędów oraz ogólnego usprawniania ich działania. Nie są jednak w związku z tym zbierane żadne dane, które mogłyby umożliwić usługodawcy zewnętrznemu bezpośrednie powiązanie tych danych z konkretną osobą. Dzięki temu możemy zbierać w formie zagregowanej informacje o tym, w jaki sposób nasze aplikacje są wykorzystywane i które ich funkcje są szczególnie popularne, co z kolei pozwala nam wyciągać wnioski w zakresie usprawniania procesów opracowywania produktów. Aby nie być objętym powyższą analizą, należy zrezygnować za pomocą strony internetowej https://www.tune.com/optoutmobile/.

Dodatkowo – pod warunkiem, że użytkownik udzielił nam zezwolenia za pośrednictwem ustawień swojego urządzenia – będziemy informowani o awariach programu. Raporty o awariach przekazywane są przez usługodawców zewnętrznych. Nie są jednak w związku z tym przetwarzane żadne dane, które mogłyby umożliwić usługodawcy zewnętrznemu powiązanie tych danych z konkretną osobą.

Zendesk

Korzystamy z usług spółki Zendesk Inc. z siedzibą pod adresem 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie korzystania z tej usługi to możliwość szybkiego i sprawnego odpowiadania na zapytania od użytkowników.

Zendesk wykorzystuje dane użytkownika wyłącznie w celu przekazania nam jego zapytania. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

Z usługi można także korzystać pod pseudonimem. W ramach obsługiwania wniosków konieczne może być zebranie dodatkowych danych (np. imię, nazwisko, adres itp.).

Korzystanie z Zendesk jest opcjonalne. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zbieranie jego danych przez Zendesk, może on skontaktować się z nami na inne sposoby – telefonicznie lub e-mailowo.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce Prywatności Zendesku: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Polecanie naszych usług znajomym

Nasza strona internetowa oferuje możliwość zapraszania znajomych do skorzystania z usług Babbel. W tym zakresie współpracujemy z firmą Talkable (https://www.talkable.com). Aby móc zaprosić znajomych, konieczne jest podanie ich:

Następnie wygenerowany zostanie odnośnik, który można przesłać zapraszanemu znajomemu.

Zawarliśmy z firmą Talkable umowę o przetwarzanie danych, która jest zgodna z wymogami art. 28 RODO.

Nasza strona internetowa w niektórych wypadkach korzysta z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w folderze przeglądarki internetowej użytkownika. Pliki cookie zawierają następujące informacje o stronie internetowej aktualnie odwiedzanej przez użytkownika oraz o stronach, które odwiedził on poprzednio:

Jeśli plik cookie nie ma określonej daty wygaśnięcia, jest on przechowywany jedynie tymczasowo a następnie jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki internetowej lub wyłączeniu urządzenia. Pliki cookie mające datę wygaśnięcia pozostają zapisane także po zamknięciu przeglądarki internetowej lub wyłączeniu urządzenia. Są one usuwane dopiero w dacie ich wygaśnięcia albo jeśli użytkownik skasuje je manualnie.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy trzy rodzaje plików cookie:

Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, by skonfigurować, zablokować lub usunąć pliki cookie. W wypadku usunięcia wszystkich plików cookie pochodzących z naszej strony internetowej, część jej funkcji może nie być prawidłowo wyświetlana. Pomocne informacje i wskazówki dotyczące popularnych przeglądarek internetowych można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html.

Pliki cookie aktywowane są wyłącznie jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, za wyjątkiem tych plików cookie, które są konieczne do prawidłowego działania technologii. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Informacje na temat wycofania zgody oraz dodatkowe informacje można znaleźć w opcjach konfiguracji plików cookie.

YouTube

Korzystamy z serwisu YouTube, by integrować klipy wideo. Serwis YouTube jest prowadzony przez spółkę YouTube LLC z siedzibą pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Przedstawicielem YouTube jest spółka Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W trakcie odtwarzania zagnieżdżonych klipów wideo nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube, a adres IP użytkownika jest przesyłany z przyczyn technicznych. Jeśli użytkownik jest w tym czasie zalogowany na swoje konto YouTube, serwis YouTube przypisze informacje o obejrzanych klipach wideo do jego konta użytkownika. Przypisanie takie można uniemożliwić poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube oraz innych kont na Platformie Google przed skorzystaniem z naszej strony internetowej.

Normy bezpieczeństwa Platformy Google oraz powiązana Polityka Prywatności Google (http://www.google.com/intl/pl-PL/privacy) mają zastosowanie jako środki ochronne.

Celem przekazywania danych jest zintegrowanie klipów wideo YouTube z naszą stroną internetową w celu umożliwienia naszym użytkownikom wygodnego dostępu do tych klipów bez konieczności opuszczania naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest w tym wypadku zgoda użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a GDPR.

Usabilla

Nasza strona internetowa korzysta z usługi „Usabilla for Websites” oferowanej przez spółkę Usabilla B.V. z siedzibą pod adresem Rokin 16, 1012 KR Amsterdam, Niderlandy (dalej jako „Usabilla”). Usabilla zbiera informacje zwrotne od osób odwiedzających strony internetowy, co pozwala nam analizować i usprawniać korzystanie z naszej strony internetowej oraz wykrywać wszelkie pojawiające się błędy. Jeśli użytkownik kliknie na naszej stronie internetowej przycisk służący do przekazania informacji zwrotnych lub skorzysta z innej możliwości przekazania tych informacji, na jego komputerze ustawione zostaną pliki cookie, a jego przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Usabilli. W ramach tego procesu Usabilla zbiera informacje o urządzeniu, systemie operacyjnym, przeglądarce internetowej i rozdzielczości ekranu, przechowując je w profilu użytkownika poddanym pseudonimizacji. Dodatkowe dane, takie jak adres e-mailowy i treść informacji zwrotnych, zbierane są wyłącznie jeśli użytkownik aktywnie je poda. Pliki cookie są ustawiane wyłącznie jeśli użytkownik kliknie powiązany przycisk. Użytkownik może wyrazić sprzeciw względem zbierania plików cookie poprzez ich usunięcie ze swojej przeglądarki internetowej oraz ich zablokowanie. Niemniej jednak blokada działa wyłącznie do chwili ponownego kliknięcia przycisku służącego do przekazania informacji zwrotnych.

Jako środek ochrony zawarliśmy ze spółką Usabilla umowę o ochronę danych zgodnie z art. 28 RODO. Informacje o tym, jak spółka Usabilla chroni dane, dostępne są pod adresem https://usabilla.com/gdpr/.

Celem korzystania z Usabilli jest zbieranie i otrzymywanie informacji zwrotnych od naszych użytkowników. Podstawą prawną jest w tym wypadku zgoda użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Google Fonts

Aby poprawić wizualne aspekty czcionek, korzystamy z Google Fonts (https://fonts.google.com) – zestawu czcionek oferowanego przez spółkę Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako „Google”). Czcionki te przesyłane są do odpowiedniego folderu w przeglądarce użytkownika, w którym są przechowywane, i są aktywowane w chwili wejścia na niniejszą stronę internetową lub inne strony internetowe. Jeśli funkcja ta nie jest obsługiwana, tekst na stronie internetowej będzie wyświetlany za pomocą czcionki domyślnej. Aby umożliwić działanie powyższej funkcji, do domen takich, jak fonts.googleapis.com oraz fonts.gstatic.com wysyłane jest zapytanie, które z powodów technicznych zawiera adres IP użytkownika. Niemniej jednak jego dane nie są łączone z innymi danymi oraz niemożliwe jest zidentyfikowanie użytkownika na ich podstawie.

Aby zapewnić ochronę prywatności użytkownika, upewniliśmy się, że pobieranie kolekcji czcionek Google nie skutkuje połączeniem danych użytkownika z innymi usługami Google, np. jeśli użytkownik posiada konto użytkownika Google. Potwierdzają to informacje o ochronie danych w ramach usługi Google Fonts (https://developers.google.com/fonts/faq). Dodatkowo zastosowanie mają standardy bezpieczeństwa platformy Google oraz powiązana polityka prywatności Google (http://www.google.com/privacy).

Celem przekazywania danych jest w tym wypadku prawidłowe wyświetlanie czcionek w określonym przez nas układzie graficznym. Adres IP jest konieczny do połączenia się z serwerami Google w celu pobrania biblioteki czcionek jeśli nie jest ona jeszcze przechowywana na urządzeniu. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizowania ruchu w sieci oferowanej przez spółkę Google Inc. (dalej jako „Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizowanie sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej. Jako że aktywowaliśmy anonimizację danych, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i dopiero później przesłany do USA. Jedynie w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony. Google wykorzystuje zebrane informacje w imieniu operatora niniejszej strony internetowej do oceny sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej, co pozwala sporządzać raporty dotyczące czynności dokonywanych na stronie internetowej oraz świadczyć dodatkowe usługi na rzecz dostawcy strony internetowej związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu. Adres IP użytkownika przesłany z jego przeglądarki internetowej celem wykorzystania w Google Analytics nie zostanie powiązany z innymi danymi otrzymywanymi od Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej; niemniej jednak w takim wypadku może on nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje na temat sposobu, w jaki usługa Google Analytics wykorzystuje dane i je chroni dostępne są pod adresami https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ oraz https://marketingplatform.google.com/about/. Babbel korzysta z usługi Google Analytics w połączeniu z rozszerzeniem gat._anonymizeIp(), w związku z czym adresy IP są zapisywane wyłącznie w formie skróconej, po anonimizacji.

Aby chronić prywatność użytkownika, korzystamy ze wspomnianej wyżej oferowanej przez Google usługi anonimizacji, która zapewnia, że analizowane do celów statystycznych nie są dane indywidualnych osób, ale dane w formie zagregowanej. Dodatkowo zastosowanie mają standardy bezpieczeństwa platformy Google oraz polityka prywatności Google (http://www.google.com/privacy). Zawarliśmy także z Google umowę, która zapewnia ochronę danych użytkownika dzięki zastosowaniu technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Celem korzystania z usługi Google Analytics jest anonimowa analiza sposobu korzystania z naszych stron internetowych. Informacje te pomagają nam usprawniać nasze usługi. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Google Conversion Tracking

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Conversion Tracking oferowanej przez spółkę Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako „Google”) w celu rejestrowania statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz dokonywania oceny optymalizacji usług świadczonych przez nas na rzecz użytkownika. Google AdWords umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika w wypadku, gdy wszedł on na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google.

Jeśli użytkownik odwiedzi określone podstrony na stronie internetowej klienta usługi AdWords i jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient będą wiedzieć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na daną podstronę.

Do każdego klienta usługi AdWords przypisywany jest inny plik cookie. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klienta usługi AdWords. Informacje zebrane za pomocą plików cookie dotyczących współczynnika konwersji mają na celu opracowanie statystyk dotyczących konwersji dla klientów usługi AdWords, którzy zdecydowali się skorzystać ze śledzenia konwersji. Otrzymujemy informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w reklamę i zostali przekierowani do strony zawierającej znacznik śledzenia konwersji. Niemniej jednak nie otrzymujemy jakichkolwiek informacji, które pozwalałyby na zidentyfikowanie tożsamości użytkowników.

Podstawą prawną korzystania z powyższej usługi jest zgoda użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO i która została wyrażona za pomocą naszego bannera dotyczącego plików cookie. Zgoda ta może zostać wycofana w każdej chwili za pomocą portalu do zarządzania plikami cookie.

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Managera, usługi oferowanej przez spółkę Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (dalej jako „Google”). Google Tag Manager umożliwia zarządzanie znacznikami strony internetowej za pomocą pojedynczego interfejsu. Wedle Google, Google Tag Manager to wolna od plików cookie domena, która nie zbiera danych osobowych. Google Tag Manager uruchamia inne znaczniki, które mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli Google Tag Manager zostanie wyłączony na poziomie domeny lub plików cookie, pozostanie on wyłączony w odniesieniu do śledzenia wszystkich znaczników wdrożonych za jego pomocą. Aby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności Google, należy zapoznać się z Polityką Prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku zgoda użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, którą może on wyrazić za pomocą naszego bannera dotyczącego plików cookie. Zgoda ta może zostać wycofana w każdej chwili za pomocą naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie.

Criteo

Zbieramy i przechowujemy (w formie po pseudonimizacji) do celów marketingowych informacje dotyczące sposobu, w jaki odwiedzający naszą stronę internetową ja przeglądają, stosując w tym celu technologię oferowaną przez spółkę Criteo SA z siedzibą pod adresem 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja. Dane przechowywane są w plikach cookie znajdujących się na komputerach użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Spółka Criteo SA wykorzystuje algorytm analizujący zebrane i poddane psudonimizacji dane o korzystaniu z Internetu, co umożliwia późniejsze wyświetlanie ukierunkowanych rekomendacji produktowych w formie spersonalizowanych bannerów na innych stronach internetowych (tzw. stronach publikujących). Dane te w żadnym wypadku nie mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania tożsamości użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Dane zbierane są wyłącznie w celu usprawnienia naszych usług. Informacje te nie są wykorzystywane przez osoby trzecie ani im przekazywane.

Aby uzyskać więcej informacji o powyższej technologii, należy zapoznać się z polityką prywatności spółki Criteo SA: https://www.criteo.com/privacy/.

Jako środek ochrony, ocena tych danych do celów statystycznych nie jest oparta na danych dotyczących konkretnych osób, ale na danych w formie zagregowanej. Dodatkowo zastosowanie mają standardy bezpieczeństwa spółki Criteo. Zawarliśmy także ze spółką Criteo umowę zgodną z art. 26 RODO, na podstawie której obie strony są odpowiedzialne za przetwarzanie danych użytkownika. W związku z tym użytkownik może skontaktować się zarówno z nami, jak i ze spółką Criteo jeśli ma pytania dotyczące przetwarzania danych. Dane kontaktowe spółki Criteo dostępne są pod adresem https://www.criteo.com/legal/.

Celem wykorzystania narzędzia oferowanego przez spółkę Criteo jest anonimowa analiza korzystania przez użytkowników z naszych stron internetowych oraz wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach użytkowników.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku zgoda użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, którą może on wyrazić za pomocą naszego bannera dotyczącego plików cookie. Zgoda ta może zostać wycofana w każdej chwili za pomocą naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie.

HubSpot

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia HubSpot do realizacji działań marketingowych w Internecie. HubSpot to przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w USA, które posiada oddział w Irlandii. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor, 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia; numer telefonu: +353 1 5187500.

Nasze usługi w zakresie logowania się umożliwiają użytkownikom naszej strony internetowej uzyskanie dodatkowych informacji o naszym przedsiębiorstwie, pobranie treści oraz przekazanie swoich danych kontaktowych oraz dodatkowych danych demograficznych. Informacje te, podobnie jak zawartość naszej strony internetowej, zapisywane są na serwerach należących do naszego partnera w zakresie oprogramowania, spółki HubSpot. Mogą one być wykorzystywane do kontaktowania się z osobami odwiedzającymi naszą stronę internetową oraz do określania którymi z usług naszego przedsiębiorstwa są oni zainteresowani. Wszystkie zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Zebrane informacje wykorzystujemy wyłącznie w celu optymalizacji naszych środków marketingowych.

Na niektórych podstronach naszej strony internetowej korzystamy także z oferowanej przez spółkę HubSpot usługi typu live chat o nazwie „Messages” (okrągła ikonka czatu w prawym dolnym rogu ekranu) w celu przesyłania i otrzymywania powiadomień, co pozwala poprawić doświadczenia użytkowników. Jeśli użytkownik zaakceptuje tę funkcję i będzie z niej korzystał, na serwery spółki HubSpot przesyłane będą następujące dane:

Więcej informacji o polityce prywatności spółki HubSpot ».

Informacje od spółki HubSpot dotyczące unijnych przepisów o ochronie danych ».

Więcej informacji o plikach cookie stosowanych przez spółkę HubSpot można znaleźć tutaj oraz tutaj.

Dane udostępniane Facebookowi (dotyczy wyłącznie zarejestrowanych użytkowników Facebooka)

Bierzemy udział w programie statystycznym prowadzonym przez spółkę Facebook z siedzibą pod adresem 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, w ramach którego identyfikowani są użytkownicy, których sposób korzystania z portalu jest podobny do sposobu, w jaki korzystają z niego nasi aktualni klienci („Facebook Custom Audiences – Statistical Twins”). W ramach tego programu adresy e-mailowe klientów przekazywane są Facebookowi w formie zanonimizowanej (po zastosowaniu tzw. funkcji mieszającej). Pozyskanie adresów e-mailowych z przekazywanych danych jest niemożliwe. Facebook wykorzystuje tę samą funkcję mieszającą w odniesieniu do adresów e-mailowych jego użytkowników, porównuje zanonimizowane dane i określa czy któryś z naszych użytkowników zarejestrował się na Facebooku za pomocą tego samego adresu e-mailowego.

Facebook gwarantuje, że nie będzie przechowywał danych o tego typu dopasowaniach ani wykorzystywał ich poza ramami programu. Na tej podstawie identyfikowane są osoby trzecie, które korzystają z Facebooka w sposób podobny do sposobu, w jaki korzystają z niego nasi klienci, co daje nam możliwość zwrócenia się do tych osób w ukierunkowany sposób. Użytkownik nie będzie otrzymywał od nas jakichkolwiek dodatkowych reklam ani wiadomości na Facebooku.

Jeśli użytkownik nie zarejestrował się na Facebooku za pomocą tego samego adresu e-mailowego, który wykorzystał do rejestracji w naszej usłudze, Facebook nie otrzyma jakichkolwiek informacji o nim. W żadnym wypadku nie zostaniemy też poinformowani o tym czy użytkownik jest zarejestrowany na Facebooku i nie otrzymamy żadnych dodatkowych danych o nim.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o celu i zakresie zbierania danych oraz dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Facebooka, jak również o swoich możliwościach dotyczących ustawień pozwalających na ochronę prywatności, należy zapoznać się z polityką prywatności Facebooka dostępną pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Hotjar

Korzystamy także z usługi Hotjar, która pozwala na analizę ruchu w sieci. Usługę tę oferuje spółka Hotjar Ltd., która jest europejską spółką z siedzibą na Malcie (adres: Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 1000, Malta, Europa). Narzędzie to pozwala rejestrować ruch na stronach internetowych (mapy termiczne). Dzięki temu wiemy na przykład jak daleko w dół użytkownicy przewijają poszczególne strony oraz które przyciski klikają i jak często to robią. Narzędzie umożliwia również użytkownikom strony internetowej bezpośrednie przekazywanie informacji zwrotnych. Daje nam to dostęp do cennych danych, które pozwalają nam projektować nasze strony internetowe tak, by działały szybciej i były bardziej przyjazne użytkownikom.

Korzystając z tego narzędzia, dokładamy szczególnej staranności, by chronić dane osobowe użytkownika. Wiemy tylko które przyciski zostały kliknięte, w jaki sposób poruszano myszką, jak daleko w dół przewinięto stronę, a także jakie były rozmiar ekranu użytkownika, rodzaj jego urządzenia, charakterystyka jego przeglądarki internetowej, lokalizacja geograficzna (wyłącznie kraj) oraz preferowany język wyświetlania naszej strony internetowej. Obszary strony internetowej zawierające dane osobowe użytkownika i osób trzecich są automatycznie ukrywane przez usługę Hotjar, dzięki czemu w żadnym czasie nie mamy do nich dostępu.

Podstawą prawną korzystania z powyższej usługi jest zgoda użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, którą może on wyrazić za pomocą naszego bannera dotyczącego plików cookie. Zgoda ta może zostać wycofana w każdej chwili za pomocą naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie.

Znacznik Insight portalu LinkedIn

Nasza strona internetowa korzysta z oferowanego przez spółkę LinkedIn Ireland Unlimited Company narzędzia do konwersji znaczników Insight portalu LinkedIn. Narzędzie to tworzy plik cookie w przeglądarce internetowej użytkownika, co umożliwia zbieranie danych takich, jak adres IP, charakterystyka urządzenia i przeglądarki internetowej oraz zdarzenia mające miejsce na stronie internetowej (np. odsłonięcia poszczególnych podstron). Dane są szyfrowane, anonimizowane w ciągu siedmiu dni, a następnie usuwane w ciągu 90 dni. Portal LinkedIn nie udostępnia nam danych osobowych, zamiast nich oferując zanonimizowane raporty dotyczące docelowych odbiorców strony internetowej oraz efektywności reklam. Portal LinkedIn oferuje także możliwość zmiany grupy docelowej za pomocą znacznika Insight. Wykorzystując te dane, Babbel może wyświetlać ukierunkowane reklamy poza swoją stroną internetową, nie identyfikując przy tym użytkownika jako odwiedzającego stronę internetową. Więcej informacji o ochronie danych przez portal LinkedIn można znaleźć w jego polityce prywatności.

Członkowie portalu LinkedIn mogą zmienić swoje preferencje dotyczące wykorzystywania ich danych osobowych do celów reklamowych za pomocą ustawień swojego konta.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku zgoda użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, którą może on wyrazić za pomocą naszego bannera dotyczącego plików cookie. Zgoda ta może zostać wycofana w każdej chwili za pomocą naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie.

Adjust

Aby móc ciągle usprawniać i optymalizować nasze produkty, wykorzystujemy technologie śledzenia mobilnego. W tym celu korzystamy z usług spółki Adjust GmbH z siedzibą pod adresem Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Niemcy (www.adjust.com). Narzędzie Adjust pozwala nam zbierać dane statystyczne, które umożliwiają ulepszanie naszych produktów. Gdy użytkownik korzysta z naszej aplikacji, informacje z jego urządzenia mobilnego są przesyłane do nas. Zbierane są następujące dane: adres IP, który jest natychmiast anonimizowany, adres MAC, zanonimizowany identyfikator urządzenia (IDFA – identyfikator dla reklamodawców lub GAID – identyfikator Google Advertiser), rodzaj przeglądarki internetowej, język, dostawca usług internetowych, status sieci, strefa czasowa, adres URL strony, z której nastąpiło wejście i strony, na którą nastąpiło wyjście, data i godzina dostępu, dane dotyczące sekwencji klikanych odnośników oraz inne dane statystyczne dotyczące korzystania z naszych usług. Nie występują bezpośrednie odniesienia do konkretnych osób. Dane zbierane w ten sposób wykorzystywane są do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Nie wykorzystujemy tych danych, by identyfikować konkretnych odwiedzających naszą stronę internetową bez ich zgody.

Aby chronić prywatność użytkownika, nie wykorzystujemy danych indywidualnych. Wykorzystujemy wyłącznie dane w formie zagregowanej do celów oceny statystycznej.

Celem przetwarzania jest wyświetlanie treści reklamowych związanych z zainteresowaniami użytkownika.

Podstawą prawną jest w tym wypadku zgoda użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Reklama internetowa

Korzystamy z usług optymalizacji naszych reklam internetowych wyświetlanych poza Babbel. Optymalizacja oznacza, że nasze reklamy (np. na Facebooku i Twitterze, w wynikach wyszukiwania Google lub na innych stronach internetowych, które udostępniają przestrzeń reklamową za pośrednictwem sieci reklamowej) kierowane są wyłącznie do osób, które mogą faktycznie być zainteresowane naszą ofertą („personalizacja”). Przykładowo możemy unikać wyświetlania reklam usług Babbel osobom, które już korzystają z naszych produktów. Personalizacja reklam umożliwia także dostosowanie ich do zainteresowań innych użytkowników, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z usługami Babbel.

W tym celu usługi Babbel oraz usługi innych przedsiębiorstw (w szczególności strony internetowe i aplikacje), które należą do tej samej sieci reklamowej co my (np. sieć reklamowa Google), zawierają specjalne pliki cookie lub porównywalne technologie (np. procedury oparte na pikselach), które są konfigurowane przez ich dostawców i umożliwiają im dostęp do określonych danych w związku z korzystaniem z tych usług. Wykorzystując te dane, dostawcy mogą tworzyć profile użytkowników w celu określenia z jakich stron internetowych użytkownicy korzystają, co z kolei pozwala ustalić ich zainteresowania (adres IP użytkownika jest przesyłany wyłącznie z przyczyn technicznych i nie jest wykorzystywany w procesie personalizacji). Operator sieci reklamowej może następnie wykorzystać te dane do wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych reklam we wszystkich przestrzeniach reklamowych połączonych z siecią reklamową. Przykładowo jeśli w użytkownik będzie w Google szukał kursów języka włoskiego, Google może wykorzystać tę informację, by wyświetlić naszą reklamę bezpłatnego testu języka włoskiego na innej stronie, która także należy do sieci reklamowej Google. Jako że należymy do sieci reklamowej Google, możemy na przykład zwrócić się do Facebooka o wyświetlanie naszych reklam w tym portalu wyłącznie tym użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę internetową w ciągu ostatniego miesiąca.

Do powyższych celów dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.

Wtyczki mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczkę oferowaną przez spółkę ShareThis, Inc. z siedzibą pod adresem 4009 Miranda Avenue, Suite 200, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej jako „ShareThis”), za pomocą której użytkownik może udostępniać treści w mediach społecznościowych.

Jeśli użytkownik odwiedzi naszą stronę internetową, z którą wtyczka ta jest zintegrowana, jego przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami spółki ShareThis oraz ze wskazanymi poniżej sieciami społecznościowymi. W ten sposób spółka ShareThis zostanie powiadomiona, że przeglądarka internetowa użytkownika wywołała daną podstronę naszej strony internetowej i przechowuje na jego urządzeniu plik cookie pozwalający na identyfikację tej przeglądarki. Informacje te przekazywane są przez przeglądarkę internetową użytkownika na serwer spółki ShareThis zlokalizowany w USA i na nim przechowywane. Spółka ShareThis wykorzystuje te dane do tworzenia anonimowych profili użytkowników, które są podstawą wyświetlania na stronach internetowych zawierających wtyczkę ShareThis reklam opartych na zainteresowaniach osób odwiedzających te strony.

Użytkownik może wyrazić sprzeciw względem dalszego zbierania danych przez spółkę ShareThis, ustawiając tzw. plik cookie rezygnacji. W tym celu należy kliknąć przycisk „Click here to Opt-Out” („Kliknij tutaj, by zrezygnować”) w polityce prywatności spółki ShareThis: https://sharethis.com/privacy/.

Za pomocą ShareThis mogą być tworzone połączenia do wymiany danych z sieciami społecznościowymi. Sieć społecznościowa otrzymuje informację, że użytkownik wywołał daną naszą stronę internetową lub jej zawartość. Jeśli użytkownik jest zalogowany w sieci społecznościowej, może ona przypisać te odwiedziny do jego konta. Jeśli użytkownik nie chce, by sieci społecznościowe zbierały dane o nim za pośrednictwem naszej strony internetowej, musi on wylogować się z tych sieci przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Niemniej jednak, nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany do sieci społecznościowej, strony internetowe zawierające wtyczki społecznościowe mogą przesyłać dane do tych sieci za pomocą plików cookie. Aby temu zapobiec, należy wybrać opcję „Blokuj pliki cookie osób trzecich” w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Nasza aplikacja umożliwia użytkownikowi udostępnianie treści z użyciem standardowych funkcji jego urządzenia mobilnego za pośrednictwem innych usług, takich jak poczta elektroniczna lub serwisy społecznościowe, których aplikacje użytkownik zainstalował. Dane zostaną przesłane do systemu operacyjnego urządzenia użytkownika, a stamtąd do aplikacji (np. Twittera, Facebooka, klienta poczty elektronicznej) dopiero po faktycznym wybraniu przez niego opcji udostępnienia. Dalsze przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z oświadczeniami dotyczącymi ochrony danych zawartymi w poszczególnych aplikacjach.

Cel i zakres zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez sieci społecznościowe, a także prawa użytkownika i możliwości zmiany ustawień w zakresie ochrony prywatności użytkownika dostępne są w politykach prywatności poszczególnych sieci społecznościowych:

Kiedy dane użytkownika są udostępniane?

Zebrane przez nas dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie jeśli:

Dodatkowo informacje mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z oficjalnymi zapytaniami, nakazami sądowymi i postępowaniami prawnymi, jeśli jest to konieczne do podjęcia kroków sądowych lub dochodzenia roszczeń.

Trustpilot

Użytkownicy mogą oceniać Babbel za pomocą usługi Trustpilot oferowanej przez spółkę Trustpilot A/S z siedzibą pod adresem Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhaga, Dania. Babbel nie ma wpływu na zaproszenia do dokonania oceny, które są kontrolowane przez spółkę Trustpilot Niemniej jednak czasami przesyłamy naszym klientom zaproszenia do dokonania dobrowolnej oceny. Aby przesłać ocenę lub informacje zwrotne, konieczne jest stworzenie profilu użytkownika w usłudze Trustpilot. Jeśli odnośnik umieszczony w wiadomości e-mailowej od Babbel zawierającej zaproszenie do dokonania oceny zostanie wykorzystany do przesłania oceny w ramach usługi Trustpilot, konieczne dane zostaną przekazane do tej usługi po kliknięciu w ten odnośnik, a następnie automatycznie wprowadzone do formularza rejestracji Trustpilot w celu maksymalnego ułatwienia dokonania oceny. Dodatkowo do oceny przedsiębiorstwa, które poprosiło o ocenę, w portalu ocen Trustpilot można wtedy dokonać oceny każdego innego przedsiębiorstwa. Jeśli użytkownik skorzysta z tego systemu oceniania, wystawiona przez niego ocena zostanie opublikowana na stronach internetowych Babbel i Trustpilot. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na stałym ulepszaniu naszych usług. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności usługi Trustpilot.

Dostawca usług płatniczych

Korzystamy z ofert dostawców usług płatniczych. W zależności od tego, którą metodę płatności użytkownik wybierze, dostawcy usług płatniczych, z których korzysta Babbel, będą odpowiedzialni za zebranie i przetworzenie danych dotyczących płatności (np. dane bankowe lub dane karty kredytowej). W tym zakresie zastosowanie mają oświadczenia tych dostawców dotyczące ochrony danych.

Bezpieczeństwo danych

Babbel stosuje środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa, by zapewnić, że dane użytkownika są chronione przed utratą, modyfikacją i nieprawidłowym wykorzystaniem. W tym celu Babbel stosuje spełniające normy branżowe zapory ogniowe, które są stale aktualizowane, oraz inne systemy bezpieczeństwa. Jednocześnie użytkownik powinien być świadom, że ze względu na ciągłe powstawanie nowych wirusów oraz środków atakowania bezpiecznych systemów danych usług internetowych nie możemy zapewnić stuprocentowej ochrony przed atakami. Babbel podejmie odpowiednie działania przewidziane w prawie cywilnym i karnym w odniesieniu do każdego ataku na dane, bez względu na to, kto będzie odpowiadał za ten atak, oraz poinformuje użytkowników, jeśli ich dane znajdą się w niebezpieczeństwie.

Ostatnia aktualizacja: maj 2021 r.