Allmänna affärsvillkor

1. Inledning

Välkommen till Babbel! Inlärningssystemet Babbel drivs av Lesson Nine GmbH (i det följande ”Lesson Nine”), med huvudkontor på Max-Beer-Str. 2, 10119 Berlin, under domännamnet www.babbel.com och är ett webbaserat lärosystem (i det följande ”Babbel”), med vars hjälp du på ett enkelt och behändigt sätt kan förbättra dina språkkunskaper. Du når Babbel lätt via webbläsaren men även över mobilen och din PC-mjukvara.

När du registrerar dig på Babbel samtycker du (i det följande ”användaren”) till dessa allmänna affärsvillkor. När registreringen är gjord inleds avtalet mellan användaren och Lesson Nine. Vi ber dig att noga läsa igenom dessa villkor. De utgör nämligen den rättsliga ramen för användningen av Babbel.

Babbel erbjuder en del funktioner och innehåll gratis. Men en del tjänster är mot betalning. När det rör sig om betaltjänster anges detta tydligt och klart på www.babbel.com. Läroinnehållet har skapats professionellt och är fritt från annonser. Vi måste därför ta upp en del kostnader. På så sätt garanterar vi teknologins standard och läroplanens kvalitet. Kostnader uppstår aldrig för användaren utan att detta uttryckligen anges. Det tas aldrig ut avgifter för begränsad användning eller provanvändning och ej heller för registrering. Babbel riktar sig uteslutande till privatpersoner eller slutanvändare och det är bara de som kan registrera sig.

2. Tillämpningsområde, definitioner

De allmänna affärsvillkoren gäller för alla icke-kommersiella användare av Babbel. Om avvikande eller kompletterande bestämmelser tillkommer vid avtalets ingående, gäller dessa endast om man överenskommit skriftligen om sådana. De allmänna affärsvillkoren gäller lika för alla erbjudanden, vare sig de erbjuds gratis eller mot betalning.

3. Registrering och avtalets ingående

3.1 Varje användare får endast registrera sig en gång. Användaren förpliktar sig att fylla i alla fält på registreringsblanketten fullständigt och sanningsenligt. Användaren samtycker till att Babbel får publicera hans/hennes användarnamn, dataprofil – inklusive de språkkombinationer han/hon valt – aktuella Babbel-poäng, online-status och registreringsdatum liksom andra frivilliga uppgifter, inklusive dennes profilbild. E-postadressen publiceras inte.

3.2 Användaravtalet mellan användaren och Lesson Nine som reglerar tillgången till Babbel anses ha slutits i och med att användaren fyllt i registreringsblanketten, klickat på knappen för “Registrering” och dessförinnan accepterat de allmänna affärsvillkoren hos Lesson Nine.

3.3 Efter det att registreringen genomförts, skickar Lesson Nine användaren en automatisk bekräftelse med e-post. Detta mail innehåller en hyperlänk med vilken användaren kontrollerar att den angivna e-post-adressen är riktig. Användaren förpliktar sig att genomgå denna verifiering. Om detta inte sker kan Lesson Nine begränsa eller avbryta åtkomsten till Babbel tills dess att adressen verifierats.

3.4 De priser som anges på hemsidan tillhörande Babbel inkluderar rättsligt gällande omsättningsskatt.

4. Kostnadsfri användning av basfunktionerna (basavtal) på Babbel

4.1 Registreringen innebär inga kostnader för användaren. Användningen av de basfunktioner som Babbel erbjuder åt användaren för att denne ska kunna testa produkten är gratis.

4.2 Användaravtalet för åtkomst till basfunktionerna på Babbel (basavtal) sluts utan angivande av särskild tidsperiod och kan av båda parter när som helst uppsägas, så länge som ett basavtal med abonnemang inte har ingåtts. För att säga upp avtalet måste användaren under punkten ”profil och inställningar” klicka på knappen ”Radera ditt Babbelkonto”. Därefter får användaren ett mejl med en länk på vilken han/hon måste klicka för att registreringen av kontot ska upphöra att gälla. Om användaren har ingått i ett basavtal med abonnemang, måste användaren först säga upp basavtalet i enlighet med avsnitt 6 i villkoren. Det grundläggande kontraktet kan däref­ter avslutas efter utgången av prenumeration perioden genom tidigare nämnda me­tod.

4.3 Användarkontot raderas sedan basavtalet upphört. Efter avtalets upphörande kan användaren inte göra anspråk på det innehåll som han/hon utgivit eller överlåtit.

4.4 För att få tillgång till hela läroinnehållet och alla funktioner tillkommer kostnader,om detta framkommit och användaren särskilt beställt eller bokat sådana funktioner.

5. Avgiftsbelagda tjänster och produkter (premieavtal)

Lesson Nine erbjuder avgiftsbelagda tjänster och produkter på hemsidan Babbel (”premieavtal”).

6. Avräkningsslag, uppsägning, förlängning

6.1 Premieprodukter kan beroende på arten av erbjudande tecknas antingen genom tecknande av abonnemang eller genom inbetalning av ett engångsbelopp. Avräkningsslag, pris och löptid anges varje gång inom ramen för erbjudandet och sammanfattas fullständigt före beställningen. Avtal som berör förvärv av premieprodukter ingås genom att man klickar på knappen ”Betala nu”.

6.2 Premieavtal med abonnemang gäller alltid för en fast löptid. Betalningen för hela abonnemangets löptid ska erläggas vid slutandet av avtalet. Abonnemangets löptid förlängs automatiskt vid en tidpunkt som överenskommits i avtalet (t.ex. var 3:e, 6:e eller 12:e månad), om inte användaren säger upp sitt avtal före utgången av respektive löptid. Även vid avtalets förlängning ska betalning erläggas i förskott. Alla avtal kan sägas upp fram till utgången av respektive löptid.

6.3 Premieavtal med ”engångsinbetalning” ska även de tas upp för en särskild tidsperiod eller utan särskild tidsperiod. Om de gäller en särskild tidsperiod, anges denna och avtalet avslutas utan att uppsägning erfordras.

6.4 Uppsägning av premieavtal med abonnemang sker, i den mån det ingicks via www.babbel.com, per mejl till info@se.babbel.com. Den exakta proceduren för detta hittar man på följande sida under “Hur säger jag upp mitt abonnemang?” https://se.babbel.com/faq Om användaren säger upp sitt basavtal i strid med punkt 4.2 om premieavtal med abonnemang kan Babbel inte längre användas. Abonnemanget kommer då inte att avslutas och den kan fortsätta att ådra sig i andra kostnader, om inte abonnemanget sägs upp separat, men på grund av uppsägningen av basavtalet kan förloppet inte längre nås. Det går inte att göra anspråk på återbetalning av användaravgift.

6.5 Annulleringen av premiumavtal med abonnemang som har ingåtts via App Store från Apple eller via Gooogle Play Store från Google, måste också genomföras via App Store från Apple eller via Google Play Store från Google, av tekniska skäl. Annulleringen måste utföras allra senast 48 timmar innan en förlängning av abonnemanget. Den exakta proceduren kan man hitta på följande sida under “ Hur säger jag upp mitt abonnemang?”: https://se.babbel.com/faq Om användaren säger upp sitt basavtal i strid med punkt 4.2 om premieavtal med abonnemang kan Babbel inte längre användas. Abonnemanget kommer då inte att avslutas och det kan fortsätta att ådra sig andra kostnader, om inte abonnemanget sägs upp separat, men på grund av uppsägningen av basavtalet kan förloppet inte längre nås. Det går inte att göra anspråk på återbetalning av användaravgift.

6.6 Rätten till uppsägning av viktiga skäl förblir orörd.

6.7 Lesson Nine har rätt att fram till slutet av en avtalslöptid när som helst säga upp premieavtal utan angivande av skäl. Basavtal kan när som helst utan angivande av skäl sägas upp genom Lesson Nine.

7. ”Pengarna tillbaka-garanti” för premietjänster

7.1 Användaren har rätt att när som helst säga upp ett premieavtal med omedelbar verkan. Om uppsägning sker inom de första 20 dagarna efter avtalsavslut återfår användaren oavkortat den inbetalda användaravgiften. Detta gäller inte för förlängningar av premieavtal.

7.2 ”Pengarna tillbaka-garantin” gäller även vid den lagenliga annulleringsrätten enligt punkt 9.

8. Betalningssätt

8.1 Användaravgifter för premietjänster ska alltid inbetalas i förskott.

8.2 Användaren kan utföra betalningen via de betalsystem han/hon angivit, t.ex. genom kreditkort eller direktinbetalning.

Med att acceptera dessa allmänna affärsvillkor förklarar användaren härmed sitt samförstånd, att Lesson Nine ger ett externt betalningsserviceföretag i uppdrag att inom ramen av betalningsvägen bearbeta de av användaren inmatade sifferdata.

Efter urval av önskat betalningssystem överförs av användaren de erforderliga data till de bestämda datarutorna. Det beordrade betalningsserviceföretaget är berättigat till att ta emot betalningen för Lesson Nine. Lesson Nine förbehåller sig rätten att begränsa erbjudna betalningssystem.

8.3 Om användaren har en rabattkod eller ett tillgodohavandekvitto för användningen, får han/hon för en begränsad tidsperiod tillgång till respektive premietjänst. Om dylikt utnyttjas föreligger ingen ytterligare betalningsplikt. Ingen räkning ska heller utfärdas därvid. Hur länge tillgången ska vara beror på vilket tillgodohavandekvitto det rör sig om.

8.4 Kvitto överlämnas i digital form. Inga kvitton på papper utfärdas. Kvittot utfärdas i portalen och kan när som helst tas fram i den egna kundprofilen under adressen https://se.babbel.com/users/payments.

8.5 Vid direktinbetalning gäller en förkortad bankuppsägningsfrist om 2 kalenderdagar i Tyskland, Österrike och Spanien, 5 kalenderdagar i andra länder, såsom avtalats.

9 Annulleringsrätt för användare

Användare är varje fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som inte kan hänföras vare sig till dennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. Efterföljande annulleringsrätt gäller endast för användare.

RÅDGIVNING ANGÅENDE ANNULLERING

Annulleringsrätt

Du har rätt att inom 14 dagar annullera detta avtal utan att ange skäl. Annulleringsfristen är 14 dagar från den dag då avtalet slöts. För att utöva din annulleringsrätt måste du genom en tydlig deklaration till oss (Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Str. 2, 10119 Berlin, Tyskland, tfn: +49 30 779079 516 (öppettider: måndag-fredag, 14:00-18:00), e-post: info@se.babbel.com) (t.ex. med ett brev sänt med posten, telefax eller e-post) meddela oss ditt beslut att återkalla detta avtal. Till detta ändamål kan du använda bifogade prov på blankett för annullering. Den är dock inte obligatorisk.

Prov-annulleringsformulär

För att behålla annulleringsfristen räcker det att du sänder meddelandet om att få utöva annulleringsrättigheten före annulleringsfristens utgång.

Annulleringens följder

Om du återkallar detta avtal, måste vi snarast och senast inom 14 dagar från den dag då meddelandet om din annullering av detta avtal inkom till oss återbetala alla inbetalningar som vi erhållit från dig, inkl. leveranskostnader (med undantag för de extrakostnader som uppkommit genom att du valt ett annat leveransslag än den förmånliga standardleverans som vi erbjuder). För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, utom om något annat uttryckligen överenskommits med dig. I inget fall kommer vi att begära några kostnader av dig på grund av denna återbetalning.

10. Innehåll, tillgänglighet samt ansvar när du använder språkportalen

10.1 För denna tjänst använder Lesson Nine sig av aktuell och allmänt använd teknik. För att i full utsträckning kunna utnyttja erbjudandet från Lesson Nine måste även användaren kunna använda denna teknik (t.ex. aktuell browser-teknik, Adobe Flash osv.) eller kunna göra den användbar på sin dator (t.ex. aktivering av Java Script, cookies och pop-ups). Användandet av äldre teknik eller teknik som inte är i allmänt bruk kan medföra att användaren inte i obegränsad mån blir i stånd att utnyttja förmånerna hos Lesson Nine.

10.2 Användaren kan inte göra anspråk på skadeersättning utom om annat överenskommits enligt det följande. Undantag från detta är skadeersättningskrav från användaren efter skada till liv, lem, hälsa eller viktiga avtalsskyldigheter (grundläggande skyldigheter) liksom ansvar för övriga skador som beror på uppsåtlig eller grovt vårdslös tjänsteförsummelse från Lesson Nine, detta bolags juridiska ombud eller agenter. Viktiga avtalsskyldigheter är sådana vars iakttagande är nödvändigt för att uppfylla avtalsmålet. ”Grundläggande skyldighet”, resp. ”viktiga avtalsskyldigheter” är skyldigheter vars iakttagande är det som överhuvudtaget möjliggör det korrekta genomförandet av avtalet och som användaren kan förvänta sig att avtalspartnern iakttar.

10.3 Vid brott mot dessa viktiga avtalsskyldigheter ansvarar Lesson Nine endast för avtalstypisk, förutsebar skada, såvitt denna inte förorsakats av vårdslöst förfarande, utom om det rör sig om anspråk på skadeersättning från användarens sida på grund av skada till liv, lem eller hälsa.

10.4 Begränsningarna enligt avsnitt 10.2 och 10.3 gäller även gentemot de juridiska ombuden för Lesson Nine.

11. Upphovs-, namn- och markrätt samt egendomsrätt

Om det inte uttryckligen rör sig om verk under en Creative Commons-licens, är samtliga av Lesson Nine framställda och inom ramen för språkportalen distribuerade texter, bilder och andra verk skyddade genom upphovsrättslagen. Sålunda krävs i förväg ett tillstånd av Lesson Nine om man önskar utnyttja dessa via språkportalen.

12. Av användare förmedlat innehåll

12.1 Inom ramen för det interaktiva nyttjandet av Babbel erbjuder Lesson Nine varje användare möjlighet av själv förmedla innehåll man själv skapat (t.ex. bilder, översättningar eller texter) till Lesson Nine och inmata det i Babbel för att därefter göra det tillgängligt för allmänheten.

12.2 Användaren beviljar Babbel en till tid och rum oinskränkt, icke-uteslutande, avgiftsfri, överflyttningsbar rätt att inom ramen för Babbel öppet göra tillgängligt allt innehåll, t.ex. gloslistor, anvisningar och assistans, vilka användaren offentliggör inom ramen för användandet av Babbel.

12.3 Lesson Nine har alltid rätt att helt eller delvis spärra eller radera allt offentliggjort innehåll.

12.4 Innehållsförmedlingens förutsättning är en korrekt registrering av ett användarkonto samt att användaren uppnått vuxen ålder. All av användaren förmedlade och i förekommande fall överlåtet innehåll ska förknippas med ett användarnamn som användaren själv valt.

12.5 Användaren upplyses om att inmatningen av innehållet endast gäller för privat, icke-kommersiellt bruk. Å andra sidan har användaren inte rätt att inmata sådant innehåll i vilket han/hon har kommersiellt intresse, särskilt om det rör sig om annonsering.

12.6 Användaren ska själv sörja för att tredje man inte kan missbruka uppgifter som registrerats av honom/henne. I detta sammanhang är användaren i synnerhet skyldig att inte låta tredje man få tillgång till uppgifter som registrerats av honom/henne. Dessutom ansvarar användaren för följderna av det ansvar som åvilar honom/henne att låta det av honom/henne på Lesson Nine inmatade innehållet vara fritt från virus, maskar, trojaner eller andra program som skulle kunna utsätta språkportalens funktion eller bestånd, andra webbsidor eller andra användares datorer för risker eller begränsa deras användning.

12.7 Användaren garanterar gentemot Lesson Nine att innehållet kan utnyttjas fritt och ej inkluderas inom tredje mans rättigheter, enligt vad som säges inom ramen för 12.2 . Detta omfattar även eventuella personliga rättigheter till avbildning av, omnämnande eller på annat sätt i innehållet inbegripen tredje man.

12.8 Vid överträdelse av denna överenskommelse förbehåller sig Lesson Nine rätten att utesluta användaren från sitt erbjudande eller åtminstone från möjligheten att offentliggöra innehållet. Dessutom garanterar användaren med följder för det egna ansvaret att se till att det av honom/henne inmatade innehållet inte bryter mot vare sig tillämpliga lagliga eller av myndigheterna fastställda bestämmelser eller – utöver detta – på ett sätt som kan skada ungdomen, är pornografiskt, rasistiskt, sårande eller på annat sätt strider mot god sed.

12.9 De rättigheter som Lesson Nine beviljats av användaren och de i det föregående förklarade anspråken på garanti och undantag från garanti upphör inte när nyttjanderätten avslutas.

13. Slutbestämmelser

13.1 På avtal mellan Lesson Nine och användaren tillämpas förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning med bortseende från FN:s handelsrätt.

13.2 Parterna utesluter tillämpning av den internationella privaträttens lagvalsregler, om dessa leder till att andra rättsordningar inte får användas.

13.3 Till domstol utses densamma som gäller för företagets (Lesson Nine) huvudkontor när användaren inte är bosatt i Tyskland.

13.4 De allmänna affärsvillkoren förblir trots rättslig inaktivitet på enskilda punkter bindande i sina övriga delar.

13.5 Lesson Nine förbehåller sig rätten att utan att ange skäl ändra dessa allmänna affärsvillkor om detta blir nödvändigt på grund av ändringar i verksamheten hos Lesson Nine, omfattningen av Babbel eller på grund av rättsliga ändringar eller teknisk vidareutveckling. Detta gäller i synnerhet när nya anbud kräver att Lesson Nine inför nya regler. Om de allmänna affärsvillkoren ändras får användaren på förhand kännedom om detta per e-post. Om användaren inte inom sex veckor invänder mot de ändrade allmänna affärsvillkoren ses de som antagna. Om en invändning inkommer kan Lesson Nine spärra denne användares användarkonto och därvid ersätts redan utförda betalningar i förhållande till den löptid som återstår. Till dessa rättsföljder hänvisar Lesson Nine i den e-post som upptar de ändrade allmänna affärsvillkoren.

14. Kompletterande bestämmelser för användare med bostadsort i USA

14.1 Om användarens bostadsadress finns i USA, gäller bestämmelserna i punkt 14 som komplettering till ovannämnda bestämmelser. Vid eventuella motsägelser mellan de allmänna affärsvillkoren och dessa bestämmelser överlåts åt användaren att besluta vilka bestämmelser som ska gälla.

14.2 Anmälning och avtalets ingående

Följande bestämmelser gäller som komplement till punkt 3:

3.5 Användaren accepterar och går med på att inte utan tillstånd försöka få tillgång till annan persons konto eller använda det.

3.6 Användaren accepterar och går med på att utan att dessförinnan ha fått skriftligt tillstånd av Lesson Nine göra detta och inte överföra sitt användarkonto på annan person eller organisation.

3.7 [ Reserverat ]

3.8 Lesson Nine förbehåller sig rätten att ta bort eller låta spärra det av användaren valda användarnamnet eller lösenordet om det anses att dessa är olämpliga eller skadar tredje mans rätt (särskilt när det gäller varumärkesrättigheter men inte enbart dessa).

14.3 Innehåll och tillgänglighet till språkportalen samt ansvar

Följande bestämmelser ersätter punkt 10 i de allmänna affärsvillkoren

10.1 [ Reserverat ]

10.2 [ Reserverat ]

10.3 Lesson Nine erbjuder tjänster som använder aktuell och allmänt tillgänglig teknik. För att i full utsträckning kunna utnyttja dessa tjänster måste användaren även kunna använda denna teknik (t.ex. aktuell browser-teknik, Adobe Flash osv.) eller kunna göra den användbar på sin dator (t.ex. aktivering av Java Script, cookies och pop-ups). Användandet av äldre teknik eller teknik som inte är i allmänt bruk kan medföra att användaren inte i obegränsad mån blir i stånd att utnyttja de av Lesson Nine erbjudna tjänsterna. Användaren är ensam ansvarig för förluster eller skador som uppstår hos honom/henne, hos Lesson Nine eller hos tredje man genom att han/hon vid åtkomsten av Babbel inte använt sig av aktuell teknik.

10.4 [ Reserverat ]

10.5 Allt innehåll (med undantag för det av användaren framställda innehållet enligt definition här nedan), varumärkes- och namnrättigheter samt logotyper på Babbel är antingen företagets (Lesson Nine) egendom eller skyddas av Lesson Nine genom licens och upphovsrätt.

10.6 Användaren godtar

a) att inte ändra någonting på Babbel utan att i förväg ha erhållit tillstånd till detta av Lesson Nine,

b) att inte ladda ner kontoinformation för tredje mans räkning eller att kopiera sådan,

c) varken insamla eller utnyttja information om produktlistor, beskrivningar eller priser

att inte sälja sådana eller använda innehållet på Babbel i kommersiellt syfte, eller att reproducera, duplicera, kopiera, sälja, vidaresälja eller använda innehållet för kommersiella ändamål om Lesson Nine inte givit sitt uttryckliga skriftliga tillstånd. Ej heller att använda sig av metataggar eller andra ”dolda taggar”, eller att använda namnet Babbel eller andra varumärken tillhörande Lesson Nine.

10.7 Användaren förpliktar sig att inte kringgå säkerhetsfunktionerna på Babbel, att inte avaktivera dem eller på annat sätt störa dem. Detta gäller även för till Babbel kopplade webbsidor, datorplattor och/eller mobila användningar eller karakteristika vilka förhindrar, inskränker eller genomför dessa användarinskränkningar.

10.8 Användaren förpliktar sig att inte använda eller upprätta något automatiserat system, inklusive – men inte begränsat till – ”robotar”, ”spiders” eller ”offline-läsare”, vilka på något sätt ingriper på så sätt i Babbel att fler meddelanden sänds på Babbel och/eller på servern tillhörande Lesson Nine, än vad en fysisk person logiskt sett kan förväntas skapa under en jämförbar tidsperiod om han/hon använder sig av en traditionell webb-browser. Trots detta tillåter Lesson Nine operatören av offentliga sökmaskiner att använda spiders, dock uteslutande och i nödvändig omfattning för att kopiera material från hemsidan för att skapa sökbara och offentligen tillgängliga hänvisningar, men inte att lagra eller arkivera sådana. Lesson Nine förbehåller sig rätten att återkalla dessa undantag, antingen generellt eller i fråga om specifika fall. Användaren förpliktar sig att inte på något sätt samla personligt identifierbar information, inkl. kontonamn, eller att använda kommunikationssystem på Babbel (t.ex. genom kommentarer eller e-post) för något som helst kommersiellt ändamål eller reklam. Användaren förpliktar sig att inte i reklamsyfte kontakta någon Babbel-användare. Vid användande av Babbel och i fråga om alla tillhörande tjänster, webbside-, mobil- och/eller dataplattsanvändningar går användaren med på att iaktta alla gällande lagar och föreskrifter.

14.4 Upphovs-, varumärkes- och egendomsrätt samt användande av namnrätt

Följande kompletterande bestämmelser gäller för punkt 11:

Om användaren är en upphovsrättsinnehavare eller företrädare för en sådan med säte i USA eller dess territorier och anser att ett innehåll på Babbel skadar hans/hennes upphovsrätt kan han/hon lämna in en underrättelse enligt Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) med angivande av följande information i textform (för ytterligare information se 17 USC 512 (c) (3:

Det av Lesson Nine nämnda upphovsrättsombud eller den copyrightagent till vilket (-n) meddelandena om upphovsrättsintrång ska skickas, är omnämna i Impressum. Uteslutande DMCA-meddelanden ska inlämnas till upphovsrättsombudet. Andra kommentarer, feedback, frågor till teknisk support och andra ämnen ska lämnas direkt till företagets (Lesson Nine) kundservice: info@se.babbel.com

14.5 Av användaren överfört innehåll

Följande förordning ersätter fullständigt punkt 12.8 i de allmänna affärsvillkoren:

12.8 Lesson Nine förbehåller sig rätten att i rimlig omfattning avspärra användaren eller inskränka dennes möjligheter till offentliggörande av innehåll, om detta skadar de allmänna affärsvillkoren. Utöver detta garanterar användaren och har på grund av det egna ansvaret att övervaka att det av honom/henne inmatade innehållet, stillbilder, texter, musik, audio, video, audiovisuella arbeten, ljudupptagningar, datorgrafik eller visuella effekter (med ett namn ”av användaren inmatat innehåll”) inte bryter vare sig mot tillämplig lag eller av myndigheterna utfärdade bestämmelser, skadar eller på liknande sätt stöter god sed och – dessutom – är kränkande, hotande, förtalande, oanständigt, bidrar till ungdomens fördärv, är pornografiskt, obscent eller förolämpande mot ras, religion eller nationell härkomst, beskriver eller avbildar våld och/eller visuellt innehåll som avbildar våld eller hat, skadar datorskydd (inkl. nedladdning av privat, finansiell, känslig eller personligt identifierbar information).

14.6 Slutbestämmelser

Följande bestämmelser ersätter punkt 13 i de allmänna affärsvillkoren och kan även användas för andra invändningar inom de allmänna affärsvillkoren:

13.1 Avtal mellan Lesson Nine och användaren faller under tysk lag med undantag av angelägenheter som faller under Förenta staternas upphovsrättslagar. I dylika fall ska Förenta staternas upphovsrättslagar helt och hållet tillämpas. FN-konventionens regelverk om internationell köprätt (CISG) tillämpas inte.

13.2 Parterna utesluter tillämpning av den tyska privaträttens bestämmelser, om dessa leder till att andra rättsordningar inte får användas.

13.3 Om Lesson Nine låter bli att utöva eller genomföra sina rättigheter eller en bestämning till dessa allmänna affärsvillkor eller dataskyddsdeklarationen betyder det inte att man avstår från dylika rättigheter eller bestämmelser. De allmänna affärsvillkoren förblir trots rättslig inaktivitet på enskilda punkter bindande i sina övriga delar.

13.4 Användaren och Lesson Nine är överens om att de allmänna affärsvillkoren, dataskyddsdeklarationen och andra juridiska hänvisningar som publicerats och infogats av Lesson Nine utgör den totala överenskommelsen mellan användaren och Lesson Nine.

13.5 Till laga domstol utses densamma som gäller för företagets (Lesson Nine) huvudkontor när användaren inte har bostadsadress i Tyskland.

13.6 Det är förbjudet för användaren att överföra dessa allmänna affärsvillkor, dataskyddsdeklarationen, alla rättigheter och alla licenser som härrör ur dessa. Lesson Nine har rätt att utan begränsning överföra dessa.

13.7 Användaren går oberoende av rättsläge med på att alla anspråk från bägge sidor inom dessa allmänna affärsvillkor och detta dataskydd ska förklaras för ogiltiga, om de inom ett (1) år efter det att de ingåtts, inte har åberopats.

13.8 Lesson Nine förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna affärsvillkor och användaren förklarar sig bunden av dessa ändringar. De ändrade allmänna affärsvillkoren publiceras på denna webbsida och användaren ombeds därför att regelbundet kontrollera dem. Om användaren inte skulle förklara sig införstådd med ändringarna i de allmänna affärsvillkoren eller med dataskyddsdeklarationen måste han/hon genast lämna tillgången till och användandet av Babbel (webbsida, mobil- och/eller dataplattsapplikationer). Om användaren har betalat för premietjänster och avvisar de allmänna affärsvillkoren och/eller dataskyddsdeklarationen, måste han/hon omedelbart anmäla sig hos Lesson Nine. Lesson Nine stänger då kontot och återbetalar de redan gjorda inbetalningar i förhållande till den löptid som återstår.

15. Kompletterande bestämmelser för invånare i Brasilien

15.1 Om användarens bostadsadress finns i Brasilien, gäller bestämmelserna i punkt 15 som komplettering till ovannämnda bestämmelser. Vid eventuella motsägelser mellan de allmänna affärsvillkoren och dessa bestämmelser överlåts åt användaren att besluta vilka bestämmelser som ska gälla.

15.2 Följande bestämmelser gäller som komplement till punkt 6 och 9:

Förlängning: Avtalets löptid förlängs automatiskt vid varje tidpunkt som överenskommits i avtalet (t.ex. var 3:e, 6:e eller 12:e månad), om inte användaren säger upp sitt avtal före utgången av respektive löptid. Vid avtalets förlängning ska betalning erläggas på förlängningens första dag.

Uppsäging: Alla premieavtal kan uppsägas av båda partner och när som helst fram till respektive löptids utgång och utan angivande av skäl. Om premieavtalet sägs upp av Lesson Nine utan angivande av skäl, ska Lesson Nine återbetala de redan gjorda betalningarna i förhållande till den löptid som återstår. Om premieavtalet sägs upp av användaren utan angivande av skäl, förlorar användaren hela det redan inbetalade priset. Visserligen har användaren rätt att säga upp ett premieavtal inom de första 7 dagarna efter avtalets avslut eller efter mottagande av tjänster. I sådant fall återbetalas den redan erlagda användaravgiften i sin helhet av Lesson Nine. Premieavtalen kan av båda parter uppsägas om viktiga skäl föreligger (oförutsedda händelser eller force majeure). I sådant fall uppstår inga kostnader eller ersättning och Lesson Nine ska ersätta de redan gjorda inbetalningarna i förhållande till den löptid som återstår. De i detta avsnitt nämnda betalningarna och återbetalningarna förfaller till betalning inom 30 (trettio) dagar efter uppsägningen.

15.3 Användaren beviljar tredjepartsaktörer utsedda av Lesson Nine rätten att avsluta FX-kontraktet och att översända betalningar utförda via boleto bancário, kreditkort eller PAYPAL.

15.4 De ovan nämnda tredjepartsaktörerna agerar för användarens räkning och ansvarar inte för att indriva de eventuella skatter som kan uppstå i samband med den här operationen.

16. Kompletterande föreskrifter för invånare i Spanien

16.1 Om användarens bostadsadress finns i Spanien, gäller bestämmelserna i punkt 16 som komplettering till ovannämnda bestämmelser. Vid eventuella motsägelser mellan de allmänna affärsvillkoren och dessa bestämmelser överlåts åt användaren att besluta vilka bestämmelser som ska gälla.

16.2 Dessa allmänna affärsvillkor ställs före avtalets avslut till användarens förfogande och kan tillämpas på samtliga erbjudanden från Lesson Nine.

16.3 Som ett komplement till de avgiftsfria funktionerna och innehållen erbjuder Lesson Nine även tjänster och/eller produkter mot betalning. Användaren ska före användandet och före avtalets avslut noga läsa igenom de allmänna affärsvillkoren. De utgör nämligen den rättsliga ramen för användandet av Lesson Nine.

16.4 Följande bestämmelser gäller som komplement till avsnitt 3:

3.5.1 För att få tillgång till webbsidan och för att få surfa där krävs ingen registrering.

3.5.2 Tillgången till webbsidan är inte tillåten för personer under 14 år, utom om föräldrar, vårdnadshavare eller förmyndare givit sitt uttryckliga tillstånd på förhand. Dessa personer har det fulla ansvaret för de minderårigas handlande. Vid varje åtkomst på webbsidan av en person under 14 år, anses det att föräldrar, uppfostrare eller förmyndare dessförinnan givit sitt uttryckliga tillstånd.

3.5.3 För att sluta ett avtal med Lesson Nine måste användaren vara minst 18 år gammal och dessförinnan ha registrerat sig. Efter registreringen får användaren sig tillsänt en inloggningskod, ett användarnamn och ett lösenord.

3.5.4 Varje användare får endast registrera sig en gång. Användaren förpliktar sig att fylla i alla fält på registreringsblanketten fullständigt och sanningsenligt. Han/hon har härvid följande möjligheter till hands:

du kontrollerar dataskyddsriktlinjerna för detta system. Lesson Nine kan nämligen inte ta något ansvar för skador som förorsakats av tredje man.

3.5.5 Lösenordet är personligt och får inte överföras. Om lösenordet ändras ska användaren genomföra denna ändring under iakttagande av säkerhetsföreskrifterna. Dessa säkerhetsföreskrifter anpassas regelbundet av Lesson Nine.

3.5.6 Vid publicering av användardata på webbsidan är det nödvändigt att användaren dessförinnan accepterat dataskyddsdeklarationen.

16.5 Aktiveringen och utnyttjandet av externa sociala nätverk via webbsidan tillhörande Lesson Nine sker efter det att användaren identifierats och autentiserats. Därvid importeras data från dessa externa nätverk. Användaren rekommenderas att kontrollera användarvillkoren och dataskyddsriktlinjerna för dessa nätverk. Användaren hänvisas till att vid åtkomsten av dessa nätverk lämnar han/honwebbsidan tillhörande Lesson Nine och att Lesson Nine därför inte har ansvar för dessa nätverks säkerhet. Så snart data importerats och inmatats på webbsidan tillhörande Lesson Nine, återtar Lesson Nine på nytt ansvaret för säkerhetsåtgärderna enligt gällande rätt.

16.6 Följande bestämmelser gäller som komplement till avsnitt 5:

Premieavtal ingås elektroniskt av användaren via webbsidan tillhörande Lesson Nine sedan ett online-formulär fullständigt ifyllts. Beställningen av premieavtal är avslutad när Lesson Nine erhållit den och den av användaren valda betalningsmetoden har accepterats.

16.7 Följande bestämmelser gäller som komplement till avsnitt 11:

Lesson Nine är innehavare av alla motsvarande licensrättigheter beträffande webbsidan och dennas innehåll. Tredje mans upphovsrätter respekteras. Tillgång till och användande av webbsidan eller beställning av tjänster ska inte i något fall betraktas som avstående av rättigheter, överförande av rättigheter, licenstagande eller överlåtelse av företagets (Lesson Nine) rättigheter utom i de fall som beskrivs här nedan. Det är uttryckligen förbjudet att ta bort eller ändra på den lagliga copyrightangivelsen och andra kännetecken som har att göra med företagets (Lesson Nine) eller respektive annan ägares rätt till webbsidans innehåll eller till produkter. Det är även förbjudet att när det gäller mjukvara, texter, vattenmärken och produkter som tillhör Lesson Nine ta bort eller ändra på copyrightangivelse eller identifikationsinformation.Ensamrätt gäller. Framför allt är det uttryckligen förbjudet att helt eller delvis ändra, kopiera, återanvända, nyttja, mångfaldiga, förvandla, öppet delge, vidarepublicera, per e-post eller på andra vägar överföra eller distribuera webbsideinnehåll för privata eller kommersiella ändamål. Detta kan endast ske med i förhand utdelad skriftlig tillåtelse av Lesson Nine eller av innehavaren till motsvarande rättigheter.

16.8 I många fall finns det länkar till tredje mans sidor på webbsidan. Dessa gäller som tredje mans webbsidor och Lesson Nine har varken befogenhet eller möjlighet att kontrollera eller tillåta dessa informationer, detta innehåll, dessa produkter eller tjänster från andra sidor som länkas till den egna.

16.9 Därför åtar sig Lesson Nine inget ansvar för tredje mans webbsidor, särskilt men inte uteslutande för dessas system, tillgång, data, informationer, datafiler, kvalitet eller tillförlitlighet hos sina produkter/tjänster samt dessas länkar eller innehåll.

16.10 Om användaren får veta att illegala aktiviteter utförs över en tredje mans sida, ska han/hon omedelbart informera Lesson Nine om detta så att sammankopplingen med denna länk kan avlägsnas.

16.11 Sammankopplingen med tredje mans sidor kan inte anses som ett samarbete mellan Lesson Nine och denna tredje mans sida.

16.12 Lesson Nine förbehåller sig rätten att utan att ange skäl ändra dessa allmänna affärsvillkor om detta blir nödvändigt på grund av ändringar i de tjänster som erbjuds av Lesson Nine, omfattningen av Babbel eller på grund av rättsliga ändringar eller teknisk vidareutveckling. Detta gäller även när Lesson Nine erbjuder nya tjänster. Om de allmänna affärsvillkoren ändras får användaren på förhand kännedom om detta per e-post. Om användaren inte inom fyra veckor invänder mot de ändrade allmänna affärsvillkoren ses de som antagna. Om en invändning inkommer från en användare kan Lesson Nine spärra denne användares användarkonto och därvid ersätts redan erlagda betalningar i förhållande till den löptid som återstår. Till dessa rättsföljder hänvisar Lesson Nine separat i den e-post som upptar de ändrade allmänna affärsvillkoren.

16.13 Språk. Om det råder avvikelser mellan de olika språkversionerna av dessa allmänna affärsvillkor har den spanska versionen företräde för användare med bostadsadress i Spanien. I alla andra fall är det den engelska versionen som gäller.

17 Kompletterande bestämmelser för invånare i Frankrike

17.1 Om användarens bostadsadress finns i Frankrike, gäller bestämmelserna i punkt 17 som komplettering till ovannämnda bestämmelser. Vid eventuella motsägelser mellan de allmänna affärsvillkoren och dessa bestämmelser överlåts åt användaren att besluta vilka bestämmelser som ska gälla.

17.2 Följande bestämmelser ersätter punkt 12:

12.1 Inom ramen för det interaktiva nyttjandet av Babbel erbjuder Lesson Nine varje användare möjlighet av själv förmedla innehåll man skapat (t.ex. bilder, översättningar eller texter, tillsammans ”innehåll”) till Lesson Nine och inmata det i Babbel så att det blir tillgängligt för allmänheten.

12.2 Användaren beviljar Babbel en till tid och rum oinskränkt, icke-uteslutande, avgiftsfri, överflyttningsbar rätt att använda allt innehåll på Babbel som immateriell egendom på Babbel under den tid som rättigheten varar.

Dessa rättigheter omfattar obegränsat:

a) Rätten att mångfaldiga, överföra, publicera eller trycka bilder i sin helhet eller i delar, med hjälp av samtliga kända medier eller av medier som kommer att bli kända i framtiden, och att utfärda dem i varje format;

b) Rätten att ändra ytterligare versioner i fråga om innehåll, på ytterligare språk, att i sin helhet eller i delar utfärda, särskilt innehållet i varje format, på vilket sätt som helst, och att översätta för alla användningsändamål.

c) Rätten att använda och värdera hela innehållet eller dess delar, antingen i originalversion eller i en annan version.

d) Rätten att sälja, licensiera eller överföra nyttjanderättigheterna, mot betalning eller utan betalning låna ut eller överlåta kopior av innehållet (originalversion eller andra versoner),, så som definierats i det föregående.

e) Rätten att införliva innehållet helt eller i delar, med eller utan ändringar;

12.3 Lesson Nine har alltid rätt att helt eller delvis spärra eller radera allt användarens offentliggjorda innehåll.

12.4 Innehållsförmedlingens förutsättning är en korrekt registrering av ett användarkonto samt att användaren uppnått vuxen ålder. All av användaren förmedlade och i förekommande fall överlåtet innehåll ska förknippas med ett användarnamn som användaren själv valt.

12.5 Användaren upplyses om att inmatningen av innehållet endast gäller för privat, icke-kommersiellt bruk. Å andra sidan har användaren inte rätt att inmata sådant innehåll i vilket han/hon har kommersiellt intresse, särskilt om det rör sig om annonsering.

12.6 Användaren ska själv sörja för att tredje man inte kan missbruka uppgifter som registrerats av honom/henne. I detta sammanhang är användaren i synnerhet skyldig att inte låta tredje man få tillgång till uppgifter som registrerats av honom/henne. Dessutom ansvarar användaren för följderna av det ansvar som åvilar honom/henne att se till att det av honom/henne på Lesson Nine inmatade innehållet vara fritt från virus, maskar, trojaner eller andra program som skulle kunna utsätta språkportalens funktion eller bestånd, andra webbsidor eller andra användares datorer, för risker eller begränsa deras användning.

12.7 Användaren garanterar gentemot Lesson Nine att innehållet kan utnyttjas fritt och ej inkluderas inom tredje mans rättigheter, enligt vad som säges inom ramen för 12.2. Detta omfattar även eventuella personliga rättigheter till all avbildning av, omnämnande av eller på annat sätt i innehållet inbegripen tredje man.

12.8 Vid överträdelse av denna överenskommelse förbehåller sig Lesson Nine rätten att utesluta användaren från sitt erbjudande eller åtminstone från möjligheten att offentliggöra innehåll. Dessutom garanterar användaren med följder för det egna ansvaret att se till att det av honom/henne inmatade innehållet inte bryter mot vare sig tillämpliga lagliga eller av myndigheterna fastställda bestämmelser eller – utöver detta – på ett sätt som kan skada ungdomen, är pornografiskt, rasistiskt, sårande eller på annat sätt strider mot god sed.

12.9 De rättigheter som Lesson Nine beviljats av användaren och de i det föregående förklarade anspråken på garanti och undantag från garanti upphör inte när nyttjanderätten avslutats.

17.3 Följande bestämmelser ersätter punkt 13 och har företräde över eventuella motsägande bestämmelser i de allmänna affärsvillkoren:

13.1 Om inte annat följer i tvingande franska bestämmelser, tillämpas på avtal mellan Lesson Nine och användaren förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning med bortseende från FN:s handelsrätt.

13.2 Om inte annat anges i tvingande franska processbestämmelser, anses domstolen vara densamma som gäller för företagets (Lesson Nine) huvudkontor.

13.3 De allmänna affärsvillkoren förblir trots rättslig inaktivitet på enskilda punkter bindande i sina övriga delar.

13.4 Lesson Nine förbehåller sig rätten att utan att ange skäl ändra dessa allmänna affärsvillkor om detta blir nödvändigt på grund av ändringar i företagets (Lesson Nine) verksamhet, omfattningen av Babbel eller på grund av rättsliga ändringar eller teknisk vidareutveckling. Detta gäller även när Lesson Nine erbjuder nya tjänster. Om de allmänna affärsvillkoren ändras får användaren på förhand kännedom om detta per e-post. Om användaren inte inom sex veckor invänder mot de ändrade allmänna affärsvillkoren anses de vara antagna. Om en invändning inkommer från en användare kan Lesson Nine spärra denne användares användarkonto och därvid ersätts redan erlagda betalningar i förhållande till den löptid som återstår. Till dessa rättsföljder hänvisar Lesson Nine separat i den e-post som upptar de ändrade allmänna affärsvillkoren.

18 Kompletterande bestämmelser för invånare i Italien

18.1 Om användarens bostadsadress finns i Italien, gäller bestämmelserna i punkt 18 som komplettering till ovannämnda bestämmelser. Vid eventuella motsägelser mellan de allmänna affärsvillkoren och dessa bestämmelser överlåts åt användaren att besluta vilka bestämmelser som ska gälla.

18.2 Följande bestämmelser gäller som komplement till avsnitt 3:

3.5 Användaren ges alltid möjlighet att korrigera eventuella fel i av honom/henneinmatade data. Efter det att uppdraget överförts, erhåller användaren efter en kort tid en engångsbekräftelse per e-post.

3.6 Det språk som används för alla avtal som ingås på denna webbsida är italienska.

3.7 Användaren är skyldig att läsa dessa allmänna affärsvillkor, som även finns tillgängliga på webbsidan, noggrant, så att han/hon får möjlighet att bekräfta dem, spara dem och åter framställa dem, enligt artikel 12:3 i E-handelsrätten. Användaren får en kopia av de allmänna affärsvillkoren med e-post. Avtal arkiveras i användarkontot, till vilket användaren när som helst har tillgång.

18.3 Följande bestämmelser ersätter punkt 12:

12.1 Inom ramen för det interaktiva nyttjandet av Babbel erbjuder Lesson Nine varje användare möjlighet av själv förmedla innehåll man skapat (t.ex. bilder, översättningar eller texter, tillsammans ”innehåll”) till Lesson Nine och inmata det i Babbel så att det blir tillgängligt för allmänheten.

12.2 Användaren beviljar Babbel en till tid och rum oinskränkt, icke-uteslutande, avgiftsfri, överflyttningsbar rätt att använda allt innehåll på Babbel som immateriell egendom på Babbel under den tid som rättigheten varar. Dessa rättigheter omfattar obegränsat:

a) Rätten att mångfaldiga innehållet, överföra, publicera, trycka det, att inmata bilder i sin helhet eller delar av dem med hjälp av samtliga bekanta medier;

b) Rätten att ändra ytterligare versioner i fråga om innehåll, på ytterligare språk, att i sin helhet eller i delar inmata, särskilt innehållet i varje format, på vilket sätt som helst, och att översätta det för alla användningsändamål.

c) Rätten att använda och värdera hela innehållet eller dess delar, antingen i originalversion eller i en annan version.

d) Rätten att sälja, licensiera eller överföra nyttjanderättigheterna, att mot betalning eller utan betalning låna ut eller överlåta kopior av innehållet (originalversion eller andra versioner),

e) Rätten att införliva innehållet helt eller i delar, med eller utan ändringar;

12.3 Lesson Nine har alltid rätt att helt eller delvis spärra eller radera allt offentliggjort innehåll.

12.4 Innehållsförmedlingens förutsättning är en korrekt registrering av ett användarkonto samt att användaren uppnått vuxen ålder. Allt av användaren förmedlat och i förekommande fall överlåtet innehåll ska förknippas med ett användarnamn som användaren själv valt.

12.5 Användaren upplyses om att inmatningen av innehållet endast gäller för privat, icke-kommersiellt bruk. Å andra sidan har användaren inte rätt att inmata sådant innehåll i vilket han/hon har kommersiellt intresse, särskilt om det rör sig om annonsering.

12.6 Användaren ska själv sörja för att tredje man inte kan missbruka uppgifter som registrerats av honom/henne. I detta sammanhang är användaren i synnerhet skyldig att inte låta tredje man få tillgång till uppgifter som registrerats av honom/henne. Dessutom ansvarar användaren för följderna av det ansvar som åvilar honom/henne att se till att det av honom/henne på Lesson Nine inmatade innehållet är fritt från virus, maskar, trojaner eller andra program som skulle kunna utsätta språkportalens funktion eller bestånd, andra webbsidor eller andra användares datorer, för risker eller begränsa deras användning.

12.7 Användaren garanterar gentemot Lesson Nine att innehållet kan utnyttjas fritt och ej inkluderas inom tredje mans rättigheter, enligt vad som kan brukas inom ramen för 12.2. Detta omfattar även eventuella personliga rättigheter till all avbildning av, omnämnande av eller på annat sätt i innehållet inbegripen tredje man.

12.8 Vid överträdelse av denna överenskommelse förbehåller sig Lesson Nine rätten att utesluta användaren från sitt erbjudande eller åtminstone från möjligheten att offentliggöra innehåll. Dessutom garanterar användaren med följder för det egna ansvaret att se till att det av honom/henne inmatade innehållet inte bryter mot vare sig tillämpliga lagliga eller av myndigheterna fastställda bestämmelser eller – utöver detta – på ett sätt som kan skada ungdomen, är pornografiskt, rasistiskt, sårande eller på annat sätt strider mot god sed.

12.9 De rättigheter som Lesson Nine beviljats av användaren och de i det föregående förklarade anspråken på garanti och undantag från garanti upphör inte när nyttjanderätten avslutats.

18.4 Följande bestämmelser ersätter punkt 13:

13.1 Om inte annat följer i de tvingande italienska bestämmelserna, tillämpas på avtal mellan Lesson Nine och användaren förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning med bortseende från FN:s handelsrätt.

13.2 Om inte annat anges i tvingande italienska processbestämmelser, anses domstolen vara densamma som gäller för företagets (Lesson Nine) huvudkontor.

13.3 De allmänna affärsvillkoren förblir trots rättslig inaktivitet på enskilda punkter bindande i sina övriga delar.

13.4 Lesson Nine förbehåller sig rätten att utan att ange skäl ändra dessa allmänna affärsvillkor om detta blir nödvändigt på grund av ändringar i företagets (Lesson Nine) verksamhet, omfattningen av Babbel eller på grund av rättsliga ändringar eller teknisk vidareutveckling. Detta gäller även när Lesson Nine erbjuder nya tjänster. Om de allmänna affärsvillkoren ändras får användaren på förhand kännedom om detta per e-post. Om användaren inte inom sex veckor invänder mot de ändrade allmänna affärsvillkoren anses de vara antagna. Om en invändning inkommer från en användare kan Lesson Nine spärra denne användares användarkonto och därvid ersätts redan erlagda betalningar i förhållande till den löptid som återstår. Till dessa rättsföljder hänvisar Lesson Nine separat i den e-post som upptar de ändrade allmänna affärsvillkoren.

Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Str. 2, 10119 Berlin